نویدنو:16/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 نویدنو - کمونیسم ستیزی در اروپا سیر تازه ای یافته است. تلاش محافل امپریالیست وضد سوسیالیست در نهادهای اروپایی نظیرپارلمان اروپا ، سازمان امنیت وهمکاری اروپا و... منجر به صدور قطعنامه هایی در این رابطه گشته است.یکی از جلوه های بسیار متاخر این واکنش عصبی وافراطی ممنوع کردن استفاده از نشانه های کمونیسم در لهستان است که با اعتراض گسترده کمونیست ها مواجه شده است. نوید نو ضمن محکوم کردن این رفتارها وظیفه خود می داند اخبار اعتراض ها به این بربریت مدرن رادر مهد مدعیان صیانت از حقوق بشر بازتاب دهد. ما اعتقاد داریم که این رفتارهای غیر متعارف ناشی از عدم کنترل سرمایه داری بر اعصاب خویش است که دور نمای سوسیالیستی را با شم طبقاتی خود به خوبی احساس می کند. رشد مبارزات حق طلبانه ، منسجم ویکپارچه کارگران ، سندیکا ها ومبارزان کمونیست در سر تا سر اروپا شاخک های امپریالیسم وبورژوازی اروپا را برای احساس خطر تیز کرده است. اگر شاه با برنامه کمونیسم ستیزی خود طرفی بست ، این نوادگان راستین سرمایه داری هم به آمال خود نایل خواهند گشت.

 بیانیه حزب کمونیست فدراسیون روسیه :

کمونیسم ستیزی عملی نخواهد بود

 

 در لهستان از 8ژوئن قانون سابقا تصویب شده ای که استفاده ازنشانه های کمونیسم را ممنوع می کند اجرایی می شود.(بر اساس این قانون)  استفاده از نشانه های سنتی جنبش کارگری – داس ،چکش وستاره سرخ – ممنوع خواهد شد.

 در لهستان کمونیسم ستیزی در مشی دولت گنجانده شده است. تنها در زمان نازی ها در اثنای جنگ دوم جهانی ودیکتاتوری های فاشیستی در اسپانیا ، یونان وپرتقال قوانین مشابهی تصویب شده بود.

  به نظر می رسد که دوران تاریک اندیشی به پایان می رسد. هر چند مقامات لهستانی با آشکار کردن قعر کمونیسم ستیزی به محاکمه وتعقیب ادامه دهند. حکم استفاده از نشانه های مبارزه علیه فاشیسم، برای عدالت اجتماعی ودموکراسی شامل جریمه های نقدی  وتا دوسال زندان است.

 دولت لهستان درسال گرامیداشت 65مین سال پیروزی بر فاشیسم به تمام مردم درست کار جهان "هدیه ای " عاریت گرفته از زرادخانه آن هایی تقدیم کرد، که این همه رنج  ومصیبت را بر مردم لهستان تحمیل کرده اند.   

ما اعتراض شدید خودرا در رابطه با نقض حقوق بنیادی مدنی وسیاسی ، آداب مصرح در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وکنوانسیون حقوق بشر اروپا اعلام می داریم.   

ما همبستگی وحمایت خودرابا کمونیست ها وضد فاشیست های لهستانی اعلام واشتیاق خودرا برای رزم مشترک علیه کمونیسم ستیزی در تمام اشکال وجلوه های آن بیان می داریم.  

برای ما ، کمونیست های روسی ، نا سزا گویی های همیشگی ضد شوروی وضد روسی سیاستمداران لهستانی غیرقابل پذیرش است. بد بینی آنها حد واندازه ای ندارد. صرفا  ایده  خودشان برای جشن گرفتن زیر شعار مبارزه مشترک علیه استبداد نودمین سالگرد حوادث دردناک نزدیک ورشو ، پس از حوادثی که تقریبا 30000نفر ازسربازان ارتش سرخ در زندان های لهستان کشتار شدند را مد نظر دارند.    

 مقامات لهستانی باید به یاد داشته باشند کمونیسم ستیزی محکوم به شکست است.

هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

5ژوئن 2010 مسکو

سرچشمه: سولید نت

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست