نویدنو:08/07/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/7/08:نویدنو

 

 


 

 بیانیه مطبوعاتی ازسوی رئیس کنگره ملی افریقا رفیق جاکوب زوما

نتایج پایانی شورای ملی عمومی کنگره ملی افریقا

برگردان: مهرگان

خانم ها وآقایان رسانه ها

از طرف رهبری واعضا کنگره ملی افریقا ، مشتاقم از تمام شما برای حضور کثیر شما برای پوشش خبری سومین شورای ملی عمومی ما در هفته گذشته ، در دوربان سپاس گذاری کنم.

  ما از مشارکت رسانه ها در فعالیت های خود، و ازمشارکتی که در طی مباحثات اسناد وسایر مسائل بعنوان بخشی از توان رزمی شورای ملی عمومی به عمل آمد قدردانی می کنیم.

ما برای پیشرفت،برای تضمین ترقی دراز مدت مواضع کنگره ملی افریقا درموضوعات ناچاریم اوقات بیشتری رابا یکدیگر صرف کنیم. 

ما هفته بسیار موفق وشورای ملی عمومی خوبی داشته ایم.ما اعتقاد داریم که نه تنها کنگره ملی افریقا ، بلکه کشور نیز از شورای ملی عمومی متحد ونوشده بیرون آمد.

وضع روانی کشور بسیار مثبت تر شده است ، چون ملاحظه هر تنشی در داخل کنگره ملی افریقا بر تمام مردم ما تاثیر می گذارد.

ما متوجه شدیم که می تواند برخی سوء تفاهم ها در رابطه با نقش وهدف شورای ملی عمومی وجود داشته باشد .  

نوسازی تشکیلاتی

شورای ملی عمومی محل گردهمایی شعبات کنگره ملی افریقا است که در بین کنفرانس ملی ، برای بررسی وارزیابی اجرای قطعنامه های کنفرانس ملی کنگره ملی افریقا گرد هم می آیند، وکیفیت سازمان را مورد بررسی قرار می دهند.

شورای ملی عمومی برای شناخت پیشگیرانه ضعف ها ، تنگناها وانسداد هایی که مانع اجرای سریع تر وواقعی کردن سیاست های کنگره ملی افریقا می شوند به سازمان کمک می کند.

شورای ملی عمومی به این اهداف دست یافت. ما نوسازی تشکیلاتی را ، بعنوان وظیفه ای که هر عضو کنگره ملی افریقا باید بعهده بگیرد، در مرکز تشکیلات قرار دادیم.

پاسداری از خصلت جنبش ، فرهنگ وارزش ها ، ونیز ارتقا اتحاد درکنگره ملی افریقا نقطه تمرکز اصلی در بزرگداشت سده تشکیلات در سال 2012خواهد بود.

قدرت دولت

شورای ملی عمومی در رابطه با پالایش سیاست ها وترسیم راه به سوی آنچه می توانیم قدرت دولتی را برای پیش برد تغییر اجتماعی – اقتصادی استفاده کنیم نیز موفقیت آمیز بود.

  ما اکنون تمرکز دوباره ای بر بهبودی عملکرد دولت ، برتوانمند کردن کنگره ملی افریقا در سرعت بخشیدن به ارائه خدمات خواهیم داشت .

بنا بر این نوسازی کنگره ملی افریقا با نوسازی دولت آن همزمان خواهد بود.

ما برای تغییر شیوه عملکرد دولت انرژی بیشتری صرف خواهیم کرد .ما یک سال وچند ماه اخیر را در گفتگو با بخش های مختلف خدمات عمومی برای درمیان گذاشتن دیدگاه هایمان گذراندیم. 

ما همچنین سال گذشته را برای روشن کردن نقش ها وایجاد پیش بینی ها ، نتایج مطلوب ، جدول زمانی واهداف روشن، در همکاری با وزرا صرف کردیم .

وزرا در آوریل با رئیس جمهور موافقت نامه های اجرایی امضا کردند. آنها مدام درحال مذاکره برای اجرای قرار داد ها با شرکای خود در سطح محلی وملی بوده اند.

در هفته های آینده ، من با وزرای مختلف برای احراز بازخورد نتایج اجرای این قرارداد ها ملاقات خواهم داشت .   

این مهم است چون ما اکنون باید فعالانه به سمت فاز اجرایی حرکت کنیم.

اوایل ماه آینده من با تیم کاری نمایندگان مدیران ارشد دپارتمان های ملی واستانی دیدار خواهم کرد .

موتلانده معاون رئیس جمهور و من با مدیران ارشد ومعاونان مدیران ارشد سراسر کشور در 23آوریل امسال دیدار داشتیم ، وتغییراتی را که مایلیم در روشی که آنها خدمات عمومی را از طرف ما مدیریت می کنند ببینیم ابلاغ کردیم . 

برنامه عمل وبازرسی  

آنها روی اجرایی کردن یک برنامه عمل ملی که در هنگام ملاقات مستلزم ارائه آن به ما بودند مشاوره وکار کرده بودند.

ما برنامه ای هم برای دیدار رئیس جمهوراز بخش های دولت برای نظارت وارزیابی کارهای انجام شده درمحل ارائه خدمات طراحی کردیم . 

ما رئیس جمهوررابرای ملاقات ستادی دراین بخش ها ونیز درمیان گذاشتن دیدگاه ها برای نوسازی دولت توانمند خواهیم ساخت .

علاوه بر این ، از نوامبر تا اواسط 2011، برای دیده بانی کامپیوتری خدمات انجام شده از سراسرکشور بازرسی به عمل خواهیم آورد

مثلا ، ما از بهترین وبدترین بیمارستان ، پاسگاه پلیس ، اداره وزارت کشور، محل پرداخت کمک هزینه های اجتماعی وسایر محل ها بازدید خواهیم کرد.

این امر مارا به تجلیل از دست آوردها ویاری به کسانی که درپشت سرازاجرای بهتر وتند تر عقب مانده اند قادر خواهد ساخت .

ما به شعبات کنگره ملی افریقا در شورای ملی عمومی قول دادیم که ارائه خدمات سریع ترخواهد شد .

ما به مردم افریقای جنوبی هم قول دادیم که آنها شاهد تغییر خواهند بود. ما نمی توانیم مردم خودرا که سرنوشت شان را به کنگره ملی افریقا گره زده اند وآن را با چنین اکثریت پر قدرتی به قدرت رسانده اند شکست خورده تلقی کنیم.

بازگشت به کار

از این رو ، برای همه از فردا زمان بازگشت به کار است . کادرهای مستقرشده ما دردولت، ونیز کارکنان عمومی به طور کلی ، باید برای نوسازی وعمل سریعتر آماده باشند. 

ما مایلیم از تمام کسانی که پیروزی بزرگ شورای ملی عمومی  را فراهم کردند به ویژه کوازولا ناتال رهبر استانی کنگره ملی افریقا وداوطلبان وتمام مناطقی که بخشی ازاین تجربه بزرگ بودند تشکر کنیم.  

ویکبار دیگر،ازشما رسانه ها سپاسگذاریم ، برای مشارکت واطلاع رسانی در باره آنچه در شورای ملی عمومی رخ داد به کشور وجهان تشکر می کنیم.

ما دوربان را با الهام زیاد وآمادگی برای به پیش بردن برنامه ها وحکم کنگره ملی افریقا ترک می کنیم.

متشکرم

کنگره ملی افریقا


26سپتامبر 2010

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter