نویدنو:05/10/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  05/10/1389

 

 

بیانیه تشوان- بخش پایانی

اهمیت مبارزه پایدار طبقه کارگر ونیروهای مردمی

 

تلاش های سرمایه در سراسر جهان برای تحمیل سنگینی بحران ها بر دوش کارگران وفقرا با مقاومت طبقه کارگر وتوده مردم مواجه می شود.

  در طی سال گذشته یورش ضد مردمی بر حقوق کارگران ، حقوق تامین اجتماعی ودستمزدها میدان مبارزه مردمی قابل ملاحظه ای را در اروپا بر انگیخت.

تجاوز امپریالیستی در خاورمیانه ، آسیا وامریکای لاتین به مواجهه با مقاومت شدید مردمی ادامه می دهد. 

در افریقا وامریکای لاتین ، نیروهای ضد امپریالیست ، اتحادیه های کارگری وجنبش های اجتماعی به دامنه مبارزه خود برای حقوق مردم وعلیه چپاول شرکت های چند ملیتی افزودند. این مبارزات، در برخی موارد ، به ظهوردولت های ترقی خواه ،ملی مردمی منجر شد وبرای حفاظت از منابع طبیعی و جامعه زیست محیطی آنها انگیزه های تازه ای در مبارزه ضد امپریالیستی ارائه کرد.  

در واقعیت جاری ، این یک ضرورت تاریخی است که ما بعنوان حزب های کمونیست وکارگری ، برای تحکیم ودگرگون کردن این نبردهای دفاعی مردمی به مبارزه ای تهاجمی در استفاده از حق کارگران ومردم برای بر انداختن سرمایه داری مشارکت می کنیم.    

  برای پیشبرد این دستور کار راهبردی کمونیست ها بر اهمیت  سازماندهی طبقه کارگر، وتوسعه مبارزه جنبش کارگری  با یک سمت گیری طبقاتی ، و مبارزه ناگزیر برای کسب قدرت سیاسی از سوی طبقه کارگر ومتحدانش تاکید دارند.

  در چارچوب این مبارزه ما اهمیت ویزه ای به :

دفاع ، تثبیت وپیشبردحاکمیت ملی خلقی

تعمیق همبستگی اجتماعی

تقویت جبهه ضد امپریالیستی برای صلح ، برای حق کار ثابت تمام وقت ، برای حقوق کارگران وحقوق اجتماعی همچون آموزش وبهداشت مجانی  قایلیم .  

دفاع ، تحکیم وپیشبرد حق حاکمیت مردمی

در مقابل تشدید تجاوز سرمایه فراملی ، مبارزه علیه اشغال امپریالیستی کشورها، علیه وابستگی اقتصادی وسیاسی و برای دفاع از حق حاکمیت مردمی به نحو فزاینده ای برجسته شده است . در این مبارزات ، برای کمونیست ها یک پارچه کردن این مبارزات با مبارزه برای رهایی اجتماعی وطبقاتی اهمیت دارد.

کمونیست ها علیه امپریالیسم ، برای برقراری روابط برابر حقوق بین المللی بین دولت ها وخلق ها بر پایه سود متقابل مبارزه می کنند.

دفاع ، تحکیم وپیشبرد حق حاکمیت خلقی برای افریقا وسایرخلق هایی که دهه ها وحتی قرن ها ستم استعماری ونیمه استعماری را تجربه کرده اند ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . سال  2010 با پنجاهمین سالگرد آغاز رسمی استعمارزدایی افریقا مصادف است .اما هنوز ، درهمه جا ، از جمله دربین آوارگان افریقایی ، میراث شوم تجارت برده، خلع مالکیت استعماری وچپاول پایداری می کند. با وجود گذشت پنجاه سال از استعمار زدایی رسمی  ، دخالت های امپریالیستی همه جا تقویت شده ،و سلطه انحصارات با کمک سرمایه محلی تقویت گشته است . مبارزه علیه آنها مستلزم رهبری فعال واتحاد توده های مردمی، وتوسعه حقوق دموکراتیک مردمی است .

تعمیق اتحاد اجتماعی

بحران جاری سرمایه داری وضربات سریع ضد مدنیت آن شرایطی را برای ایجاد اتحادهای گسترده اجتماعی ، ضد انحصارات وضد امپریالیستی خلق می کند که  توانایی کسب قدرت و ترویج  تغییرات عمیق ، مترقی ، ریشه ای  وانقلابی را دارد .

اتحاد طبقه کارگر عاملی بنیادی در تضمین بنای اتحاد موثر اجتماعی با دهقانان،توده های فقیر شهر وروستا ، طبقه متوسط شهری، وروشنفکران است. به ویژه ضرورت دارد به آمال  وچالش های پیش روی جوانان توجه شود.  

مسئله زمین ، اصلاحات کشاورزی وتوسعه روستایی موضوعات مهمی برای پیشرفت مبارزه توده ای در کشورهای کمتر توسعه یافته است . این موضوعات به نحو جدایی نا پذیری به حق حاکمیت بر مواد غذایی وامنیت ، ابزار معاش قابل تحمل ، دفاع از تنوع زیستی ، حفظ منابع ملی ، ومبارزه علیه انحصارات صنعتی – کشاورزی ونمایندگان محلی آنهاوابسته است .

  در این عرصه های مبارزه ،خواسته های مشروع وترقی خواهانه مردم بومی در دفاع از فرهنگ ها،زبانها ومحیط زیست خود نقش عمده ای دارند.

 

نقش کمونیست ها در تقویت جبهه ضد امپریالیستی برای صلح ، حفظ محیط زیست ، ترقی وسوسیالیسم

بحران و ضد حمله امپریالیسم منجر به گستردگی وتنوع نیروهایی شده است که به طور واقعی موضعی وطن پرستانه وضد امپریالیستی اتخاد کرده اند.همه جا،در واقعیت های گوناگون ملی ما، کمونیست ها برای گسترش وتقویت سیاست ضد امپریالیستی وجبهه اجتماعی ، مبارزه برای صلح ، حفظ محیط زیست ، ترقی ، ویکپارچه کردن آنها برای مبارزه برای سوسیالیسم مسئولیتی به عهده دارند.نقش مستقل کمونیست ها وتقویت حزب های کمونیست وکارگری برای تضمین یک چشم انداز پایدار ضد امپریالیستی  برای جنبش ها وجبهه های گسترده  از اهمیت حیاتی بر خوردار است .

باید به روابط موجود بین مبارزات مقاومت گوناگون وضرورت تهاجم ایدئولوژیک برای آشکار سازی بدیل سوسیالیسم و برای دفاع وتوسعه سوسیالیسم علمی توجه ویژه ای مبذول گردد. مبارزه ایدئولوژیک جنبش کمونیستی  درساختارعقب راندن کمونیسم ستیزی معاصر، مواجهه با ایدئولوژی بورژوازی ، مقابله بانظریه های ضد علمی وجریان های اپورتونیستی که مبارزه طبقاتی را رد می کنند،ومبارزه با نقش نیروهای سوسیال دموکراتیکی که سیاست های ضد مردمی وهوادارامپریالیستی را با حمایت از راهبرد سرمایه حمایت می کنند اهمیت حیاتی دارد . ما یک نقش کلیدی برای بازی در ترسیم رفتارهای انتقادی درنظریه وفراتر ازهمه درعمل میان عرصه های مختلف مبارزات مردمی در توسعه همبستگی طبقاتی جهانی داریم.

ما در یک دوران تاریخی زندگی می کنیم که در آن گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم به ضرورت جامعه پیشرفته تبدیل شده است.بحران همه جانبه امپریالیسم یک باردیگربر ماهیت جدایی نا پذیروظایف آزادی  ملی واجتماعی ، راه رهایی ملی وطبقاتی تاکید می کند.

در برابر تعمیق بحران های امپریالیستی ، تجربه های ساختمان سوسیالیستی شرایط بر تری سوسیالیسم را نشان می دهد. 

تقویت همکاری در میان حزب های کمونیست وکارگری وتقویت جبهه ضد امپریالیستی می تواند دوش به دوش هم پیشروی نماید.

ما احزاب کمونیست وکارگری گرد آمده در تشوان، دریک وضعیت مشخص شده با یورش کلان علیه کارگران ونیروهای مردمی،همراه با امکانات زیاد ی برای پیشرفت دادن مبارزه، همبستگی عمیق خودرا با کارگران وخلق ها ومبارزه دشوار آنها اعلام کرده ، برتصمیم خود برای انجام مبارزه ای دوشا دوش توده های کارگران ، جوانان ، زنان وتمام اقشار مردمی که قربانیان بهره کشی وستم سرمایه داری هستند تاکید می کنیم.

ما درخواست خودرا به حوزه گسترده نیروهای مردمی برای پیوستن به ما درمبارزه مشترک برای سوسیالیسم که تنها بدیل (آلترناتیو)برای آینده بشریت است بازتکرارمی کنیم.

مابه محورهای اصلی زیر برای توسعه حرکت های مشترک وهمگرای خود اشاره می کنیم:

1- با تعمیق بحران های سرمایه داری ، ما بر توسعه مبارزات کارگران وخلق ها برای حقوق کارواجتماع ،تقویت جنبش اتحادیه های کارگری وجهت گیری طبقاتی آن ، پیشرفت اتحاد اجتماعی با دهقانان وسایر اقشار مردمی متمرکز خواهیم شد. به مشکلات زنان وجوانانی که در صف اولین قربانیان بحران سرمایه داری هستند توجه ویژه ای مبذول خواهیم کرد  

2-در مواجهه با تجاوز همه جانبه امپریالیستی وتند تر شدن رقابت های بین امپریالیستی،ما مبارزه ضد امپریالیستی برای صلح،علیه جنگ های امپریالیستی واشغال ، علیه خطر استراتژی"نوین" ناتو وپایگاه های نظامی خارجی ، وبرای محو تمام سلاح های هسته ای را تشدید خواهیم کرد. ما همبستگی فعال بین المللی را با تمام خلق ها وجنبش های رودررو ومخالف ستم ، تهدیدهای امپریالیستی وتجاوز گسترش خواهیم داد.

3-ما با عزم راسخ با کمونیسم ستیزی ، قوانین ضد کمونیستی، ممنوعیت ها وتحت تعقیب قرار دادن، وبرای مطالبه قانونی شدن حزب های کمونیست جایی که غیر قانونی شده اند مبارزه خواهیم کرد. ما از تاریخ جنبش کمونیستی، ازسهم سوسیالیسم درپیشرفت تمدن بشری دفاع خواهیم کرد.

4- ما همبستگی خودرا با نیروها وخلق هایی که درگیر ساختمان سوسیالیسم هستند وبرای آن تلاش می کنند اظهارمی داریم. ما همبستگی خودرا با خلق کوبا وانقلاب سوسیالیستی آنها بار دیگر اظهارکرده وبا تمام نیرو به مخالفت با محاصره کوبا وبه حمایت ازپویش (کمپین) جهانی برای آزادی پنج کوبایی ادامه خواهیم داد.

5- ما بر بسترمعین واقعیت های ملی خود،درتجدید نیروی سازمان های توده ای ضد امپریالیست بین المللی نظیر فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ، شورای جهانی صلح، فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، وفدراسیون جهانی زنان دموکرات شرکت خواهیم کرد.


 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter