نویدنو:06/01/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

بیانیه کاتماندو کنفرانس صلح آسیا

کاتماندو 21-20فوریه 2010

برگردان: نویدنو

1- کنفراس صلح آسیا با سازماندهی مشترک شورای صلح وهمبستگی نپال وشورای جهانی صلح در روزهای 20الی 21 فوریه 2010 با شرکت 64 نماینده از 20کشور در کاتماندو ( پایتخت نپال) برگذار شد.  

 2- به مناسبت این کنفرانس همایش عمومی در 20فوریه برگذار شد. کنفرانس توسط اچ ای مداف کمار نپال ، نخست وزیر نپال افتتاح شد. در کنفرانس همچنین پیام هایی از جانب رئیس شورای جهانی صلح خانم ساکورو گومز ومقامات برجسته نپال قرائت شد.

3- کنفرانس نگرانی عمیق خودرا نسبت به اوضاع وخیم بین المللی به طور کلی وبه ویژه  درمنطقه آسیا- اقیانوس آرام بیان کرد. این وضعیت پیچیده وخطرناک در نقاط مختلف جهان ناشی از سیاست های تجاوزکارانه امپریالیسم به سرکردگی ایالات متحده امریکا ، با هدف دست یابی به سلطه جهانی از طریق تشدید مسابقه تسلیحاتی ،به ویژه تسلیحات اتمی ، طولانی کردن درگیری های نظامی و جنگ های تجاوز کارانه و گسترش پایگاه های نظامی در نقاط مختلف جهان است، که صلح وامنیت مردم سراسر جهان را در مخاطره قرار می دهد.

4- منطقه آسیا - اقیانوس آرام یکی از مناطق انفجاری جهان،سکوی پرش تحریکات نظامی ودرگیری های مسلحانه ونیزانبار اسلحه ومداخله مسلحانه ای باقی مانده است که به طور جدی صلح وامنیت را در آسیا وجهان تهدید می کند. روندهای موجود دراین  منطقه ثابت می کنند که امریکا وناتواستراتژی های امپریالیستی مشترک بسیاری برای منطقه آسیا-اقیانوس آرام دارند. آنها هدف برپاکردن دسته بندی های جدید سیاسی – نظامی را در راستای توسعه دایره فعالیت های نظامی پوشش دهنده  تمام منطقه آسیا-اقیانوس آرام تعقیب می کنند .حضور نظامی رشد یابنده امریکا در پنینسولا ی کره ، اقیانوس هندواقیانوس آرام ، اتحاد استراتژیک امریکا – اسرائیل، وهمکاری رشد یابنده با رژیم های ارتجاعی در خلیج (فارس)تهدید جدی علیه صلح ، ثبات وامنیت منطقه  را مطرح می سازد. 

   5-مداخله نظامی پیش رونده  امریکا وناتو تلاش عمدی برای تصرف چارراه آسیای جنوبی ، مرکزی وغربی است.این مداخلات تا اشغال عراق وتهدید ایران با چشمی به نفت آنها ادامه دارد. اسرائیل متحد عمده امریکا  بیشرمانه وبیرحمانه  با اشغال مداوم خاک فلسطین در حال ایجاد زندگی سیاهی برای مردم فلسطین است.چنین سیاست هایی تقویت کننده نیروهای مذهبی بنیادگرا وتروریسم در این منطقه به ویژه در آسیای جنوبی است.     

 6- در حالی که امریکا وناتودرتلاش  افزایش نفوذ خود هستند تلاش های پدیدار شونده در منطقه آسیا-اقیانوس آرام نشانگر کوشش برای درک بهتر وهمکاری در میان ملت ها در چارچوب تقویت همکاری های جهانی وارزش های دموکراتیک بربنیاد هایی  است که خلق ها برای تعیین رژیم اجتماعی که خواستار آن هستند ازادند.

 7-  در درون این زمینه گروه های گوناگونی با اهداف معین درحال شکل گیری هستند.یکی از این گروه ها سازمان همکاری شانگهای است. این سازمانی است که به عامل ثبات مهمی برای قاره پهناور اروسیا تبدیل می گردد. این سازمان در پنج سال گذشته به شدت نفوذ خودرا افزایش داده وبه سازوکار قدرتمندی برای همکاری چند جانبه در چندین عرصه مهم دست یافته است وجایگاه برجسته خودرا در دفاع از سیاست جهانی پیدا می کند.

 8-کنفرانس حضور نظامی فزاینده امریکا در پونیسولای کره را ننگین می داندوخواستار آن است که موافقت نامه صلح همه جانبه ای جایگزین موافقت نامه متارکه جنگ 1953گردد.

 9- کنفرانس همبستگی خودرا بامردم فلسطین در مبارزه برای دولت مستقل در داخل مرزهای 1967وپایتختی اورشلیم شرقی اعلام واز اتحاد حلق وسرزمین فلسطین وحق بازگشت تمام آوارگان فلسطینی بر مبنای قطعنامه 194 سازمان ملل متحد پشتیبانی می نماید. کنفرانس همچنین خواستار آن است که اسراییل برای جنایت های جنگی اش درغزه بر اساس گزارش گلدستون مجازات گردد. 

10- کنفرانس همچنین خواستار آن است که اسراییل باید از تمام سرزمین های اشغالی اعراب از جمله جولان  و مزارع شباع لبنان عقب نشینی کند. کنفرانس از حق مردم برای مقاومت علیه اشغال پشتیبانی می کند.   

 11- کنفرانس همبستگی خودرا با قربانیان ویتنامی ماده شیمیایی نارنجی در مبارزه برای عدالت اعلام ودولت امریکا را به ادامه دادن به پذیرش مسئولیت خود در نشان دادن میراث جنگ ویتنام ، از جمله پی آمدهای استفاده از گازهای شیمیایی سمی فرا می خواند. کنفرانس همچنین دوستداران صلح در سراسر جهان را به یاری بیشتر ، حمایت وهمبستگی با قربانیان ماده نارنجی فرا می خواند. کنفرانس همچنین خواستار آن است که استفاده از فسفر سفیذ وسایر سلاح های شیمیایی وبیولوژیک ممنوع گردد. 

 12- کنفرانس از درخواست شورای جهانی صلح برای محو کامل سلاح های هسته ای ، حق هر ملتی برای استفاده صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای پشتیبانی می کند.

13- کنفرانس همبستگی خودرا با ملت نپال اعلام وامید دارد که نپال روند صلح ونهایی کردن قانون اساسی جدید را در زمان مشخص شده  برای تحقق آرزوهای مردم نپال ییش خواهد برد وعرصه جدیدی برای صلح وترقی در نپال باز خواهد کرد.    

14- کنفرانس از رزم مردم برمه برای اعاده دموکراسی وآزادی تمام زندانیان سیاسی پشتیبانی می کند.   

15- در حالی که کنفرانس تحولات سیاسی منطقه را مد نظر قرار می دهد ، مردم صلح دوست وترقی خواه منطقه را به تحکیم چنبش علیه سیاست های جهانی سازی  امپریالیستی وجنگ وتبدیل منطقه آسیا-اقیانوس آرام به منطقه ی صلح ، ثبات، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت، برابری وتوسعه ونیز برچیدن پایگاه های خارجی ، اشغال، تروریسم ، بنیادگرایی مذهبی وسلاح های هسته ای از هر نوع فرا می خواند.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست