نویدنو:09/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

در ميزگرد علمي «بررسي گفتمان پيشبرد حقوق زن ايراني در جهان معاصر» مطرح شد

حقوق زن جزء جدا نشدني حقوق بشر

اعتماد

ميزگرد علمي «بررسي گفتمان پيشبرد حقوق زن ايراني در جهان معاصر» با حضور چند تن از فعالان حقوق زن در کميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.

در اين ميزگرد همه اظهارنظر کنندگان بر اين عقيده بودند که در جهت بهبود وضعيت زنان بايد تلاش کرد و ترازوي عدالت بايد متوازن شود و ديدگاهي مسلط شود که به واقعيت عملي زندگي زنان نزديک تر باشد.

سويزي مديرکل بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت؛ در حال حاضر رويکرد جهان به مساله زن داراي انگيزه هاي اقتصادي و سياسي اما در قالب گفتمان حقوق بشر است.

وي اظهار داشت؛ زماني که در سند پکن اعلام شد حقوق زن جزء جدانشدني از حقوق بشر است به اين معنا بود که گروه هايي که مي خواهند به حقوق بشر بپردازند ناگزير بايد به حقوق زن نيز بپردازند اما عقب نشيني تئوريک جريان تنومند فمينيسم به دليل نقص پراتيک آن و پيدايش موج هاي مختلف در اين زمينه حکايت از اين دارد که مساله زنان همواره در قبض و بسط بوده است.

وي با اشاره به اينکه گاهي تندروها صحنه گردان فضاهاي اجتماعي هستند و گاهي عده يي ديگر گفت؛ اما آنچه امروز حائز اهميت است اينکه زمينه هاي موضوعي گفتمان حقوق بشري را عوامل مختلفي به وجود آورده است که يکي از آنها ناکامي ها و محروميت هاي جدي تحميل شده بر جامعه زنان است که بسياري از کشورها سرنوشت مشترکي در اين باره دارند.

سويزي ادامه داد؛ گفته مي شود امروز دنيا رويکرد توجه به زن دارد اما بايد ديد توجه دنيا به زن همانند توجه صياد است يا طبيب؟ اگر به درستي در اين حوزه واکاوي و کالبدشکافي کنيم، مي بينيم که قصه هاي غم انگيزي در فضاهايي که حقوق زن برجسته مي شود بر سر زنان رفته است. وي با بيان اينکه حقوق بشر اسلامي کرامت ويژه يي را براي بشر قائل شده است، گفت؛ اگر ارزش ها و شاخص هاي ناظر بر حقوق بشر اسلامي به درستي طراحي شود مدينه فاضله يي ترسيم خواهد شد که بايد به آن نزديک شويم. مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش تصريح کرد؛ امروز دنياي غرب و فمينيسم به عنوان مدافع حقوق زن غربي از نظر خود مساله زنان را تبعيض آميز يافته اند و پاسخ رفع تبعيض طبيعتاً تساوي است اما به اعتقاد من خطاي استراتژيک فمينيست ها در جهان، اشتباه در يافتن مساله است. به نظر مي رسد مساله زنان ظلم است و پاسخ رفع ظلم، عدالت.

سويزي با بيان اينکه در کنفرانس پکن اعلام شده که زنان به عنوان يک نيمه 427 سال از مردان به عنوان نيمه ديگر عقب ترند، افزود؛ جنبش هاي زنان به رغم ديرينگي و ادعا کار زيادي انجام نداده اند. در امريکا نرخ مديريت فردي زنان 11 درصد و مديريت شورايي آنها 16 درصد است و اين رقم نشان مي دهد که فضاي مديريت زنان حتي کمتر از نصف مردان است.

مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش تاکيد کرد؛ اگر بپذيريم که علت توجه به زن اين است که حقوق زن همان حقوق بشر است پس بايد اين فرضيه ثابت شود که جهان به حقوق بشر نيز توجه دارد در حالي که در آغاز هزاره سوم شاهد اشغال دو کشور هستيم.

وي تصريح کرد؛ زن در ديدگاه اسلامي داراي دو حق است ؛يک حق مساوي بودن در تمام مسائلي که به اتحاد زن و مرد مي انجامد و ديگري حق متفاوت بودن که شامل همه حقوقي است که سرمنشاء آن اختلاف جنسي و جسمي با مرد است. اگر هر دوي اين حقوق ديده شود عدالت تحقق پيدا مي کند. مديرکل امور بانوان آموزش و پرورش افزود؛ حقوق بشر اسلامي بايد به نحوي به وفاق بر مبناي رفع ظلم براي پيشبرد وضعيت زنان در جوامع اسلامي تلاش کند زيرا اگر آموزه هاي اسلام واکاوي شود حق مساوي بودن و حق متفاوت بودن براي زنان تامين شده است. پس لازم به نظر مي رسد که به ميثاق مشترکي درباره کنوانسيون حقوق زن اسلامي در جهان اسلام دست پيدا کنيم. اظهار نظرکننده ديگر در اين ميزگرد دکتر نسرين مصفا بود که در خصوص مساله حقوق زن گفت؛ مساله حقوق زن امروزه بيشترين مخاطبان را از مقوله حقوق بشر به خود اختصاص مي دهد زيرا زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند و تبعيض تاريخي نهادينه شده و مستمر نسبت به آنان علت توجه به آنها در عرصه بين المللي است.

اين مدرس دانشگاه تهران تصريح کرد؛ در جهان معاصر، حقوق کودک، حقوق اقليت ها و حقوق کارگران نتوانسته حمايتي را که حقوق زن از آن برخوردار شده داشته باشد و همواره توجه خاصي به حقوق زن شده است.

وي اظهار داشت؛ جامعه جهاني ديگر از برابري مطلق براي زنان و مردان سخن نمي گويد زيرا حق متفاوت بودن را به رسميت شناخته و به جاي برابري از انصاف سخن مي گويد. دکتر مصفا درباره اقدامات کشورهاي اسلامي در مقوله حقوق زن تصريح کرد؛ مشکل اينجا است که اين کشورها نگاهي مشترک به مساله زن ندارند و طيف اين کشورها از عربستان تا ترکيه و مالزي متغير است. ضمن اينکه همه کشورهاي اسلامي کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زنان را با رزرو پذيرفته اند. اين استاد دانشگاه تهران درباره اشتراک جنبش هاي زنان در سراسر دنيا خاطرنشان کرد؛ همه اين جنبش ها بهبود وضعيت زنان را مي خواهند. در حقيقت همه معتقدند وضعيت پيشين قابل ادامه نيست و بايد تغيير کند و ترازوي عدالت نيز بايد متوازن شود اما هرکسي به نوعي بهبود را تعريف مي کند و از نظر من ديدگاهي موفق تر خواهد بود که به واقعيت زندگي زنان نزديک است.

وي ادامه داد؛ متاسفانه در جامعه ما عده يي مي خواهند درباره برخي مسائل، سنتي فکر کنند اما مدرن زندگي کنند در حالي که بايد بين تفکر و شيوه زندگي الفت ايجاد کرد تا در فضاي فکري متفاوتي سير نکنيم.

دکتر مصفا تصريح کرد؛ از نظر من توانمندسازي زنان در حوزه آموزش مي تواند از فاکتورهاي توجه به زنان در جامعه ما باشد.همچنين عضو شوراي مرکزي انجمن روزنامه نگاران زن ايران در اين ميزگرد تصريح کرد؛ امروزه نيازهاي جديدي منطبق بر خواست هاي جديد زنان در جهان بروز پيدا کرده است که به تناسب، راهکارهاي جديدي را طلب مي کند؛ امروزه با شکفتگي خاصي در حقوق زن مواجه شده ايم زيرا جامعه زنان دچار تغيير شده است. وي افزود؛ زنان امروزه نيازها و تقاضاهاي جديدي را مطرح مي کنند و اين مسائل منجر به مطرح شدن حقوق زنان در جوامع مختلف شده است. ضمن اينکه زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان مخاطبان اصلي اين مساله محسوب مي شوند.

زهرا نژاد بهرام گفت؛ به نظر من يکي از دلايلي که باعث پررنگ شدن حقوق زن در جهان معاصر شده، اين است که جامعه جهاني به اين جمع بندي رسيده که حقوق زن همان حقوق بشر است.

عضو شوراي مرکزي انجمن روزنامه نگاران زن ايران ادامه داد؛ ما بايد نقاط تاريک و روشن حقوق زن را جست وجو کنيم و از تجارب بشري در اين رابطه استفاده کنيم. بايد توجه داشته باشيم امروز که جامعه بشري نيازمند آزمون و خطا است به اين نتيجه مي رسد که برابري جنسيتي ديگر پاسخگو نيست و بايد به دنبال عدالت جنسيتي برويم. وي بيان داشت؛ امروز که بشر به اينجا رسيده که به حقوق زن توجه کند ما هم آن را مي پذيريم و بايد براي آن برنامه عملياتي تدوين کنيم. اسناد بين المللي که مي خواهند عدالت و انصاف را برقرار کنند براي ما فرصت خوبي هستند که بايد از آنها استفاده کنيم.

نژادبهرام تاکيد کرد؛ يکي از ايرادات وارد بر سازمان کنفرانس اسلامي اين است که موضوع زن براي آنها به عنوان مساله مطرح نشده است، با اين وجود برخي کشورهاي اسلامي در اين زمينه پيشگام شده اند و موفقيت هاي خوبي را کسب کرده اند. مديرکل اسبق امور اجتماعي استانداري تهران درباره اشتراک جنبش هاي زنان گفت؛ همه اين جنبش ها به دنبال اين هستند که وضعيت زنان را به سمت بهبود سوق دهند و اين نقطه تفاهم مشترکي است که مي تواند آغاز خوبي براي آنها باشد. هرچند که شايد تعريف وضعيت بهبود و شاخص هاي آن از نظر هر کدام متفاوت باشد.

وي تصريح کرد؛ درست است که ما در بسياري موارد انديشه و تفکر خود را به سمت نوگرايي سوق مي دهيم اما عمل مان سنتي است؛ بايد ديد که چه اتفاقي منجر به ايجاد اين شکاف شده است. به نظر مي رسد لايه هاي فکري ما در حوزه فرهنگ هنوز احتياج به پالايش دارد و ما هنوز نتوانسته ايم به جمع بندي در اين باره برسيم که اين مانع بروز رفتارهاي درست از ما مي شود.

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics