نویدنو:13/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

اعدام قریب الوقوع سه زن در عراق

 اعدام زهدان عراق : به اعدام ها پایان دهید .

منبع : گلوبال ریسرچ

برگردان : هاتف رحمانی

بیانیه حنا البیاتی ، یان داگلاس ،عبدالله البیاتی ، ایمان سعدون،دیرک اذزیانسس وآیشه برکتای اعضا هست دادگاه بروکسل


واسان طالب 31ساله ، زینب فاضل 25ساله ولیقه عمر محمد 26ساله ، به اتهام «اقدام علیه آسایش عمومی» در عراق توسط دولتی که قادر به تامین برق نیست اما خیابان هارا با جسدهای مرده انباشته است با اعدام قریب الوقوع مواجه هستند.همه آنان در زندان الکاظمیه بغداد زندانی هستند.دونفر از انان کودکان خردسال همراه دارند. دختر بک ساله لیقه در زندان به دنیا آمده است . همه این زنان که با اعدام مواجه هستند اتهام وارده را انکار می کنند . 

ماده 156قانون کیفری عراق که این زنان بر اساس آن ماده محکوم گشته اند اشعار می دارد:« کسی که عمدا با نیت تجاوز به استقلال کشور یا متحدان آن یا امنیت کشورمرتکب عملی گردد وآن عمل بنا به ماهیت خود منجر به چنین تجاوزی گردد با حکم مرگ قابل مجازات است ».دولت دست نشانده عراق این زنان را به جنایات خود متهم می نماید.

هیچ یک از این سه زن اجازه اختیار وکیل نداشته اند.دادگاه هایی که آنها را مورد محاکمه قرار داده اندبر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی هستند.هر سه زندانیان جنگی بوده و تحت حفاظت حقوق مندرج در کنوانسیون سوم ژنو هستند.اعدام آن ها نه تنها غیر قانونی وبراساس حکم بدوی بل مطلقا غیر اخلاقی خواهد بود. در حالی که تمدن جهانی مجازات اعدام را مورد مناقشه قرار می دهد ، رهبران فئودال عراق نمایش عمومی اعدام ها را اجرا می کنند.

در کشوری که آشکارا ست که در آن دولت یا سیستم قضایی وجود ندارد، اشغال ودولت دست نشانده اش همانند تمام رژیم های سرکوب گر در تاریخ، دادگاه های جعلی را برای نابودی کسانی که با آن ها مخالفت می کنند مورد استفاده قرار می دهند . مادامی که روند مقتضی شرایط متمدنامه حداقل از نظر حضور وامنیت وکلا وجود ندارد هیچ حکم قانونی نمی تواند صادر شود .

زنان عراقی با زندگی ملت عراق پیمان بسته اند.در مقابل دولت امریکا ساخته ، باعقب ماندگی خود، تنها فرهنگ مرگ را تحمیل می کنند . از آنجایی که عراق دولت بسیار پیش رفته ای از نظر حقوق زنان در منطقه بود، با تهاجم امریکا قوانین مربوطه فسخ شد.ایالات متحده وخیانتکاران محلی اش در مبارزه ای آشکار برای بقا با خلق صد ها هزار بیوه واستحاله زندگی در عراق ، زنان عراقی را درزیر ذره بین واکنون در بالای چوبه دار جای داده اند .  

زنان همیشه اولین وآخرین قربانی جنگ هستند.ما اقدامات بی شمار پایداری زنان عراقی را با مقاومت در مقابله با فرهنگ هتک حرمت،شکنجه ومرگ نیروهای امریکایی وعراقی ،با شکیبایی مداوم آن ها درتسلیم زندگی در میان کشتار جمعی مورد حمایت دولت ،با وقار آن ها در تلاش برای حفظ زندگی عادی برای بچه ها وخانواده ، با شجاعت آنها در به خاک سپاری شوهران، پسران ، دختران یا برادران ، یا درمقابله مستقیم برابر اشغال نظامی غیر قانونی وشکست خورده  ستایش می کنیم .

ما خواهان آزادی واسان، زینب ولیقه وتمام زندانیان سیاسی در عراق هستیم . ما تمام اشخاص ، سازمان ها ، پارلمان ها ، کارگران، سندیکاها ودولت هارا به باز پس گیری فوری به رسمیت شناختن دولت اشغالی ، فرقه گرای عراق فرا می خوانیم.ما به اعتراض بی درنگ در مقابل سفارتخانه های عراق در سراسر جهان فرا می خوانیم .کشتار زنان هیچ افتخاری ندارد.اشغال عالی ترین شکل دیکتاتوری است .این سه زن نسیتند که باید مورد تعقیب قرار گیرند. این دولت عراق وحامیان خارجی آن هستند که باید مورد تعقیب قرار گیرند.

حنا البیاتی

یان داگلاس

عبدالله البیاتی

ایمان سعدون

دیرک ادریانسنس

آیشه برکتای

10/12/1385

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics