نویدنو:22/08/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 

 نویدنو  22/8/1389

 


 

کار، نگرانی رای دهندگان

نویسنده: جان وجیک – برگردان- مهرگان

ریچارد تروکما رئیس اتحادیه های کارگری AFL-CIOبا "نومیدی عظیم" خواندن نتایج انتخابات میاندوره ای ، روز سوم نوامبر به گزارشگران گفت که اعضا اتحادیه ها چشم انتظار نتیجه بهتری " بودند.

اوگفت : هرچند روشن است که موضوع نگرانی شماره یک رای دهندگان همان نگرانی خانواده اتحادیه ها: اقتصاد وکار است.

بنا به آرا خوانده شده رای دهندگان درچرخش حوزه های مربوط به کنگره ، 62درصد به راهی رای دادند که به دلیل اقتصادی می توانستند رای دهند.رفرم بیمه بهداشت ( وتعهد حزب جمهوری خواهان به لغو آن ) درصف عقب تر 18درصدقرار گرفت .

هرچند جمهوری خواهان با موفقیت خودشان را بعنوان پوپولیست های اقتصادی بزک کردند ، اما 55درصد از آرا خوانده شده نشان می دهد که رای دهندگان حزب جمهوری خواه را منفی ارزیابی می کنند.

ترومکا گفت ،" رای دهندگان امریکایی از اقتصاد وفقدان کار عصبانی هستند واگر جمهوری خواهان ، که اکنون نقش بزرگتری در دولت دارند، کاری دراین مورد انجام ندهند در انتخابات 2012شکست خواهند خورد.

آرا خوانده شده بررسی شده از سوی هارت ریسرچ تفاوت عمده ای را بین احساسات رای دهندگان نسبت به موضوعات وچگونگی انتخاب آنها نشان داد. مثلا ، اکثریت به ناظران انتخابات گفتند بانک ها را به خاطر بحران اقتصادی مقصر می دانند ، تعداد بسیارکوچکتری بوش رئیس جمهور سابق و گروه بسیار اندکی پرزیدنت اوباما را مقصر می دانستند. 

در عین حال اکثریت همین رای دهندگان به طور یکسان ورقه های رای خودرابه سود جمهوری خواهان ریختند، واعتقاد داشتند محرک اقتصادی رئیس جمهور برای ایجاد شغل همانند بسته نجات اقتصادی بانک بود 

اما کارگران از عملیات رای گیری کناره گرفتند وبرنامه آموزش رای دهندگان به غلبه بر این جدایی کمک کرد. در حالی که  تمام رای دهندگانی که اقتصاد را بعنوان موضوع اصلی خود می شناختند در 9 حوزه  از جمهوری خواهان هواداری کردند ، در بین رای دهندگان اتحادیه ها تامرز 42 حوزه  از دموکرات ها هواداری نمودند.

ترومکا گفت عملیات آنها موثر بود: چون با اعضا مستقیما در تماس بودند ،توانستند به آنها در فرو رفتن به داخل مه ایجاد شده از سوی  تبلیغات دروغینی که با تامین مبالغ سری بی سابقه شرکتی فراهم شده بود کمک نمایند ."

انتخابات همچنین رای دهندگانی را که خودرا " معتدل "می دانستند نشان داد که در 14حوزه دموکرات ها را ترجیح دادند ، اما در میان رای دهندگان اتحادیه که خود را درهمان حوزه " معتدل" می خواندند ، در 48حوزه به دموکرات ها رای دادند.

ترومکا گفت این آمارها ،" تشویق کننده هستند چون پتانسیل جمهوری خواهان را، که بیشتر وبیشتر به راست حرکت می کنند، برای از دست دادن حمایت مردمی که خودرا معتدل می دانند  نشان می دهند."

نظر سنجی هارت همچنین موید آن است که جزئیات تعهد جمهوری خواهان برای امریکا از نظر بسیاری از رای دهندگان به حزب جمهوری خواه جذابیتی نداشت . اکثریت بزرگی ، در سراسر کشور ، مخالف خصوصی کردن تامین اجتماعی ، افزایش سن بازنشستگی وقطع مزایای بیکاری بودند .

حتی درمیان جمهوری خواهان غیر اتحادیه ای تنها 50درصد از تعمیم معافیت مالیاتی ثروتمندان حمایت می کردند.

ترومکا با یادآوری به جمهوری خواهان که اکنون در رهبری هستند گفت ،" مردم می دانند اقتصاد کار نمی کند، آنها مایوس وعصبانی هستند  ویاس وعصبیت آن ها  نه به دلیل آن که دولت خیلی کارهارا انجام داد، بلکه به این دلیل است که به اندازه کافی انجام نداد، شما نمی توانید فقط «نه» بگویید"  

ترومکا گفت رای دهندگان سیاست های رئیس جمهور را رد نکردند. رئیس جمهور اوباما علیرغم عدم توافق دشواری که با آن مواجه است ، برای تثبیت آشفتگی اقتصادی که به ارث برده کارهای زیادی انجام داده است . یک اشفتگی که حل آن در طی تنها دوسال غیر ممکن است.

بسیاری از دموکرات های محافظه کار "بلوداگ"(1)که از مسیر خودشان خارج شدند وبا رئیس جمهور درا صلاح بیمه بهداشت وبرنامه محرک اقتصادی مخالفت کردندشکست خوردند. از 43 نماینده دموکرات کنگره که به اصلاح بیمه بهداشت رای «نه» دادند ، نیمی از آنها کرسی هایشان را از دست دادند.

گزارشگر وال استریت جورنال از ترومکا پرسید آیا رهبران کارگری از این که حمایت از سناتورارکانزاس بلانش لینکلن ، دموکرات محافظه کار «بلوداگ» رامعلق کردند متاسف هستند.

رهبر اتحادیه گفت " قطعا نه" ما از او حمایت نکردیم چون او با زنان ومردان کارگر در موضوعات اساسی همراهی نکرد. ما اندکی در حال باز تجدید مشی خود برای سیاست ها هستیم وتنها از نامزدهایی حمایت خواهیم کرد که از زنان ومردان کارگر دفاع می کنند.کارگران به صورت خودکار حامی دموکرات ها یا جمهوری خواهان یا هر حزب دیگری ، برای آن موضوع نیستند. اگر سیاست مداران آنچه را که مردم نیاز دارند انجام ندهند- ایجاد کار، کار وکار بیشتر، خواهید دید که اداره مجلس به تعلیق هر دوساله خود به جلو وعقب ادامه خواهد داد.جمهوری خواهان مجبورند درگیر این برنامه گردند ، در غیر این صورت اخراج خواهند شد ."

 

1-بلو داگ ها فراکسیون 47نفره ای  از دموکرات های محافظه کار مجلس بودند که با پیشنهادهای اوبامادر زمینه بیمه ومحرک های اقتصادی مخالفت کردند ورای نه دادند.

سرچشمه: دنیای مردم ارگان حزب کمونیست امریکا


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter