نویدنو:05/07/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/7/05:نویدنو

 

 

حزب کمونیست ترکیه ورفراندم 12سپتامبر

بر گردان : مهرگان

وضع موجود حزب عدالت وتوسعه از راست تایید گرفت

راست در حزب عدالت وتوسعه یکپارچه شده بود

 

علاوه بر جنایات انجام شده در طی دوران تبلیغات وتقلب های انتخاباتی ، نتایج رفراندم حاکی ازدو نکته است :یکم ، حزب عدالت وتوسعه راست را یکپارچه کرده وبعد در حزب عدالت وتوسعه متحد نموده است . دوم ، مقاومت قابل توجهی علیه گرایش دست راستی که در سی سال گذشته برترکیه حاکم بوده است بر می خیزد.آینده ترکیه به سازماندهی این مقاومت به سوی سوسیالیسم بستگی دارد. 

 اولین چیزی که در رابطه با رفراندم بر گزار شده در 12سپتامبر می توان اشاره کرد این واقعیت است که بی عدالتی ، فریب وتقلب انتخاباتی به حد بی سابقه ای رسید که هرگز پیش از این در تاریخ ترکیه دیده نشده بود. حزب کمونیست ترکیه در حال تدارک فهرست مظالم جنایی مبتنی بر 10ها موردی است که در روز رای گیری مشاهده کرده است . طبق اطلاع حزب ما ، نمایش اصلاح قانون اساسی ، که با رفراندم ، بعنوان " بسته "دموکراتیزه کردن"  پذیرفته شده است ، به این دلیل  نیز یک دروغ مضحک است . 

در عین حال نتایج غیر رسمی رفراندم مبنایی برای ارزیابی های بیشتر فراهم می آورد.هیئت سیاسی حزب کمونیست ترکیه این بیانیه را برای در میان گذاشتن دیدگاه های حزب در باره آینده سیاسی وموقعیت اجتماعی در کشور منتشر کرد .

 بلوک راستگرایان در حزب عدالت وتوسعه شکل گرفته است

اولین چیز برای  ذکر کردن در باره نتایج رفراندم آن است که راست در داخل حزب عدالت وتوسعه متحد شده است . اگر کسی  مایل به صحبت در باره موفقیت حزب عدالت وتوسعه در رفراندم باشد آن است که حزب توانایی اش را برای رسوب در داخل مراکز راست عملی کرد وامتیاز نمایندگی واداره این بخش را به دست آورد. ما از مدت ها پیش اعلام کرده بودیم که  "  مسئله وضع موجود حزب عدالت وتوسعه است".عوام فریبی بر چسب زنی به کسانی که ( در رفراندم ) "نه" می گویند بعنوان حامیان وضع موجود به همان اندازه یک تبلیغ سیاه است، که اظهارکردن آن که نمایندگان اجتماعی وسیاسی که نیروهای واقعی وضع موجود را نمایندگی می کنند قدرت رابه حزب عدالت وتوسعه محول کردند. بنا بر این مسئله مشروعیت حزب عدالت وتوسعه در وضع موجود رو به اتمام است .     

این تنها یک نتیجه " انتخاباتی " نیست . این یکی از واقعیت های محکمی است که سرنوشت دوران آینده زندگی سیاسی کشور ماراتعیین خواهد کرد .  

 همه می دانند که راست ، که نیروهای خودرا در اطراف یک مرکز واحد جمع کرده ،و از این رو قدرتش را متحد نمود، یک نهاد سیاسی حتی ارتجاعی تر وضد کارگر تری را بنا خواهد کرد .

حزب عدالت وتوسعه نتوانسته است کشور را مجبور به اطاعت نماید

هر چند ، نتایج رفراندم نیز وجود مراکز زلزله مقاومت اجتماعی را نشان داد ، که راستگرایی وارتجاع در مجبور به اطاعت کردن جامعه  شکست خوردند. حمایت اجتماعی از راست هنوز در کشور ما که سی سال گذشته را، هرچند با افت وخیز ، تحت سلطه راست سپری کرده است ، محکم است . اما این حمایت برای مجبور کردن جامعه ، به ویژه بخش های پویای جمعیت شهری به اطاعت کافی نبوده است .    

 واقعیتی را که ما با جزئیات بیشتردر زیر نشان خواهیم داد آن است که ، علیرغم تمام دروغ ها ، تقلب وتعدی ، وعلیرغم کارزار های سازماندهی شده با قدرت پول وفرصت های عظیم رسانه ای ، دایره نفوذ جناح چپ نمی تواند زیر 40درصد فشرده شود. 

 امریکا وحزب عدالت وتوسعه اتحادویگانگی خودرا تجدید کردند.

 نکته اساسی برای تاکید درباره رفراندم عبارت است از گرایش نیروهای امپریالیستی. در طی مراحل رفراندم ، موضع امریکا حمایت از حزب عدالت وتوسعه بود اما هم زمان چشم انتظار اثبات آن بودند.این موضع امریکا ، که حزب عدالت وتوسعه را گهگاه در فشار قرار می داد، بیشتر به اقتضای آزمون دوباره دولت ارتجاعی بود تا به اقتضای تجدید نظر دراولویت ها. پی آمد رفراندم حزب عدالت وتوسعه را به " گذران موفقیت آمیزآزمون" قادرساخت .   

 پیش بینی آن که این پی آمد حزب عدالت وتوسعه را بیشتر امریکا دوست خواهد کرد تا امریکا را حزب عدالت وتوسعه دوست ،دشوار نیست .

پیام ارسالی اردوغان نخست وزیربه آن سوی آتلانتیک در سخنرانی پس از رفراندم ، نه تنها به عبداله گل در پنسیلوانیا بلکه خطاب به کاخ سفید بود. 

ماموریت شوم حزب عدالت وتوسعه ادامه خواهد یافت

مطابق این تصویر، ماموریت شوم حزب عدالت وتوسعه برای تغییردادن کشورما ازنظرضوابط سیاسی واجتماعی باردیگردر دستور قرار گرفته است . هر مکالمه ای با حزب عدالت وتوسعه با چشم داشت آن که نتیجه آن مواجه شدن با "بلوغ سیاسی" وپرورش یک "فرهنگ مصالحه" خواهد شد مضحک وگمراه کننده است .

 حزب عدالت وتوسعه با کسب جرات از این نتیجه، گام بر خواهد داشت ودر برابر مخاطراتی که در پی آمد رفراندم مشاهده می کند پرخاشگر تر خواد شد .

 تصویری که از موفقیت تحریم بیرون آمد می تواند طور دیگر تفسیر شود

 سطحی که تحریم فرا خوانده شده از سوی جنبش ملی کرد دراستان کردستان بدان نایل شد قابل تامل است .به عبارت دیگر ، ما ناچاراز اجرای ارزیابی چند بعدی از پی آمد هستیم. ممکن است کسی یادآور شود که راست گراها وارتجاع نیروهایشان را در این استان ها یک پارچه کردند. در حالی که نرخ عدم شرکت در 13استانی که تحت تاثیر تحریم بودند در کل 51درصد بود ، اما نرخ کسانی که دربین تمام رای دهندگان"آری" گفتند 45درصد بود. این یک شاخص واقعیت است که راست وارتجاع در منطقه " نیروی غیر" است . یک فاکتور مهم آن است که دایره جناح چپ خالی گذاشته شد چون مبارزه برای هویت ملی خودراخود به خود تحمیل می کند. ضرورت  برای موضعی هوادار کارگر، مردمی وترقی خواه در راستای بی ارزش کردن راست  درمحیط اجتماعی دراین  قلمرو نتوانست  راضی کننده باشد .  

 همچنین ارزیابی نتایج استان کردستان همچون " پیشرفتی ، که می تواند حل مسئله کردستان را آسان نماید " غلط بود. با این نتایج  قطعی شد ه است که ،درآینده نزدیک ، مسئله کردستان بعنوان ابزاری برای تسلیم ترکیه به امریکا دوستی بیشتر  وشکل ارتجاعی ، بیشتر مورد استفاده واقع خواهد شد .

 حزب عدالت وتوسعه در حین به رسمیت شناخته شدن وکسب اعتبار کشوری وپایگاه ملی گرایانه ، خودرا بعنوان نماینده یک پایگاه فعال راستگرا در منطقه ، که  امروزه در آن  دعوت هایی به "استقلال دموکراتیک" وجود دارد ، نیز تثبیت کرد .

 تنها چیزی که می تواند از این تصویر بیرون آید ابتکاری امریکایی است که در آن خلق کرد با حزب عدالت وتوسعه تهدید شوند وحزب عدالت وتوسعه با مشکل کردها. هیچ راهی برای آن که از این تصویر آزادی وبرابری بیرون آید وجود ندارد .  کسانی که مایلند حزب عدالت وتوسعه را متوقف کنند باید درک کنند که این امر با حزب جمهوری مردم نمی تواند بدست آید

موضوع دیگری که ما می خواهیم روی آن در رابطه با رفراندم ونتایج آن مکث کنیم بیانیه حزب جمهوری مردم وارزیابی های  هیئت رئیسه این حزب درباره رفراندم است .  

 یک هماهنگی بین عملکرد کل  حزب جمهوری مردم در طی روند رفراندم وارزیابی هیئت رئیسه این حزب وجود داشت . این حزب برمشاهده  یک بخش اجتماعی گسترده ای اصرار داشت ، که با سیاست های ضد مردمی حزب عدالت وتوسعه ، "در بسته سیاسی اش " یک پارچه شده بودند، و بنا بر این درک "موفقیت" آن را معین می کنند. حقیقت دارد که 42درصد رای "نه" پی آمد مقاومتی اجتماعی علیه حزب عدالت وتوسعه است ، پی آمدی مخلوق چپ در کل. همچنین حقیقت دارد که حزب جمهوری مردم ازمزایای این پایگاه اجتماعی بهره می برد. هرچند، حزب جمهوری  مردم در جایگاه تعیین بسط  یا متحد کردن این مقاومت اجتماعی قرار ندارد. بر عکس ، این مقاومت باید از این حزب نجات داده شود .

این تصویر که سال ها تغییر نکرده است باید تغییر کند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که هیئت رئیسه حزب جمهوری مردم بااین ادعا که "آرا حزب افزایش یافته است " خیال خودشان را راحت کنند ، در حالی که کشور قدم به قدم در حال حرکت به سوی یک بدبختی است .  

 این واقعیت که کمال کلیچداراوغلو ، رهبر حزب جمهوری مردم، نتوانست حق خودرا برای رای دادن اعمال کند یک رسوایی دو سویه است .

 حذف ثبت نام رای رهبرحزب مخالف اصلی از لیست ها همچون نتیجه رفتاری غیرعادی دلیل آشکاری برمیزان فساد بوروکراسی حزب عدالت وتوسعه است . این آخرین حرکت روند رفراندم بود که طی آن استانداران وفرمانداران بخش ها ودایره پلیس بعنوان دفاتر انتخاباتی حزب عدالت وتوسعه عمل کردند.

 از سوی دیگر ، گرایش حزب جمهوری  مردم ورهبر آن نیز قابل توجه است . آن ها به جای محافظت از حق رای و مبارزه برای استفاده از این حق ،تلاش کردن رسوایی را پنهان کنند ، که نشانگر مشکلات پایدار برای خط مخالف حزب جمهوری  مردم است .

 حزب عدالت وتوسعه پرخاشگر تر خواهد شد ومقاومت رشد خواهد نمود.

 در پایان سخن ، نتایج رفراندم به حزب عدالت وتوسعه قوت قلب خواهد داد ، واین حزب را به کاربست سیاست های ضد کارگری ، ضدخلقی بیشترتشویق خواهد نمود ، وپایگاهی برای ساختمان سیاسی ستم گرتر، راست، ارتجاعی وپرخاشگر ایجاد خواهد کرد ، که برخی اوقات بعنوان "دیکتاتوری حزب عدالت وتوسعه " یا " فاشیسم حزب عدالت وتوسعه" بیان می گردد.

از سوی دیگر ، نتایج رفراندم یکبار دیگر سر زندگی مقاومت علیه حزب عدالت وتوسعه را نشان داد.علاوه بر این ، این سرزندگی تقریبا به طور کامل ناشی ازمقاومتی است که می تواند به حساب چپ درکل ثبت گردد. برچسب های " نومحافظه کاری" و"ملی گرایی" ضمیمه شده به آرای " نه" از سوی دموکرات های معین وابسته به حزب عدالت وتوسعه کاملا تحریف شده اند.  

 سوسیالیسم پیروز خواهد شد

حزب ما مراحل رفراندم را بعنوان دلیل شکستی  به حساب سوسیالیست ها ، طبقه کارگر وتوده های رحمتکش نمی شناسد . حزب عدالت وتوسعه به دایره های مقاومتی که علیه حزب عدالت وتوسعه شکل گرفته اند وارزش های ارائه شده از سوی این حزب در طی مراحل رفراندم اهمیت قائل است. آینده کشور ما به تحکیم این دوایر وسازمان دادن آنها بعنوان یک جنبش واقعی اجتماعی وسیاسی  وابسته است . کارزار " نه" به حرکت در آمده ازسوی حزب کمونیست ترکیه گامی به پیش در این جهت بود و،علیرغم نواقص ونابسندگی هایش، بنا های استواری برای مبارزه ای که درآینده نزدیک باید ازسوی سوسیالیست ها به راه  افتد فراهم می آورد.       

 وظیفه ما ایجاد جبهه های مستحکم چپ به ویژه دربین دو نیروی اجتماعی است که نمی توانند از سوی راست ها محاصره شوند.

 چپ می تواند نیروی خودرا مستحکم نماید وحوزه عمل خودرا به ویژه در رابطه با جوانان وطبقه کارگر شهری گسترش دهد.

حزب ما باید تقویت گردد ودر سه  ابرشهر ( استانبول ، انکارا واسمیرنیا) ، ونیزشهرهای بزرگی که در انها طبقه کارگر متمرکز شده ویک استخوان بندی شهری پویا مسلط است  در مبارزه ایدئولوژیک برنده گردد. جنبش سوسیالیستی ، که شهر های بزرگ ، افکار جوانان وتوده های زحمتکش را تسلیم راست نکند ، قادر به پیشروی در جهت آینده روشن کشور ما خواهد بود. 

 پایگاهی گسترده وکارمایه در کشور ما وجود دارد، پایگاه گسترده و کار مایه ای که به حزب عدالت وتوسعه وسیاست های ضد کارگری وضد خلقی آن ، به  موضع ارتجاعی ، طرفدار بازار وطرفدار امریکای به نمایش در آمده از سوی این حزب ، تسلیم نشده است .

 حزب کمونیست ترکیه  وظیفه خود بعنوان سازماندهی این پایگاه وروشن کردن اینده کشوربا این سازمان  را در پیش چشم دارد .

 برای ما روشن است که تنها از طریق راهی که رسیدن به سوسیالیسم را هدف گرفته است می توان ترکیه را از خطر های در کمین آن وسمت سیاهی که  به سوی آن هل داده می شود رها کرد.حزب کمونیست ترکیه سوسیالیسم را همچون پاسخ تمام پرسش ها وراه حل تمام مشکلات کشور می داند.

 در آخر ، هیئت سیاسی حزب از تمام اعضا ودوستانی که برای کارزار" نه " در سراسر کشور تلاش کردند سپاسگذاری می نماید.تمام رفقا ودوستان ما که صدای حزب کمونیست ترکیه را بر افراشتند خواهند دید که صدای ما در دوره بعد حتی رساتر خواهد شد.

  مبارزه ما آینده مارا روشن خواهد کرد. ما به آن اطمینان کامل داریم .

هیئت سیاسی حزب کمونیست ترکیه 

13 SEPTEMBER 2010

 

Mehrgan1389@gmail.com

 


 


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter