نویدنو:30/06/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/6/30:نویدنو

 

 

 

نهضت وانقلاب ما فروشی نیستند!*

برگردان – مهرگان

mehrgan1389@gmail.com

در شورای ملی عمومی تعیین کننده  کنگره ملی افریقا ما همگی وظیفه عمده ای برای کمک به بازسازی کنکره ملی آفریقا بعهده خواهیم داشت که عبارت ازمتحد کردن صفوف داخلی آن بر پایه یک برنامه دموکراتیک انقلابی است .  

این  یک ضرورت قطعی است ، اگرکنکره ملی افریقا باردیگر رهبری واقعی را برای اتحاد تامین نماید می تواند برای اتحاد وطیف گسترده ای از نیروهای دموکراتیک پیشتاز باشد . 

البته رسانه های تجاری مصمم هستند که شورای ملی عمومی را به تمرین پیرایش  تفرقه انداز برای کنفرانس انتخابی 2012کنکره ملی آفریقا تبدیل نمایند. در این مورد جای تعجبی وجود ندارد.آنها بی وقفه برای فرقه ای کردن جنبش ما در راستای  تضعیف قدرت دموکراتیک اکثریت  درکشور ما تلاش می کنند.

این دستور کار از سوی عناصر"گرایش جدید " در داخل جنبش ما مورد حمایت ویاری قرار دارد.این ها نیروهایی هستند که برای آنها سیاست تقریبا به تمامی در بده بستان ، آرایش نیروها ولیست های انتخابی خلاصه می شود  که بنا به هوس ها وخریدن طرفداران ساخته ونابود می شوند. فرقه بازی  است که ریشه های آن در تعقیب مواضع سیاسی صرفا  برای تامین اهداف خود خواهانه قرار دارد.سیاستی است که تقریبا به تمامی تهی از رویکردها وبرنامه ها است -   به همین دلیل است که ازیک  شورای ملی عمومی متحدی که قادر به پیگیری دستور کارارزیابی سیاسی ونوسازی سازمانی اش باشد می ترسد .ما می توانیم چشم انتظار تلاش هایی در گسستن از این منزل گاه باشیم .      

پاسخ ما باید همکاری با اکثریت پر قدرت نمایندگان شرکت کننده کنگره ملی آفریقا در شورای ملی عمومی باشد که کاملا از این نوع رفتارهای نفاق افکنانه بیزارند. ماباید متمرکز بر هسته سیاسی  دستور کارشورای ملی عمومی استوار بمانیم .

  " مرکز استراتژیک سیاسی " کجاست ؟

یک موضوع بالقوه نفاق افکن پرسش ازکنکره ملی افریقا یا اتحاد است که" مرکز استراتژیک سیاسی" است.ما طرح این سوال را به این روش رد می کنیم. خواستگاه های اخیر این موضوع ریشه در مبارزه علیه  خط " پروژه طبقه 1996"  امبکی رئیس جمهور سابق داردکه قدرت بوروکراتیک دولت را برای خط کناری کنکره ملی افریقا واتحاد آن به کار برد، با این امید که کنگره ملی آفریقارا به چیزی اندکی بیشتر از یک حزب انتخابی تبدیل نماید . در این شرایط ، تصریح اصول سیاست های توده ای دموکراتیک بر تمهید بوروکراتیک درست بود -  ودر چنین اوضاعی بود که برخی ، به طور برجسته لیگ جوانان کنگره ملی افریقا ، تا حدودی به صورت  مکانیکی تصریح کرد که ، تنها یک مرکز سیاسی وجود دارد – کنگره ملی افریقا .

با مزه است که این نیروی های خیلی شبیه زمانی که با یک کنگره ملی افریقایی که عملا در تلاش اثبات اتحاد استراتژیک واقتدار خویش مواجه می شوند ، ناگهان به نظریه پردازی در باره " خود مختاری" لیگ جوانان کنگره ملی افریقا آغاز می کنند.

اما ، اتحاد زمانی درک می شود ، که این نیروهای همسان یک بار دیگر ، خواهان اثبات آن می شوند که کنگره ملی آفریقا " یگانه مرکز استراتژیک" است .این به خاطر آن است که آنها درک فئودالی از سیاست وقدرت دارند. تصور می کنند که قدرت باید از برخی منابع تنها پرتو بگیرد.برای آنها ، سیاست درحد تسخیر کردن تخت پادشاهی ، وگرفتن  ریاست از هر کس دیگر پیرامونی است . اگر شما توجه کسی را نسبت به خود از دست بدهید گمان می کنید که به طور جاری تخت را اشغال می کند ، از این رو به صورت خستگی ناپذیری برای جابجا کردن او کار می کنید. آنها چنین فکر می کنند چون سیاست برای آنها در حد باطل کردن تثبیت موقعیت استراتژیک وپیشنهاداتی شبیه التفات شاهانه از بالااست . 

  ما در حزب کمونیست افریقای جنوبی  درک ورویکرد متفاوتی به قدرت سیاسی مترقی داریم .قدرت سیاسی مترقی ناشی از یک قطعنامه کنفرانس نیست . آن قدرت از توانمندی گوش دادن وآموختن از مردم ، وبر این مبنا سازماندهی وبسیج کردن اکثریت بزرگ طبقه کارگر ونیروهای مردمی ناشی می شود. در واقعیت پس از1994ما نیز، قدرت سیاسی به طور بالقوه در توانایی ما برای ایجاد دولت فعال توسعه گرایی نهفته است که بر حول نظمی استراتژیک متحد وحمایت شده و مورد حمایت اکثریت نیروهای مردمی است.

حزب کمونیست افریقای جنوبی ، دهه ها ، بعنوان نیروی پیشگام طبقه کارگر ، برای  کمک به بنا کردن کنگره ملی افریقا در داخل یک مرکز سیاسی استراتژیک موثرانقلاب ملی ودموکراتیک کار کرده است .این بدان معنی نیست که کنگره ملی افریقا همیشه بازی کردن این نقش را اداره می کند. قطعنا به این معنی هم نیست که حزب کمونیست افریقای جنوبی خودرا همچون زیر دست برخی "سلاطین" کنگره ملی افریقا می پندارد .معنی آن این است که ما بعنوان کونیست از نظر برنامه ای وسازمانی برای بناکردن ظرفیت انقلابی کنگره ملی افریقا تلاش می کنیم . در اوضاع جاری ، این وظیفه ای چالش بر انگیز است – جنان که اسناد مباحثات شورای ملی عمومی کنگره ملی افریقا کاملا صادقانه اعتراف می کند.

مبارزه علیه فرقه گرایی پول –مبنا

یکی از اسناد مباحثات کلیدی برای شورای ملی عمومی " تجدید رهبری ، نظم وفرهنگ سازمانی " است .آن سند تحلیل های چرایی مواجهه کنگره ملی افریقا با چالش های سازمانی داخلی را پیش می برد . سند به چالش های اجتناب ناپذیرعهده داری  - حزب حاکم نسبتا دراز مدت بودن - می پردازد . سند استفاده از پول را بعنوان بخشی از لابیگری برای مواضع سازمانی ، وفرهنگ فرقه ای لیست های انتخاباتی و رویکرد" برنده همه را می برد" را مورد انتقاد قرار می دهد. سند کاملا صادقانه رهبری مردد ، رهبری جمعی زمین گیر ، و رهبری ضعیف در مقابله  با بی انضباطی  را هدف قرارمی دهد.  

سند چیزی بیش از توصیف وتحلیل این مشکلات رادربردارد.سند موضوعات معینی را نیز برای فعالیت هایی که اکنون باید در داخل کنگره ملی افریقا ممنوع گردد پیشنهاد می کند. این پیشنهاد ها  استفاده از پول برای اهداف فرقه گرایانه –نظیر چاپ کردن تی شرت ها وبنرهایی به نفع این یا آن لیست انتخاباتی – را شامل می شود. حزب کمونیست افریقای جنوبی  شدیدا از مواضع عمومی  پیشنهاد شده  در این سند مباحثات شورای ملی عمومی حمایت می کند.

اگرچه ، یک چیز از قلم افتاده در این سند وجود دارد. سند تمایل دارد این مشکلات جاری را نتیجه "شرایط مادی " تلقی نماید - اما بدون اتخاذ یک موضع روشن در باره آنچه این شراایط مادی راتحت تاثیرقرار می دهد . سند هیچ چشم اندازی از آنچه که باید ، نه تنها برای تغییردادن رفتارهای خودمان ، بلکه تغییردادن خود شرایط مادی انجام دهیم نیز پیشنهاد نمی کند.    

مسئله توانمند سازی اقتصاد محدود سیاه پوستان

این کمبودها مستقیما به این حقیقت ربط دارد  که سند " تجدید رهبری" به قدر کافی بین چالش های فرقه گرایانه متعدد ی که جنبش ما با آن مواجه است وپدیده توانمند سازی اقتصاد محدود سیاه پوستان ارتباط بر قرار نمی کند.  این موضوعی است که در این و دیگر اسناد شورای ملی عمومی به طور غیر مستقیم هست ، اما هرگز روشن نیست .   

یکی ازارکان اصلی "پروژه طبقات 1996" ریاست جمهوری امبکی تلاش عمدی برای استفاده از قدرت دولتی برای ایجاد  یک قشر سرمایه دارسیاه پوست ، بعنوان هدف استراتژیک انقلاب ملی دموکراتیک بود. در حالی که ظهورذاتی سرمایه داران سیاه پوست همیشه احتمال داشت  درحاصل اجتناب ناپذیر دموکراتیزه کردن ونژاد پرستی زدایی در کشور ما باشد ، ایجاد قشر سیاه پوست سرمایه دارهرگزپیش از این هدف استراتژیک انقلاب ملی ودموکراتیک نبوده است تا آن که ناگهان به صورت غیز قانونی در سال 1996وارد دستور کار شد .

ما اکنون با پی آمد های آن دست وپنجه نرم می کنیم.مقدار 500میلیارد راند از صندوق بازنشستگی ، از خزانه دولت ، واز بخش خصوصی به داخل معاملات مایملک خصوصی سیال توانمند سازی اقتصاد محدود سیاه پوستان منحرف شده بود. بدتر از آن ، این پولی است که اکنون برای خرید آرا، برای ایجاد فعالیت های فرقه ای ، برای چاپ تی شرت با چهره های رهبران تازه  وغیره به داخل سازمان های ما باز می گردد. 

اجازه دهید بعنوان حزب کمونیست افریقای جنوبی شورای ملی عمومی را به سمت جایگاه  موثرتری در دستور کار ارتباط بین تامین مالی توانمند سازی اقتصاد محدود سیاه پوستان وچالش های سازمانی که با آن مواجهیم به کار اندازیم .  در عین آن که ما از قدرتمندی اکثریت سیاه پوستان حمایت می کنیم (این امر صریحا در قلب انقلاب ملی ودموکراتیک قرار دارد) ، اما اکنون ناگزیر از پرسیدن سوال مشخص هستیم – آیا توانمند سازی اقتصاد محدود سیاه پوستان ، به ویژه کدهای توانمند سازی ... که مستلزم هدف های درصدی برای مالکیت سرمایه داری است ، در مرکز افشاگری جنبش ما نسبت به "شرایط مادی"  که چنین تاثیر منفی بر جنبش ما داشته اند قرار ندارد ؟ 

 

تغییر اقتصادی – قرار داد ن اقتصادما در یک راه رشد جدید  

بر عکس سند " تجدید رهبری" ، سند مرکز مطالعات اقتصادی برای شورای ملی عمومی نسبتا ضعیف وناجور است . در این رابطه ، کمیته مرکزی پیشنهاد کرده است که ما در شورای ملی عمومی باید بر قطعنامه پولوکوان وپیشرفت های ایجاد شده در دولت با کاربست این قطعنامه ها ، به ویژه قطعنامه های اقتصادی متمرکز شویم. ما اکنون نمی توانیم از قطعنامه های 2007 پولوکوان خودمان نزول کنیم .

به ویژه ، لازم است بر سوال کلیدی متمرکز شویم  - ما به یک ارزیابی "میان مدت" ازپیشرفت های ایجاد شده در دولت در جهت قرار دادن اقتصاد کشور در راه رشدی جدیدی که درپی آمد خود کار ومساوات بیشتر ایجاد کند نیاز داریم . ما به تحکیم وتفاهم وحمایت برای سیاست صنعتی برنامه عمل جدید نیاز داریم . همچنان که حزب کمونیست افریقای جنوبی از میانه دهه 1990 استدلال کرده بوده است ، شتاب دهنده (کاتالیزور) کلیدی برای ایجاد کار وتغییر راه رشد شبه استعماری موجود ما ، درتقویت بخش های کلیدی تولیدی کشور ما نهفته است . این باید شامل موارد زیر باشد  :

روشن کردن موضوع ارتباط موثر تر بین منابع معدنی وتولیدات پایین دستی در کشور

تضمین تدارکات محلی برای برنامه های زیرساختی عمده ( به ویژه انرژی وحمل ونقل )

حمایت از تعاونی ها وسرمایه های کوچک ومتوسط 

همچنین آگاهی فزاینده ای وجود دارد که رکن کلیدی  یک راه رشد جدید نیازمند انقلاب بزرگی در آموزش وپرورش وکارآموزی است.دولت باید ایجاد پیشرفت مهم در رویکرد وبرنامه ها برای هدف گیری مهارت ها وکارآموزی سراسری ، را آغاز نماید و دربین سایر چیزها ، تجدید نظر موکد ی بر دانشگاه   اف ای تی ،( دانشکده  مهندسی وفنی ) وآموزش بیشتر پس از مدرسه را آغاز نمایدThis document does One ما برای متحد کردن کنگره ملی افریقا واتحاد، به متمرکز شدن بر برنامه شفاف عملی نیاز داریم .در بحران جاری، آن برنامه عمل الزاما باید به طور بنیادی در باره رهبری دولتی ومبارزه توده ای برای تغییر راه رشد اقتصادی باشد .تحکیم این چشم انداز وظیفه کلیدی شورای ملی عمومی بحرانی کنگره ملی افریقا است.

تغییر رسانه ها

در واقع یکی از مهمترین موضوعات پیش روی شورای ملی عمومی تغییر گسترده رسانه ، به ویژه روزنامه های چاپی تحت کنترل سرمایه داری است . حزب کمونیست افریقای جنوبی برای به اشتراک  گذاشتن رویکرد وچشم اندازهای خود در باره تغییر رسانه در کشورمشتاق است .  

این عرصه ای چند وجهی حداقل به خاطر سه دلیل به هم پیوسته  برای درگیری است :

خود رسانه (یا ترجیحا رسانه های عمده تجاری) به ساختن "داستان" قادرند. از این رو ، انتقاد سیاسی از رسانه ، به ویژه از جانب دولت، یا حزب حاکم ومتحدانش ، صرف نظر از آن که ممکن است چقدر ملایم ، یا چقدر خوشبینانه، یا چقدرمقدماتی باشد ، سریعا بعنوان بخشی ازحرکت تا حدی عمده ضد رسانه ها ، ضد آزادی گفتار، مقدمه سانسور، حمله به قانون اساسی و نقض حق اطلاع داشتن شهروندان به تصویر کشیده می شود.

این کاریکاتور انتقاد سازنده از رسانه ها برای متناسب کردن سلیقه ای با پارادایم گشاد "لیبرال" رخ می دهد که بسیاری از رسانه ها (عمدا وناخواسته )  آن را دریک ماخذ روزانه تکثیر می کنند. این وردی است  در باره چگونگی " فساد قدرت " (البته به معنی قدرت سیاسی ، نه هرگز به معنی قدرت اقتصادی ، یا قدرت رسانه ها).در عرصه افریقای جنوبی ، این ورد دختر خاله نزدیک ترس از " اکثریت" است ، با تمام مفاهیم نا خود آگاه حواشی اش در باره " آنها" – شما می بینید وقتی که آنها به قدرت می رسند چه اتفاقی می افتد . 

بدبختانه ، عواملی در داخل نهضت ما وجود دارند واظهار می دارند که پیشنهاد مفید تایید کننده هر دو را فراتر از فرضیات ایدلوزیک به کار بریم . به این خاطر است که برخی از آنها صریحا از چنین پوشش گسترده ومداومی از عشق – نفرت در رسانه ها لذت می برند. آنها  قلدر مابانه ، رسانه ها را تهدید وبه آنها بی احترامی می کنند ورسانه ها روی هم آنها رامنتشر می سازند. این رفتار سرگرم کننده است ، سبب فروش روزنامه ها  می شود ، وتمام تبعیض های خوانندگان طبقه متوسط  ( وویراستاران طبقه متوسط ) را تایید می کند .

روشی که در آن بسیاری از رسانه ها بیرحمانه  وبی وقفه " داستان" را یک به یک  باز می گویند ، تا به دایره خود پسندی تبدیل شود. 

با توجه به این زمینه دشوار است که حزب کمونیست افریقای جنوبی ناگزیراست  با رویکردی اصولی برای تغییر رسانه ها اصرار نماید  . ما در اینجا تمام مواضع ونگرانی های بنیادی را تکرار نخواهیم کرد ، اما آنها عبارتند از :

چاله عظیم مالکیت رسانه ها .بعنوان مثال دو شرکت  بزرگ رسانه ای ،بر رسانه های چاپی تسلط دارند (وتولید منتقدانه بالا دستی وشبکه توزیع پایین دستی ) – خبر 24/ نسپرز وروزنامه های مستقل.  البته یک رسانه بزرگ قدیمی دوران آپارتاید هم  در پیش رو هست که کنترل آن به رسانه های الکترونیک نیز گسترش یافته است . روزنامه های مستقل  در مالکیت  سرمایه های خارجی (ایرلندی) است . در طی سال های گذشته ، شرکت های انتشاراتی خارجی در شرایط دشوار، سالانه تقریبا 40میلیون یورو(تقریبا نیم میلیارد راند) از گروه رسانه های مستقل افریقای جنوبی خارج کرده اند. این امر فشار عطیمی بر خبرگزاری های محلی وارد نموده و برکیفیت حرفه ای تولیدات تاثیر گذاشته است . 

یک  رسانه رسمی آفریقای جنوبی که به طور مزمن دچار کسر بودجه است ، که وابسته به درآمدتبلیغات تجاری است ، و از فساد سیاسی فرقه ای  وچپاول مالی سال های اخیر ، و در نهایت  به ویژه از تعدیل ناقص رسانه های چاپی آسیب دیده است . تعدیل جاری  مبنای خودگردانی  دایره تحقیقات مطبوعات وشورای مطبوعات است . حتی اکثریت سردبیران اخبار وروزنانه نگاران ارشد تصدیق می کنند ( اغلب به طور خصوصی) که این متنی نا کار آمد بوده است .  در مواجهه با انتقادات اخیرتلاشی برای بیدار کردن آن از چرت زدن وجود داشته است وما ناگهان شاهد تعداد بی سابقه ای از خط کشی ها وانتشار عذر خواهی ها بوده ایم ( حداقل در یک مورد برای مطلبی که به اوت 2009باز می گردد!!) 

علیه این دورنما است که حزب کمونیست افریقای جنوبی حمایت خودرا ، به طور اصولی از توسل به هیئت منصفه دادگاه رسانه ها ، چنان که در قطعنامه دومین کنفرانس ملی کنگره ملی افریقا پیشنهاد شده اظهار داشته است .

یک طرح از سوی حزب کمونیست افریقای جنوبی آن است که  هیئت منصفه دادگاه  مطبوعات از سوی مجلس منصوب گردد – و این منبع بسیاری از ادعا ها علیه ما بوده است . به ما گفته می شود که حزب حاکم" از اکثریت خود سوء استفاده خواهد کرد " ومنصوبین سیاسی خودرا در بدنه جا خواهد داد. متاسفانه نمونه هایی از این نوع سوء استفاده ها عینا وجود دارد- مثلا ، شیوه ای که طی آن حلقه درونی امبکی روند پارلمانی چند حزبی  واجماع  در انتصاب هیئت مدیره سابق سخن پراکنی افریقای جنوبی را خراب کرد .( این صریحا یکی از دلایل کلیدی حزب کمونیست افریقای جنوبی  بود که حرکت فراخوان ریاست جمهوری را رهبری کرد.)

با ملاحظه این خطر بالقوه ، حزب کمونیست افریقای جنوبی ممکن است سایر پیشنهادها پیرامون آنچه در روند انتخابات می تواند رخ دهد را مد نظر قرار دهد- شاید از طریق یک انتخاب ازنوع  هیئت منصفه انتخابی JSC  که صفی از نمایندگان مستقل، از جمله مثلا ، فدراسیون ملی اسب سواری افریقای جنوبی ونه اعضا پارلمان.  هیئت منصفه باید از افراد مستقل تشکیل شود اما نه از کسانی که رسانه را نمی فهمند. اما در ظهور این امرما باید مواظب باشیم تا تسلیم طرح های لیبرال ودست راستی پارلمان بعنوان یک ابزار کنگره ملی افریقا به جای بدنه نمایندگی مردم افریقای جنوبی بعنوان یک کل ، هر چند با اکثریت قانونی کنگره ملی افریقا ،نگردیم

ما بعنوان حزب کمونیست افریقای جنوبی چشم انتظار شرکت خود در شورای ملی عمومی کنگره ملی افریقا هستیم ، وبا یک روش اصولی ،سرسخت اما رفیقانه شرکت خواهیم کرد. ما باید رسانه ها وسایر بدگویان را که پیشاپیش شورای ملی عمومی کنگره ملی افریقای جنوبی را بعنوان کارپایه ای برای "نمایش سایه" بین پرزیدنت زوما وچپ ، چپ وبه اصطلاح ملی گراها وغیره  طراحی کرده اند مایوس کنیم  . در شورای ملی عمومی،  نهضت ما،  سند خود ، تعمیق کردن وتحکیم انقلاب ملی دموکراتیک را خواهد نوشت ، نه سندی نوشته شده از سوی بد گویان مارا .

نهضت وانقلاب ما فروشی نیستند!

سرچشمه http://www.sacp.org.za/main.php?include=pubs/umsebenzi/2010/vol9-18.html

*- عنوان به انتخاب نویدنو


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter