نویدنو - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها -  -دیدگاه نظری - ویژه نامه

دموکراسی وسوسیا لیز م

نویدنو:04/9/1385

دموکراسی وسوسیا لیز م

دکتر حسین سالاری

 

دموکراسی به معنای حکومت مردم است، وحکومت مردم تا زمانی که آن ها به حقوق متساوی سیاسی , اجتماعی واقتصادی دست نیافته اند , میّسر نمی شود.

درغرب، آ نچه به عنوان دموکراسی تبلیغ می شود چیزی بیش ازدموکراسی محدود اجتماعی وسیاسی به درجات گوناگون در هر کشوری نیست. در این کشور ها پول بیشتر ، " دمکراسی" بیشتری را می خرد.

همین شرایط در مورد حزب هاوسازمان های طرفدار سر مایه داری نیز صدق می کند. آنهائی که پول بیشتری از کمپانی ها و ثروتمندان دریافت می دارند قادر به تبلیغات وسیع تری بوده ، دست به خدعه ها ی بیشتری زده وبرنده می شوند. بدیهی است که این سازمان هاباید در خدمت منافع آن کمپانی ها باشند ونه در خدمت مردم .

به عنوان مثالی دیگر. آن ها ئی که می توانند پول بیشتری خرج کنند، قادرند وکلای بهتری استخدام کرده ، عدالت را به خدمت خود درآورده و از مواهب اجتماعی این "دموکراسی" ها بهره مند شوند.

خدمات بهداشتی و درمانی خوبتر، تحصیلات بهترومسکن مناسب ترو... تنهابا پول بیشتر امکان پذیر است. این اختلاف هاکه در دوران امپریا لیسم با تداوم وشتاب زیاد تری تشد ید می شوند، در ایالات متحّدۀ آمریکاکه بهشتِ سرمایه داران است، بیشترنمایان هستند.

افتخاراین" دموکراسی" هاداشتن حق رای است، که نه تنهاپیوسته به نیرنگ بازی آلوده می شود، بلکه به سبب بی تفاوتی فزایندۀ مردم ودر دسترس نبودن همین حق رای برایِ بسیاری از آن ها، خواستۀ اکثرّیت رامنعکس نمی سازد.

ازسویِ دیگرآنچه در اردوگاهِ سوسیا لیستی سابق جریان داشت، نشان دهندۀ نسبی برقراری دموکراسی های اجتماعی و اقتصادی بود. اکنون آشکار است که در نبودن دموکراسی سیاسی در این کشورها- به هرعلت که بود – فرصت طلبی وفساد نشوونماکرد وسرانجام به فروپاشی آن سیستم هاانجامید.

آنچه که ماازآن تجربه ها آموختیم این است که : سوسیالیسم درغیابِ دموکراسی درهیچ کشوری به تحّقق نمی رسد. ودموکراسی بدون استقرارکامل دموکراسی های سیاسی، اجتماعی واقتصادی مفهومی ندارد. واین را بامعادلۀ زیرنیزمی توان نشان داد:

دموکراسی سیاسی+ دموکراسی اجتماعی+ دموکراسی اقتصادی <=> سوسیالیسم.

http://www.democracyandsocialism.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics