نویدنو:06/03/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 


 

کمیته ملی حزب کمونیست امریکا :

 مقاومت کارگران یونان به سود تمام کارگران است.

 

صحنه های شور انگیز در خیابان های آتن وشهر های دیگر یونان خشم راست وسرمایه انحصاری بین المللی را بر انگیخته است. مردم یونان  هر روز ه دررسانه های تحت کنترل شرکتی در امریکا وسایر نقاط جهان ، مورد تهمت وبدنامی قرار می گیرند.به ما گفته می شود که بحران یونان ناشی از تنبلی ، آژمندی وخودخواهی کارگران یونان است، که مدت زیادی زندگی بسیار خوبی داشته اند.به کارگران یونان گفته می شود که کمر بندهایشان رامحکم نمایند وسال های بیشتری برای ساعات کار طولاتی تر آماده گردند، وشاهد کاهش شدید دستمزدها ، مستمری ها وبهبود شرایط اجتماعیشان باشند. صندوق بین المللی پول ، سازمان های اداره کننده اتحادیه اروپا ، وشخصیت های سیاسی  در کشور های ثروتمند تر نظیر انجلا مرکل صدر اعظم آلمان ، کسانی که موضع منفی نسبت به یونان دارند ، سهم زیادی در بحران جاری داشته اند ، به طور موفقیت آمیزی دولت سانتریست پاسوک در آتن را برای پذیرش این درخواست های ضد کارگری تحت فشار گذاشته اند.

 ما موافق نیستیم. بحران یونان نه از سوی کارگران بلکه توسط سرمایه انحصاری بین المللی وطبقه حاکم یونان فراهم آمده است. آنها اکنون برای انداختن تقصیر نتایج منفجر شونده آزمندی وبی مسئولیتی خود بر شانه های مردم عادی ،که نقشی در ایجاد این بحران نداشته اند، در تلاش هستند .بنا براین ، با این که مرگ تصادفی سه نفر از کارگران بانک  در یک تظاهرات غم انگیز است ،ما فکر می کنیم که کارگران یونان با مقاومت شدید خود تا جایی که توان دارند کار درستی انجام می دهند.

 وآنها برای ما می رزمند.اگر طبقه سرمایه دارکارگران یونان را هم به پذیرش تقصیر بحران وهم پذیرش بار سنگین یک " راه حل" فریبنده  از طریق بسته کمکی وادارنماید ، هیچ کارگری در کل اروپا در امان نخواهد بود. اول، آنها تلاش خواهند کرد همان کار رابرای کشور های فقیر تر در اتحادیه اروپا که با همان مشکلات دست به گریبانند : پرتقال ، اسپانیا ، ایتالیا ، ایرلند عملی نمایند. اما کار به همین جا ختم نخواهد شد. تهاجم سرمایه از قبل در کشور خود ما جریان دارد،و مبارزه کارگران خود ما علیه بیکار سازی ، تعطیلی مراکز صنعتی ، قطع مزایا وبرنامه های دولتی  وتنزل حقوق دموکراتیک دقیقا همان چیزی است که کارگران یونان با آن مواجه اند. ما باید با تمام قوا از آن ها حمایت کنیم.

  ما مایلیم به ویژه به حزب کمونیست یونان (KKE)، فدراسیون کارگران آن PAME، و متحدان چپ ونیروهای مردمی برای نقش قهرمانانه آن ها  در مقاومت در برابر تهاجم ارتجاعی سرمایه داری درود فرستیم.آنها رزم مارا می رزمند ، وشایسته حمایت وقدردرانی ما هستند.

کمیته ملی حزب کمونیست امریکا

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست