نویدنو:14/11/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

جنبش فدائی همچنان "برای سوسیالیسم" مبارزه خواهد نمود
پیام جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)  

در دفاع از سوسیالیسم(۵)
جنبش فدائی همچنان "برای سوسیالیسم" مبارزه خواهد نمود

گرامی باد یاد و خاطره حماسه آفرینان سیاهکل، پیشگامان جنبش فدائی و پویندگان راه سوسیالیسم

سی و ششمین سالگرد تولد جنبش فدائی را به تمامی فدائیان و دوست داران جنبش فدائی شادباش می گوئیم، و برای رفقایی که همزمان با این روز فرخنده در راه برگزاری پربار کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت تلاش نموده اند و هم چنین به نمایندگان کنگره در راستای اعتلای سازمان برای دست یابی به آرمان های انسانی اش، آرزوی موفقیت می نمائیم.
   
رفقا!
سی و شش سال از حماسه فدائیاان خلق در جنگل های سیاهکل گذشت. جنبش فدائی در تاریک ترین روزهای میهن مان و در اوج سرکوب و اختناق، در ایام سرمستی های سلطنت پهلوی و در آستانه تمدن بزرگ پا به عرصه وجود گذاشت، و در کمتر از هشت سال توانست به جنبشی توده ای و میلیونی تبدیل گردد. بعد از انقلاب سال ۱٣۵۷ فدائی نامی آشنا و قابل احترام برای دوست و دشمن شد. فدائی الگویی برای دیگران در عرصه مبارزه و مقاومت گردید، و با خلق "فرهنگ فدائی"، نام و کلام فدائی در جای جای میهنمان طنین انداخت. دهها چریک جوان، به محض آزاد شدن از زندان و دل کندن از خانه های تیمی، ناباورانه در رأس جنبشی فراگیر قرار گرفتند که تا چند ماه قبل حتا تصورآن هم به ذهن شان خطور نمی کرد. فدائیان در این پیکار صادقانه تمام توان مبارزاتی و تئوریک خود را بکار گرفته، و برای آزادی و بهروزی خلق خویش از آبرو و اعتبار خویش هزینه نمودند.
رویدادهای سال ۵۷ و رشد انفجاری فدائیان نشان داد، حرکت فدائیان در فضای آرمان گرای دهه پنجاه، انتخابی اشتباه نبوده است. گرچه تحلیل های علمی امروزین ما حاکی از عدم امکان پیروزی شیوه‍ی چریکی است. ولی دستآوردهای جنبش فدائی گویاتر از هر تحلیل علمی، گواهی بر حقانیت آن جنبش است. هر چند ادامه مشی چریکی بعد از انقلاب می توانست تکراری تراژدیک باشد. ولی نقد جنبش چریکی دهه پنجاه بدون در نظر گرفتن و تأثیر دادن شرایط آن روز جهان، واقعیت های ایران پس از کودتا، حاکمیت مطلق سرکوب و خفقان، یاْس حاکم بر جامعه روشنفکری و مهمتر از همه فضای آرمان خواهانه آن سالها، ما را به بیراهه خواهد کشاند.
آرمان های انسانی مبتنی بر نفی استثمار، عدالت اجتماعی، دفاع از کارگران و زحمتکشان، مبارزه با نظام سرمایه داری و امپریالیسم، دفاع از دمکراسی و نبرد علیه دیکتاتوری و استبداد، دفاع از استقلال سیاسی و حاکمیت ملی، احترام به حقوق اقلیت های ملی و مذهبی و مبارزه در راه سوسیالیسم، به همراه صداقت انقلابی از صفات بارز جنبش فدائی بود. این جنبش ضمن حفظ استقلال خود از احزاب برادر و داشتن نقد و انتقاد به جنبش کمونیستی حاکم، خود را کمونیستی پویا و بالنده و معتقد به مارکسیسم - لنینیسم می دانست. و در دفاع از انترناسیونالیسم پرولتری کوچکترین تردیدی به خود راه نمی داد.
جنبش فدائی علیرغم لغزش ها و بیراهه رفتن ها، همواره در دفاع از منافع زحمتکشان و آرمان های والای انسانی گام برداشته است. هر چند لغزش ها و خطاهای صورت گرفته از چریک های جوان و فاقد تجربه سیاسی دور از انتظار نبود. ولی سیاست ما در حمایت از جمهوری اسلامی به هر دلیل و توجیهی که بوده باشد، بزرگترین خطای فدائیان خلق به شمار می رود. دور گشتن ما از آرمان های نخستین سازمان و از بین بردن خط و مرز جنبش مارکسیستی - لنینیستی فدائیان با سوسیال دمکراسی، دومین خطای بزرگ جنبش فدائی است. برای زدودن این کج روی ها از سازمان، ما بر این باوریم که با تکیه بر "فرهنگ فدائی" و "صداقت کمونیستی فدائیان"، می توانیم با نقد علمی گذشته سازمان در فضائی رفیقانه، و به دور از بغض و کینه های شخصی بر این اشتباهات چیره گردیم. بانقد صادقانه این جریان فکری و سیاسی در تمامی عرصه ها، نقشی شفاف در مبارزات دمکراتیک و سوسیالیستی کشورمان ایفاء خواهیم نمود. علیرغم نیاز مبرم به واکاوی و بررسی علمی و جامع گذشته و حال سازمان، برخوردهای انجام گرفته هرچند لازم ولی ناکافی بوده اند و متأسفانه بیشتر احساسی بوده اند تا علمی، حتا رگه های کینه ورزی را هم می توان تشخیص داد.
اینک که همزمان با سی و ششمین سالگرد تولد جنبش فدائی، دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در شرف برگزاری است، این تقارن را به فال نیک گرفته رفقای حاضر در کنگره دهم را دعوت می کنیم، در رنسانس کمونیستی سازمان نقشی تاریخی ایفاء نمایند. ما در نبرد برای دمکراسی و سوسیالیسم، صمیمانه دست یکایک شما را می فشاریم.
ما برای تحکیم پایه های همبستگی و بالا بردن سطح رزمندگی سازمان و ارتقاء نقش آن در حیات سیاسی جامعه و مبارزات دمکراتیک و طبقاتی، در پی تشکیل "فراکسیون کمونیستی" سازمان هستیم، این فراکسیون اساساْ فراکسیونی نظری و در عین حال علنی است. که هدف آن انسجام تئوریک رفقای کمونیست و شفافیت بخشیدن به آرای موجود در سازمان و تلاش برای ترسیم نقاط عطفی در منتها علیه چپ و راست سازمان است. ما اعتقادی به منطبق ساختن این دو نقطه نداریم، و ازطرفی هم بر این باوریم که این دو نقطه نبایستی در چنان فاصله بعیدی از هم قرار گیرند که نسبت به یکدیگر بیگانه شوند. بر چنین اساسی است که پیوندی محکم بر پایه اشتراکات و شناخت اختلافات شکل خواهد گرفت، و در عین حال از پاسیو شدن و دچار روزمره گی گشتن سازمان جلوگیری نموده و تأثیرگذاری آن را درمبارزات سیاسی افزایش خواهد داد.
ما همچنین معترض شورای مرکزی سازمان در برگزاری زودتر از موقع کنگره دهم هستیم. و هنوز نتوانسته ایم، ضرورت این عجله هفت ماهه را درک کنیم. تسریع در برگزاری کنگره بدون اطلاع قبلی موجب عدم مشارکت نظری خیلی از دوستان از جمله خود ما، در اکثر بحث های کنگره گردید. ما در پی ارائه اسناد دیگری در مورد اساسنامه، مسائل دیدگاهی، برنامه ای و بخصوص مسئله ملی بودیم. ولی متأسفانه با خلف وعده رهبری سازمان، این حداقل هم از ما دریغ گردید. امیدواریم کنگره دهم با اتخاذ تمهیداتی از تکرار این موضوع در آینده جلوگیری نماید.
با تبریک مجدد سی و ششمین سالگرد تأسیس سازمان، موفقیت کنگره دهم را در راه مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم آرزومندیم.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۱۷/۱۱/۱٣٨۵

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics