نویدنو:24/11/1388                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

بیانیه مشترک چهارمین همایش کمونیست های اروپایی در باره آموزش وپرورش

بروکسل ، 5 فوریه 2010

عملیات تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم در آموزش وپروش

تنها یک حقیقت تاریخی وجود دارد ، تاریخی که توسط توده ها نوشته می شود !

 

 چهارمین گردهمایی آموزش وپرورش کمونیست های اروپایی روز5فوریه در بروکسل برگزار شد. گردهمایی امسال به تحریف تاریخ جنگ دوم جهانی درروندآموزش وپرورش پرداخت.

گردهمایی ازسوی حزب کمونیست یونان سازماندهی شده بود ودرساختمان پارلمان اروپا برگزار گردید. 

 25 هئیت نمایندگی ازاحزاب کمونیست وکارگری اروپا در این همایش شرکت داشتند.در اثنای همایش حقایقی از کتاب های مدرسه ودانشگاه در باره تحریف تاریخ جنگ دوم جهانی ارائه شد، که اهداف این کارزار را آشکار می کرد و به تجربیات شرکت کنندگان از رفتار علیه دستکاری ایدئولوژیک جوانان اشاره می نمود.

 همایش در پایان اعلامیه مشترک زیر را منتشر ساخت.

بیانیه مشترک

ما احزاب امضا کننده ، کارزار تندخوی ضد کمونیستی را که در اروپا جریان دارد محکوم می کنیم. سازمان های امپریالیستی نظیر اتحادیه اروپا، ناتو، ونیز سازمان امنیت وهمکاری اروپا ، شورای اروپا وتقریبا تمام دولت های بورژوایی اروپا کارزارضد کمونیستی سرشار ازدروغ ها و افتراها را با هدف استراتژیک آلوده کردن آگاهی کارگران ومردم با ضد کمونیسم رسوا راه اندازی وگسترش داده اند.هدف آنها بی اعتبار کردن سهم بی سابقه سوسیالیسم در قرن بیستم واثبات به اصطلاح دوام ابدی سیستم سرمایه داری است. در شرایط بحران های سرمایه داری، ضد کمونیسم نوک حمله ای برای پیش برد تهاجمی بسیار شدید علیه کارگران است. این تهاجم از سوی اتحادیه اروپا، طبقه بورژوا ودولت هایی که از آنها حمایت می کنند( لیبرال وسوسیال دموکرات) با هدف تامین حداکثرسود دهی برای سرمایه راه اندازی شده است .آنها ضد کمونیسم رابا توجه به این که تمام حوادث تاریخی با انقلاب های سوسیالیستی وحتی دموکراتیک ملی ، مبارزه طبقاتی وتوسعه تاریخی گره خورده اند ترویج می کنند. آنها به ویژه جوانان را هدف قرار داده اند چون ممکن است آنها حقایق تاریخی را فرا نگرفته باشند وتبلیغات ضد سوسیالیستی را بپذیرند.     

 تحریف تاریخ - وبه ویژه تاریخ اتحاد جماهیر شوروی- اما تنها یک هدف دارد : جلوگیری صرف ازآگاهی کارگران ومردم اروپا به امکان وضرورت سرنگونی سیستم غیرقابل تحمل سرمایه داری وجای گزین کردن آن با سوسیالیسم.

 یکی از اهداف مرکزی این تهاجم ایدئولوژیک وسیاسی ، تحریف تاریخ جنگ جهانی دوم است. تلاشی بدون هیچ مبنای تاریخی برای همسان نشان دادن آشکار سوسیالیسم - کمونیسم با فاشیسم صورت می گیرد در حالی که روشن است نازیسم وفاشیسم بر ایدئو لوژی نفرت وبیگانه هراسی مبتنی هستند ، اماکمونیسم وسوسیالیسم درایدئولوژی همبستگی وعدالت اجتماعی پایه دارند .این دو ، ایدئولوژی های متمایز وضد هم هستند. درتلاش های ویژه ای برای تحریف دلایل جنگ دوم جهانی، 23 اوت را روز یادبود ضد کمونیسم اعلام می کنند.تلاش برای مخدوش کردن حقایق تاریخی ازطریق ناچیز شماری آگاهانه نقش انکارناپذیراتحاد جماهیر شوروی درپیروزی بزرگ ضد فاشیستی وپیشرفت های پس ازجنگ ادامه می یابد. تبلیغات ضدسوسیالیستی وحوادث اخیربه هنگام  بزرگداشت بیستمین سال تخریب دیوار برلین به همسویی با همان جهت ارتجاعی تحریف حقایق تاریخی سقوط می کند.

 حقایق تاریخی را نمی توانند پاک سازی کنند.مشارکت سوسیالیسم درشکست فاشیسم،در حقوق مردم، دراعتقاد به آینده ودست آوردهای مردم در کشورهای سوسیالیستی غیر قابل مناقشه است.ما برتاثیرات این دستاوردها به سود طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری نیزتاکید می کنیم که سرمایه داران رادربرابرمبارزات مردم به تسلیم وادار نمود،. علیرغم هر ضعف ومشکلی، دستاوردهای سوسیالیسم وقتی که امروزسرمایه داری قادر ومایل به حل مشکلاتی نیست که مردم را می آزارد، رویایی دست نا یافتنی است.

 ما با تمام قوا از مبارزه برای دفاع وبرجسته کردن حقایق تاریخی وعلمی در مدارس ، نهادها ودانشگاه ها حمایت خواهیم کرد. ما خواهان ریشه کن کردن ضدکمونیسم از کتاب های مدارس وآموزش های آکادمیک هستیم.ضروری است که نسل جوان قادربه اندیشه باشد وحقایق تاریخی درباره جنگ دوم جهانی، قوانین طبیعت وتاریخ بشررا بیاموزد. آنها به ویژه باید تئوری تکامل داروین وتئوری مارکسیستی ساختارطبقه، مبارزه طبقاتی وتحلیل سرمایه داری بعنوان سیستمی اقتصادی رابیاموزند. نقش احزاب کمونیست و کارگری و نیز سازمان های جوانان کمونیست دراین عرصه با توجه به کاردرمیان توده های وسیع ، به ویژه کارگران ودانش آموزان جوان،حیاتی است. دراین تلاش نه تنها می توان ازروشنگران بلکه ازکارعلمی دانشمندان، آموزگاران،دانشگاهیان وشخصیت های اجتماعی هم مدد جست. طبقه کارگر ولایه های فقیر مردم می توانند برای جامعه ای بدون استثمار، برای سوسیالیسم مبارزه کنند.    

  ما تحت تعقیب قراردادن وممنوع کردن فعالیت احزاب کمونیست وسازمان های جوانان کمونیست را شدیدا محکوم می کنیم، وهمبستگی کامل خودرا با تمام قربانیان حملات ضد کمونیستی وکسانی که محاکمه شدنداعلام می نماییم.آشکارمی شودکه"دموکراسی" اتحادیه اروپا،به معنای سرمایه وچندملیتی هااست.این امرمضمونی طبقاتی دارد،که عبارت است ازدموکراسی برای اقلیتی برگزیده واستثماروستم برای توده مردم .

1- حزب کارگرات بلژیک   2- حزب کمونیست بریتانیا  3 -حزب کمونیست نوین بریتانیا   4-حزب کمونیست های بلغارستان  5 - حزب کارگران سوسیالیست کرواسی    6 - حزب زحمتکشان قبرس اکل    7 - حزب کمونیست بوهم وموراویا    8 - حزب کمونیست در دانمارک    9  - حزب کمونیست دانمارک    10  - حزب کمونیست استونی    11- حزب کمونیست آلمان ( دی کی پی )    12 - حزب کمونیست یونان    13 - حزب کارگران ایرلند   14 - حزب سوسیالیست لاتویا     15- حزب سوسیالیست لیتونی    16- حزب کمونیست لوکزامبورگ    17-  حزب کمونیست مالت    18 - حزب کمونیست نوین هلند    19- حزب کمونیست لهستان     20  - حزب کمونیست پرتقال    21 - حزب کمونیست فدراسیون روسیه    22 - حزب کارگران کمونیست روسیه- حزب انقلابی کمونیست ها    23 - حزب کمونیست اسلواکی    24 - اتحادیه کمونیست های اوکرائئین    حزب میهمان : رنسانس کمونیستی فرانسه  

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست