نویدنو:23/11/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

اظهار همبستگی حزب کمونیست برزیل با مردم ایران

کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل همبستگی خود با مردم ایران ، حزب کمونیست توده ایران وسایر نیروهای مترقی در مبارزه برای حق حاکمیت ملی، صلح، حقوق اجتماعی، آزادی های سیاسی، حقوق بشروعدالت اجتماعی ابراز می دارد.

 کمونیست های برزیلی سرکوب ، دستگیری وکشتار معترضین وفعالین را محکوم می کند. این حوادث در زمینه ای از گسترش دشمنی ودخالت امپریالیسم امریکا وسایر قدرت های امپریالیستی برای بی ثبات کردن ایران رخ می دهد.حزب کمونیست برزیل بر دفاع از حق حاکمیت ملی مردم ایران وحق تعیین سرنوشتشان دوباره تاکید دارد.استفاده از زورعلیه مردم ، کمونیست ها ونیروهای مترقی تضعیف کننده اتحاد ملی وتشویق  کننده  تاکتیک های موذیانه امپریالیسم در جستجوی زمینه هایی برای دخالت در کشور است.

  کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل طرفداری خودرااز گفتگو وصلح در اوضاع داخلی کشوراظهار می دارد.

   حزب کمونیست برزیل فشار، باج خواهی وتهدیدات امپریالیسم امریکا ومتحدانش علیه ایران را محکوم می کند، که صلح وامنیت را نه تنها در خاورمیانه وخلیح فارس بلکه در جهان به خطر می اندازد.

  ما بر مبارزه برای حق حاکمیت ملی وحق تعیین سرنوشت ، و(اجرای)اصول بنیادی قوانین بین الملل باز تاکید می کنیم.

 مردم ایران می توانند در دفاع از حق حاکمیت ملی ، آزادی ، صلح وترقی ،  برزیل ودولت های مترقی امریکا ی لاتین را شرکای مهم خویش بشمارند.

سائپولو 7فوریه 2010

کمیته مرکزی حزب کمونیست برزیل   

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست