نویدنو:28/02/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

راه های گسترش شعار " کارگران و خلق های ستم دیده جهان متحد شوید "*

نویسنده : اسکات مارشال - برگردان: مهرگان

 

سخنرانی اسکات مارشال از حزب کمونیست امریکا در یازدهمین همایش احزاب کمونیست وکارگری در دهلی

 

رفقای گرامی ،در اینجا در دهلی در این همایش مهم احزاب کمونیست وکارگری بودن ودیدار چهره به چهره با همه شما عالی است. ما مایلیم قدردانی عمیق خود را به سازمان دهندگان این کنفرانس وبه ویژه حزب کمونیست هند ( مارکسیست) وحزب کمونیست هند برای میزبانی این همایش بزرگ تقدیم نماییم. من خوشوقتم که حامل گرمترین درودهای کمیته ملی ورهبری حزب مان برای شما هستم. 

 در این زمان بحران وحشتناک اقتصاد جهانی وقت آن است که ما در جستجوی راه هایی برای گسترش شعار "کارگران وخلق های ستمدیده جهان متحد شوید" خود باشیم. در حالی که شعار ما نسل ها ی بسیاری در حاشیه قرار داشت ، امروز بیش از هر زمانی مصداق دارد. امروز همبستگی اقتصادی جهان به سطح باور نکردنی جدیدی رسیده است.امروز سرمایه مالی جهانی دنیا رادر مقیاسی غارت وقیمت هارا افزایش می دهد که در زمان مارکس قابل تصور نبود.

در ابتدا اجازه می خواهم چند کلمه در باره چگونگی تاثیر بحران بر مردم زحمتکش در ایالات متحده بیان کنم.  تنها در همین ماه  در صد کارگرانی که در کشور ما به صورت دراز مدت بیکار هستند به سطحی رسید که از زمان رکود بزرگ دهه 1930مشاهده نشده است.  در مراحل آغازین این بحران ماماهانه  700.000 یا بیشتراز آن شغل را از دست دادیم. امروز ، زمانی که اقتصاددانان جریان حاکم اعلام می کنند که رکود تمام شد ، زمانی که سودهای شهوت انگیز بانک داری دوباره در حال افزایش است، زمانی که بازار بورس دوباره سر بلند می کند، زمانی که سرمایه مالی با انتقام جویی در حال بازگشت به شیوه های غارتگرانه غیر قابل کنترل خویش است ، ما هنوز درحال از دست دادن نزدیک به 200.000شغل در ماه هستیم.

در امریکا آمارهای بیکاری دربین جوانان تکان دهنده اند. در گروه سنی 16تا 24 تنها در حدود 45درصد کار دارند.واین رقم برای آفریقایی تبارها، لاتین ها وسایر جوانان ستم دیده نژادی و ملی  بسیار وخیم تر است. نژاد پرستی در امریکا حتی در این نوع از بحران اقتصادی عوارض وحشتناک تری ایجاد می کند. بحران به جوامع ستم دیدگان نژادی وملی با خشونت وانتقام جویی ویژه ای بر خورد می کند.

همزمان ، کارشناسانی که بازار مسکن را پی گیری می کنند ، اعلام می کنند که سال 2010 شاهد فک رهن مسکن لجام گسیخته ی کاملا جدید ی با کارگران و خانواده های آنان خواهد بود که خلع ید شده وبه خیابان ها پرت خواهند شد.40میلیون نفر فاقد بیمه اند وهر ماه تعداد آنها به دلیل آن که افراد بسیاری در امریکا بیمه خودرا از کارفرما دریافت می کنند افزایش می یابد. در آن چه که تصور می شود به دلیل آن که بخش اعظم سرمایه مالی جهان در آنجا متمرکز شده است ثروتمندترین کشور جهان باشد، صدها هزارکودک هر روز گرسنه به مدرسه می روند. در جوامع به شدت آسیب دیده طبقه کارگر، مدارس وکلینیک های پزشکی متلاشی وتعطیل شده اند.  خیابان ها وپل ها ، سیستم های آب وفاضلاب ، تاسیسات بنیادی متروک ومتلاشی شده اند.وخدمات اجتماعی حیاتی در تمام سطوح دولتی با کاهش ناگهانی مواجه ومتوقف شده است.   

فهرست شکست های سرمایه داری در این بحران بسیار طولانی است.والبته می دانیم که بحران در دنیای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته آسیب های بیشتری وارد می کند.

همیشه برای مبارزه طبقاتی دو جهت وجود دارد. در کشور من اکنون دو حادثه عمده درحال دگرگون کردن کشند مبارزه طبقاتی به سمت مبارزه وستیز بیشترهستند. اولی برآمد جنبشی است که حزب راست افراطی جمهوری خواه را در انتخابات 2008شکست دادوباراک اوباما را انتخاب نمود.همان جنبش بسیاری از اعضا ماورا راست کنگره را نیز شکست داد.من می دانم که از نظر بین المللی احساست متناقضی در باره نقش رئیس جمهور باراک اوباما وجود دارد.اجازه دهید شفاف باشم،او کمونیست نیست،او سوسیالیست نیست ، ودر برخی موضوعات کاملا یک لیبرال میانه رو است. همزمان ، پس از هشت سال دولت جرج بوش ، بدترین رئیس جمهور و دولت جنگ طلب در تاریخ  امریکا، انتخاب باراک اوباما عرصه کاملا جدیدی از مبارزه برای طبقه کارگردر امریکا ودر جهان باز می کند. وسی سال پس از حمله تبهکارانه نئو لیبرالی بر جنبش کارگری امریکا ، بر طبقه کارگر وبر جنبش های مردمی در امریکا ، انتخاب باراک اوباما در را برای مبارزه کاملا جدید برای عدالت اقتصادی ، صلح وبرابری باز می کند.  

حقیقت دارد که باراک اوباما همانطور که گفتم انقلابی نیست .اما لازم هم نیست برای انجام برخی چیزهای نسبتا مهم برای حمایت از کارگران وطبقه کارگرانقلابی باشد. من مایل نیستم داخل فهرستی کاملا بومی شوم اما این امر برای کسانی از ما که در امریکا زندگی وکار می کنیم مهم است. او به یک جنبش الهام بخشید ونیروهای دموکراتیک ( نه حزب دموکرات) را برای شکست بوش وراست افراطی بسیج کرد. والبته  مهمتر برای همایش ما در اینجا- اوگام هایی برای محدود کردن برخی ازبدترین مشخصه های سیاست های جهانی برداشته که ازدولت پیشین به ارث برده است. همانند عرصه های بومی، در موضوعات جهانی هم بسیج نیروهای مردم وکارگرانی که در تغییر مشی امریکا بیش از همیشه قاطع خواهند بود مقدور خواهد بود – چپ ونیروهای مردمی تاثیر اندکی بر دولت بوش داشتند – ما می توانیم به حرکت کردن دولت اوباما در جهتی بهتر کمک کنیم. 

جنبشی که اوباما را انتخاب کرد،اتحاد گسترده ای ازنیروهای اجتماعی ازجمله شامل برخی از بخش های سرمایه بود ودرادامه می خواهد که باشد.اما درقلب این جنبش آنچه که ما دوست داریم هسته نیروهای اجتماعی بنامیم ، طبقه کارگر وبخش متشکل جنبش کارگری، ستم دیدگان نژادی وملی ،زنان،جوانان،وجنبش حقوق هم جنس گرایان قرار دارند.

رخ داد عمده دیگری که به چرخش کشند کمک کرد کنوانسیون 2009 (AFL-CIO ) بزرگترین فدراسیون کارگری در کشور ما بود. من اعتقاد دارم تاریخ آن کنوانسیون را همجون نقطه عطفی برای طبقه کارگر ما ثبت خواهد کرد.این کنوانسیون قله تغییرات وپیشرفت هایی بودکه درمیانه دهه 1990آغازشد.کنوانسیونAFL-CIO در 1995شاهد تجزیه بزرگی همراه با برخی از بدترین مشخصه های سازش طبقاتی وجنگ سرد بود که با ضد کمونیسمی که اوایل دهه 1950شکارمی کرد آغاز شد.در میانه دهه 90 جنبش کارگری توسعه مشی طبقاتی بیشترراآغازکرد.کارگران امریکاپس ازکنوانسیون 95 ایجاد شعبات سیاسی مستقل خودراآغازکردند.آن جنبش درمبارزات اقتصادی جنگنده تر شد.به طور فزاینده ای مشاهده ماهیت سرمایه داری جهانی را آغاز کرد. بعلاوه کارگران درک این نکته را که جنبش کارگری باید بیش ازآن که صرفا ازاعضا خوددفاع نمایدباید به صدای جنبش تمام طبقه کارگر تبدیل گردد آغاز نمودند. 

کنوانسیون 2009 AFL-CIO ، که من درآن حضورداشتم ،این گرایش هاراتعمیق بخشید واز زوایای بسیاری قابل توجه بود. کنوانسیون رهبری جدیدی را، که مبارزتراست و درسنت های اتحادیه های صنعتی مبارزکشورمن ریشه دارد برگزید. ریچارد ترومکا رئیس جدید ازسنت های مبارزاتی اتحادیه کارگران معدن پدیدار شد. او روزپس ازانتخاب در کنوانسیون مستقیما به وال استریت رفت وصنعت بانکداری وبیمه را به خاطر ایجاد بحران اقتصادی هم در کشور وهم در خارج مورد حمله قرار داد. او به برداشتن گام های محکم نظم دهنده جدید برای محدود کردن سفته بازی لجام گسیخته آنان وبرای شکستن بانک هایی که گمان می کنند "بزرگتر از آن هستند که شکست بخورند" فراخواند. فدراسیون با شدت سیاست " شکست دادن بانک های بزرگ " وبسیج اعضا اتحادیه ها درمبارزه برای ایجاد محدودیت های جدید بر علیه سرمایه مالی را تعقیب می کند.دراولین دیگری برای جنبش کارگری ما ، کنوانسیون دو زن و یک افریقایی تباررا برای دو جایگاه عالی دیگر رهبری AFL-CIO.انتخاب کرد.  

برای من مثال های بسیار زیادی از سیاست های جدید کارگری برای فهرست کردن در اینجا وجود دارد، امامایلم یکی را که فکر می کنم برای جنبش جهانی ما اهمیت دارد و یک جهت  جدید وامکانات جدیدی را برای همبستگی بین المللی کارگران نشان می دهد ذکر کنم.من نامه ای همراه خود دارم ، از ریچارد ترومکا به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا که در نشریات کارگری امریکا بسیار مورد توجه قرار گرفت.اودر این نامه می گویدکهAFL-CIO  اعتقاددارد که دولت کودتا در هندوراس کاملا نامشروع است.نامه می گوید سرکوب اتحادیه های کارگری وجنبش های دموکراتیک از سوی کودتا درهندوراس وجود انتخابات آزاد ورقابتی نوامبرامسال را درآنجا غیرممکن می سازد. ونامه با شدت ازوزارت امورخارجه امریکامی خواهدکه کلیه کمک ها به هنوراس را تا سرنگونی کودتا وبازگشت رئیس جمهور زلایا به قدرت متوقف نماید. نامه همچنین می گوید که موضع AFL-CIO در مشورت با اتحادیه های کارگری هندوراس اتخاذ شده بود.  

این اما یک مثال مهیج ازتفکر جدید درکارگرامریکادررابطه بامسائل جهانی است.کارگر امریکایی به شدت با جنگ ها واشغال درعراق وافغانستان مخالفت می کند.( ومن می توانم اینجا متذکر شوم که دست رسی بی سابقه ای به پرزیدنت اوباما دارد ومی تواند صدای مهمی درحرکت دادن او باشد.) مثال های زیادی ازگسست کارگران امریکا از(سیاست های )وزارت خارجه امریکا وامپریالیسم امریکا درمسائل بین الملل برای اولین بار اززمان شروع جنگ سردپس ازجنگ جهانی دوم وجود دارد.ما فکرمی کنیم این امردنیای کاملا جدیدی ازامکانات برای بازسازی وتحکیم نیروی کارجهانی وهمبستگی طبقاتی کارگران بازمی کند. وما فکرمی کنیم که احزاب کمونیست وکارگری نقش حساسی برای ایفا در کمک به بهره برداری ازامکانات جدید دارند.اکنون برای کارگران در تمام طرف های تقسیم جنگ سرد قدیمی برای تجدیدنظروبازاندیشی در اتحاد کارگران زمان واقعی است. 

رفقا، به نظرما بحران اقتصادی جهانی با تمام قوا ادامه دارد.طبق گزارش بانک جهانی وصندوق بین المللی پول تولیدملت های جهان روی هم رفته سالانه نزدیک به 65تریلیون دلار کالا وخدمات است. هم زمان ، طبق گزارش بانک بین المللی مستعمرات ، بیش از 515 تریلیون دلاردرمبادلات ،اعتبارات جاری تجاری واشکال مشابهی از طرح های غیر متعارف مالی سفته بازی شده است. چنین عدم تعادل افسانه ای را ملاحظه کنید. تکان دهنده است – ارزش اضافی دزدیده شده منعکس دراین مرده ترین بخش از تمام سرمایه مالی انگلی را ملاحظه کنید. مشکلات مردم جهان را که می تواند با این نوع پول حل شود ملاحظه کنید.

  ما فکر می کنیم توجه به تقسیمات درسرمایه دراین دوران نیز مهم است. درامریکا شواهدرشدیابنده ای ازتقسیمات بین سرمایه تولیدی وسرمایه بانکی وجود دارد.این صرفا تقسیمات بین تجارت بزرگ وکوچک نیست وممکن است خطوط حمله خطیری برای تعدیل وسلطه در برخی ازعملکردهای بسیارغارتگرانه سرمایه مالی سفته باز در سراسر جهان باز کند.  

ما چیزهای زیادی برای بحث وتفکر در باره آنها داریم.اما من مایلم سخنانم را با نقل قولی  از فردریک انگلس که پیش از این گفته به پایان ببرم :" یک انس عمل ارزشمند تر از یک پوند تئوری است " چیزی به این مفهوم . ما بسیاربه چگونگی نقش مشخصی که احزاب ما در کمک به تحقق مبارزه سازمان یافته در راستای "کارگران جهان متحد شوید" می توانند ایفا نمایند علاقمندیم. این امر مستلزم آغاز کردن با آن چیزی است که می توانیم برای متحد کردن وگسترده کردن جنبش کارگری جهان انجام دهیم .مارکس وانگلس نگفتند " کارگران جهان – برای تسهیم اطلاعات متحد شوید" آشکار بود که منظور آنها اتحادکارگران جهان برای مبارزه بود.ما چگونه می توانیم آن را به واقعیتی در جهان واقعی امروزتبدیل سازیم.اولین گام های مشخص ماکدامند. ما امیدواریم همایش ومذاکرات ما بتواند حرکت مارا به تحقق آن اتفاق نزدیک تر سازد. 

از توجه محبت آمیز شما رفقا سپاسگذارم. 

http://11imcwp.in/content/presentation-cpusa

 *- عنوان مطلب از نویدنو

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست