نویدنو:11/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

بیانیه سیاسی حزب کمونیست ایرلند

25می 2010 

کمیته اجرایی ملی حزب کمونیست ایرلند در همایش عادی خود کارگران بخش عمومی را به رد برنامه پیشنهادی کروک پارک که به سود آن ها نیست فرا خواند. در صورت پذیرش این برنامه ، مقررات وفشار آن ممکن است  به بخش عمومی محدود باشد اما می تواند در تمام بخش های اقتصاد ی عمومی وخصوصی تاثیر بگذارد.  

 این برنامه ای است که برقراری مجدد حقوق وشرایطی را که قبلا از کارگران بخش عمومی گرفته شده است تامین نخواهد کرد اما به خرابی بیشترضوابط وشرایط آنها منجر خواهد شد . روشن است که دولت ایرلند، تحت راهنمایی اتحادیه اروپا ، هزینه های عمومی را بیشتر کاهش خواهد داد ، واین کاهش حمله بیشتر به دستمزدها، مستمری ها وسایر دریافت های رفاه اجتماعی ونیز حقوق و شرایط کار کارگران بخش عمومی را در بر خواهد گرفت. 

 حزب خاطر نشان کرد که رهبران جنبش اتحادیه های کارگری در جمهوری اکنون راه چاره "بیدار شو بر پا خیز: راه بهتر وعادلانه تری وجود دارد" خودرا به حساب نبود راه دیگری در پیش رو به غیر از راهی که دولت واتحادیه اروپا نشان می دهند رها کرده است. 

تعمیق بحران در سراسر اتحادیه اروپا ، باید در آن کشورهایی از منطقه یورومتمرکز شود ، که در قلب پروژه اتحادیه اروپا شکاف ها وتضادهای عمیقی به نمایش گذاشته اند. رخ داد های تا کنون آشکار شده تحلیل های حزب کمونیست از ماهیت ،نقش واستراتژی  فشارهای اقتصاد قدرتمند در راندن پروسه همگرایی وایجاد یک ابر دولت امپریالیست را مورد تایید قرار می دهد. 

 استراتژی اتحادیه اروپا تحمیل متوقف کردن شدید هزینه های عمومی، حتمی کردن از دست رفتن ده ها هزار شغل بخش عمومی است ، که به از دست رفتن مشاغل عمده در بخش خصوصی منجر خواهد شد. همان طور که ما هشدار دادیم ، نتیجه پذیرش بسته رشد و ثبات این است. 

 کمیسیون اتحادیه اروپا روی گرده  کارگران برای نجات بانکداران انحصاری و شرکت های مالی تلاش می کند. این حملات با شرکت میلیون ها کارگر در سراسراتحادیه اروپا در اعتصاب عمومی واشکال دیگرمقاومت بی پاسخ نخواهد ماند. این مقاومت برای سرمایه داری انحصاری ونمایندگان سیاسی آن در تلاش هایشان برای تحمیل خواسته هایشان بر زحمتکشان مشکلات جدی ایجاد کرده است .  

 ما همبستگی خودرا با تمام کارگران سراسراتحادیه اروپاکه در برابر سیاست های تحمیلی دولت هایشان به دستور کمیسیون اتحادیه اروپا – پاسداران منافع سرمایه انحصاری اروپایی- مقاومت می کنند اعلام می کنیم. آن چه آشکار است آن است که کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون از بحران برای کسب قدرت بیشتر در داخل خود وکنترل مستقیم سیاست های بودجه ای کشور های عضو به سود سرمایه داری انحصاری وقدرت های سیاسی اصلی در مرکز اتحادیه اروپا ودر مقام اول المان نهایت استفاده را می برد.  

 حزب کمونیست ایرلند یکبار دیگر همبستگی خود را با کارگران یونان وبا سازمان برادر خود ، حزب کمونیست یونان ، که شجاعت وانضباط شگرفی را در مبارزه برای  دفاع وپیشبرد منافع کارگران یونان نشان داده است ، واکنون از سوی دولت سوسیال دموکرات – بازتاب دیگری از ورشکستگی سوسیال دموکراسی –تحت هدایت وکنترل کمیسیون اتحادیه اروپا  مورد حمله قرار دارد،  اعلام می کنیم .ما کمونیست های ایرلندی همچنین همبستگی خودرا با کارگران پرتقال ، اسپانیا  وبریتانیا که هم اکنون برای دستمزدها ، مستمری ها وخدماتی که بر آنها اطمینان داشتند  دچار حملات مجددی شده اند اعلام می داریم . 

حزب تمام کارگران ایرلند را به مقاومت در برابر حمله به دستمزدها وشرایطشان ، برای صرف حقوق زحمتکشان برای بحران سرمایه داری انحصاری فرا می خواند . انتخاب دولت مسلط محافظه کار در لندن قطعا تاثیر فوری وشدیدی بر سطح کمک مالی ازخزانه داری بریتانیا به قوه مجریه ایرلند شمالی دارد.  

جنبش اتحادیه های کارگری باید هم اکنون برای برپا کردن مقاومت مصممانه ودلیرانه در برابر تهدیدهای تحمیلی از سوی قطع هزینه های عمومی وتاثیر آن بر استاندارد زندگی زحمتکشان آماده شوند. درس های نوسان ودورنگی ودر برخی موارد سد کردن مقاومت ممکن از سوی کارگران در ایرلند جنوبی از سوی برخی ازاعضا رهبری اتحادیه ها تاثیر قابل توجهی در روحیه زحمتکشان داشته وآنها را گیج ونا متجانس کرده است .   

 سیاست اقتصادی واستراتژی سرمایه گذاری را نمی توان در دستان " هیات سرمایه گذاری استراتژیک " رها کرد تا برای اولویت های سرمایه گذاری وتوسعه اقتصادی واجتماعی تصمیم بگیرند. این عرصه های تعیین کننده باید مشروط به  کنترل دموکراتیک  ودر برابر مردم پاسخ گو باشند ، نه ، آن چنان که  در حال حاضر، برای تضمین  بسط  ابتکار مالیه عمومی و" مشارکت عمومی – خصوصی "بی اعتبار شده تشکیل شده اند.  

 مادامی که اقتصاد مسلط و اقلیت سیاسی خواهان استفاده از بحران برای راه اندازی حملات جدید دریک یورش همه جانبه علیه زحمتکشان باشند ، این امر برای نیروهای مترقی هم فرصتی برای پیش برد مطالباتشان وپیروزی زحمتکشان برای سیاست های مترقی سیاسی ، اقتصادی واجتماعی فراهم می اورد.  

 آن چه که به طورفزاینده ای برای تعداد رشد یابنده ای از مردم آشکار است آن است که راه حل های اقتصادی تحمیلی بر زحمتکشان در سراسر ایرلند منافع کارگران را به پیش نخواهد برد ، برای صدها هزار بیکار ، کار ایجاد نخواهد کرد، منجلاب آن ها را درفقر بالا خواهد برد.هر دو هویت های سیاسی شکست خورده اند همچنان که هویت های اقتصادی جدا شکست خورده اند. تنها راه حل مطمئن وپایدار ساختمان اقتصاد کاملا ایزلندی ، با منافع ونیاز های زحکنکشان در مرکز آن است .  

  این اعتقاد کمونیست های ایرلند است که حملات جاری در سراسر اتحادیه اروپا نیازمند آن است که  با عمل متحد ومصمم کارگران روبرو شود.ما از هر ابتکاری که به پیشبرد اتحاد علیه سرمایه داری انحصاری کمک نماید حمایت خواهیم کرد.

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست