نویدنو:23/11/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

احزاب کمونیست یونان وزحمتکشان قبرس(اکل)

تجاوزارتش اسرائیل به فلسطین ودفتر حزب مردم فلسطین را محکوم کردند.

 

نویدنو : در پی حمله جنایتکارانه ارتش اسرائیل به مقر حزب مردم فلسطین موج جدیدی ازمحکومیت سیاست های اسرائیل جهان را فراگرفت. حزبکمونیست یونان واکل حزب زحمتکشان قبرس با صدور اطلاعیه هایی این عمل وقیحانه ارتشاسرائیل را محکوم کردند. نوید نو ضمن محکوم کردن سیاست های تجاوزکارانه دولت وارتشاسرائیل وابراز همدردی با مردم فلسطین وحزب مردم فلسطین توجه خوانندگان را به متن بیانیه های منتشره جلب می نماید .

بیانیه حزب کمونیست یونان درباره حمله ارتش اسرائیل به مرکز فرماندهی حزب مردم فلسطین

حزب کمونیست یونان حمله وقیحانه ارتش اسرائیل به مرکز فرماندهی حزب مردم فلسطین را محکوم می کند. این حمله نشانگر دشمنی اسرائیل دربرابر مبارزه مردم ، طبقه کارگر واقشارفقیر فلسطینی است. در عین حال، مسئولیت این حمله به عهده امپریالیست های امریکا ، اتحادیه اروپا وناتو است که  اسرائیل را به ادامه قتل عام  تجاوزکارانه مردم فلسطین تشویق می کنند.

ما همبستگی خودرا با مردم فلسطین ورفقای خوداز حزب مردم فلسطین اعلام می کنیم. ما طبقه کارگر ، جنبش های کارگری ومردمی یونان را به محکوم کردن شدید مشی جنایتکارانه دولت  وکشوراسرائیل فرا می خوانیم وهمبستگی آنها را با مردم فلسطین اعلام می داریم..

 

همبستگی اکل (حزب زحمتکشان قبرس) با مردم فلسطین وحزب برادر ، حزب مردم فلطسین

 اکل حمله  شدید روز دوشنبه ارتش اسرائیل به دفاتر حزب برادر، حزب مردم فلسطین وسایر سازمان های صلح طلب را با هدف مسدودکردن فعالیتهای آنان محکوم می نماید.ارتش اسرائیل ( در این حمله ) به تصرف اجناس ارزشمند، کامپیوترها ، اسناد وغیره اقدام کرد. ارتش اسرائیل همچنین دوفعال را به اتهام واهی دستگیر نمود. تمام این وقایع علیه سازمان هایی رخ داد که فعالیت قانونی دارند وچیزی جز اجرای حقوق بشر وآزادی مردم فلسطین رانمی خواهند.

 آخرین حادثه چیزی بیش ازتجلی دیگری ازسیاست ستمگرانه ووحشیانه اسرائیل علیه مردم فلسطین نیست. این مشی با یک چنین سبعیتی در صورتی که دولت اسرائیل حمایت امریکا ومتحد دیگر خود ناتورا احساس نکند نمیتواند به اجرا در آید.

آکل همبستگی بی قید وشرط خودرا با مردم فلسطین وحزب برادر، حزب مردم فلسطین ابرازمی دارد.ماسیاست جنایتکارانه اسرائیل را محکوم میکنیم وبر موضع خود در راستای آزادی سرزمین های فلسطینی وایجاد دولت مستقل فلسطین ، به پایتختی اورشلیم شرقی تاکید می نماییم .

10فوریه 2010

 

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست