نویدنو:31/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

چه دستانی جهان ما را ویران می کـنند؟

ا. م. شیزلی

ماه مرداد (اوت) در تقویم، یکی از پرفاجعه ترین ماههای سال در تاریخ ایران و بشریت جهان به شمار می رود. چنان فجایعی که، پیامدها و تتمه های ادامه دار آنها، بلاواسطه نسلهای آینده بشری را همچنان تهدید می کـند.

فاجعه کودتای شاه ــ زاهدی، تحت نظر سازمان سیا و تحت فرماندهی سفیر آمریکا در کشور ما، در ماه مرداد بوقوع پیوست و بدنبال آن، رژیم وابسته و پلیسی شاه در طول ٢۵سال حیات ننگین خود، به کشتار انقلابیون و کمونیستها، اعدام گروهی افسران میهـن پرست، قـلع و قـمع گسترده بهترین فرزندان میهـن ادامه داد. درماه مرداد، رژیم خلافتی جمهوری اسلامی ایران در تابستان سالهای 1360و 1367 به کـشتار بی امان زندانیان اسیر بویژه در ماه مرداد شدت داد و زندانهای کشور را از وجود انقلابیون و زندانیان سیاسی، خالی کـرد. رژیم خوف و وحشت اسلامی، اعتصاب کارگـران کارخانه کانادادرای را در ماه مرداد بخون کـشید. نیروهای رژیم، اولین یورش وسیع خود به کردستان را در ماه مرداد آغاز کردند. ...

آغاز جنگ جهانی اول، اولین آزمایش بمبهای هسته ای در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، تخریب سوسیالیسم جهانی و تجزیه اتحاد شوروی، کشتار فلسطینیان در اردوگاه «تل زعتر»، بطور کلی، هزاران فاجعه بشری و ملی در تاریخ جهان، درسالها و دوره های مختلف، در ماه اوت روی داده است. ماه مرداد، با قـتلها و جنایات، کشتارها و سبعیت خاص آدمی زاد، سرشار است. مانوئل کـپیدا، ارنست تلمان، ملا احمد(آواره)، ناصر سلیمی و هزاران شهید گمنام در ماه مرداد به شهادت رسیدند. در ماه اوت، نیروهای ارتجاع سینما رکس آبادان را آتش زدند و رضاخان در مسجد گوهرشاد مردم را به گلوله بست. شخصیتهای بزرگی چون؛ فردریش انگلس، آگوست ببل، برتولت برشت، امیر حسین آریانپور، احمد شاملو و ... در ماه اوت در گـذشتند.

فاجعه کودتای ننگین مرداد ماه در میهن ما، با کودتای ضد شوروی در کشور شوراها، هم بلحاظ پیامدها و هم بلحاظ دستان طراح و مجری آنها، شباهت بسیار عجیبی دارند. هر دو کودتا، در خارج از کشور، بطور علنی، بدست ارتجاع امپریالیستی طراحی و در داخل، بواسطه نالایق ترین عوامل آنها به اجرا گذاشته شدند. هر دو کودتا، با کمترین مقاومت مواجه نشد. با این تفاوت که، تأثیرفجایع مرداد ماه ایران، درمحدوده ملی کشور و خلقهای آن بود ولی، تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی که، با کودتای ماه اوت آغازشد، به فاجعه کل بشریت ختم گردید. در پی این کودتا، علاوه بر کشور شوروی و خلقهای آن، تمام جهان، مورد تاخت وتاز نئوفاشیسم قرار گرفت. استعمار و برده داری مدرن احیاء و بازسازی شد. کشتار مردم و تخریب کشورهای مستعمره و اشغال شده به کار روزمره ارتجاع فاشیستی و کهنه کار تبدیل شده است. روزی نیست که، از صفحات تلویزیونها، نظاره گر و شاهد اجساد تکه ــ تکه شده قربانیان بمبارانها، انفجارها، حملات نظامی نیروهای امپریالیستی ــ فاشیستی نباشیم. قـتـل انسان به عادی ترین و پیش پا افتاده ترین کار دولتهای قلدر و گردنکش تبدیل شده است. ارزش و اهمیت حیات و کرامت انسانی را، بکلی از بین برده اند. تمام ارزشها لگدمال و ضد ارزشها میدان داری می کـنند.

حاصل کودتای شوم ٢٨ مرداد در میهن ما، دهها هزار شهید، صدها هزارزندانی و اسیر و ٢۵ سال حکومت مطلقه شاه اقتصاد وابسته بود و محصول کودتای ضد شوروی در همین ماه، فقط درجمهوری روسیه، در طول ١٦ سال را، در موارد زیر می توان بطور خلاصه گـفت:

ــ مقایسه آمار رسمی نمودارهای تولد و مرگ در روسیه نشان می دهد که، در فاصله سالهای ١٩٩٢ـ ٢٠٠۵، بیش از١١ میلیون نفراز جمعیت کشور کاسته شده است، به عبارت دیگر، روزانه ٢٠٠٠ـ ٢۵٠٠ نفر از جمعیت کشور کم شده است. اگر، آمار کشته شدگان درگیریهای قومی، تصفیه حسابهای گروههای مافیائی نوظهور، خودکشیهای ناشی از فقر و نا امیدی، انفجارات، صدها هزار کودک شورویائی که، بمنظور «اوراق کردن» و استفاده از اعضای بدن آنها و اهداف دیگر، توسط برده داران مدرن غربی خریداری شد و غیره را به رقم یازده میلیون نفر فوق بیافزائیم، رقم غیر قابل باوری را در جلو چشم خواهیم داشت که، همه اینها «دموکراسی» نامیده می شود. حزب کمونیست روسیه با استناد به همین آمارها، در گزارش خود به مجلس روسیه، بمناسبت پایان قرن بیستم، تعداد تلفات انسانی روسیه در طول ده سال «اصلاحات» را، بیش از تلفات این جمهوری در جنگ جهانی دوم، اعلام کرد.

ــ اگر حجم تولیدات صنعتی در سال١٩٩١ را ١٠٠ درصد فرض کـنیم، تا سال ١٩٩٤ به ۵۵درصد رسید، یعنی پس از تخریب اتحاد شوروی، حجم تولیدات صنعتی جمهوری فدراتیو روسیه«دموکراتیک» با ٤۵درصد کاهش، حتی در سال ٢٠٠٦ نیز، به پای جمهوری سوسیالیستی روسیه در سالهای آغاز بحران نوسازی نرسید. میزان درآمد سرانه ملی و تولیدات صنعتی در سال گذشته، به میزان به ترتیب ٩٤درصد و ٨۵ درصد سال ١۹۹١رسید. میزان سرمایه گذاری در زمینه صنایع، هنوزبه حد سال ١۹۹٠ هم نرسیده است.

ــ در طول ١٦سال «اصلاحات ئموکراتیک»، ١۵هزار روستا از پهنه روسیه پاک شده است. در نتیحه تخلیه به اصطلاح طبیعی روستاها، در حدود ۳ ⁄۳ میلیون نفر از جمعیت انسانی روستاها، نابود شده است. مساحت زمینهای زیر کشت، ٢٤میلیون هکتار کمتر از ۳۵میلیون هکتارمساحتی است که، پس از جنگ به زیر کشت رفت. بی کاری و فقر روزافزون توده ها، رواج فساد و فحشا، لغو تأمین مردم با مسکن، تحصیل، خدمات پزشکی و حتی استراحت رایگان، پیدایش چندین میلیون کودک ولگرد، خیل عظیم کارتن خوابان، معتادان به مواد مخدر، از دستاوردهای کودتای ضد شوروی در ماه اوت(مرداد) است.

ــ طبق آمار رسمی اداره آمار دولتی، خسارتهای مالی کشور روسیه، در دوره سالهای اصلاحات، به رقم ٧ ⁄٢ تریلیون دلار سر می زند، یعنی ۳٠ برابر بیشتر از رقم ٨ تریلیون و ٨۹ میلیارد روبل می باشد که، برای بودجه سال ٢٠١٠، نظر گرفته شده است.

امروز، در سالگرد فجایع و جنایات مرداد ماه، ایدئولوگها و حامیان امپریالیسم و ارتجاع، باید بساط بنجل « مبارزه با تروریسم، دموکراسی و حقوق بشر» خویش را جمع کـرده و حداقل توضیح دهند که، کدام شیوه های ساختاری دیگری را ، غیر از کودتا، بمبارانهای اتمی و تبلیغاتی، دخالتهای نظامی وسیاسی، راه اندازی آشوب و هرج و مرج برای غارت، کشتار، ویرانی، اشغالگری و غیره بکار خواهند گرفـت و نیروهای میهن پرست، آزادیخواه، عدالت طلب و صلح دوست جهان نیز، باید شیوه های مقابله با ارتجاع و امپریالیسم را مشخصا اعلام و عملا بکار گیرند. و گرنه، "در بر همان پاشنه که، می چرخد، همچنان خواهد چرخید".

ا. م. شیزلی

٢٨ ⁄ ۵ ⁄ ١۳٨٦

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics