نویدنو:19/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

ما آبستن خورشيديم

الناز انصاری

 

مست كرده بودم از عطر زرد و شيرين ميموزيا كه در خانه گذاشته بودم تا عطر زن را پيچانده باشم در خلوتم. وقت رفتن بوسيدم اش به حرمت زنانگي ناب زنان سرزمين ام. زنان سرزمين من كه هيچ ربطي به سرزمين تو ندارد جلاد!

زنانم را بوييدم در حبس تو. سرود خواندم در بند تو هم آوا با خواهرانم و حالا براي تو مي نويسم جلاد زمين. خون مهري را ريختي در دهان اش تا گس خون طعم 8 مارس شود برايش؟ درد را پيچاندي در جمجمه ي پروين  تا مغزش را از زنانگي تهي كني؟ مهناز را در رعشه هاي درد پيچاندي تا تصوير رنج زن بودن را به قاب تصوير نكشاند؟ چشمان چموش ما را حصار چشم بند نشاندي تا نبينيم سلاخ خانه ات را؟

 نه برادر! خودت را گذاشته اي سركار. كار از كار گذشت جلاد. بازي باخته را به گريه بنشين.

ديگر نمي ترسيم اين را بدان كه آن اوين تو زماني مخوف بود كه پاي كسي زمين اش را در نمي نورديد. حالا ديگر كوس رسوايي ات شده آن ديوارهايي كه سهم تو از آن كثافت است و سهم ما شرافت اش. نعره نزن هيچ كس نمي خواهد چشم بنداش را بردارد. ترسيدي ژيلا تو را ببيند و فردا خون ات را بريزد؟ نه خون نجس ات را بگذار در رگ هايت شايد روزي زني بزدايد توحش و جهالت قرون اش را. راست اش را بخواهي همه مان شاد بوديم بابت چشم بندهايي كه نمي گذاشتند صورت هايتان را ببينيم.

شما ترور شديد آقايان! ترور شديد هر كدام تان 33 بار در روز در اوين. مغزهايتان را به ديوار پاشانديم با چشم بند و دهان هايي كه مي خواند: اي زن اي حضور زندگي ... .

حالا چه مي كني ترور شده ي حقير؟ نمي خواهي فكري به حال جمجمه ي خالي ات كني؟ نمي خواهي جز نگاه هرزه ات به زن نگاه ديگري كني به سرزميني كه زنان با چشم بند و در محكمه هايش  آواز صلح و همبستگي مي خوانند؟

اين 8 مارس بوي خون بود و رنگ كبودي تن و دوستان دربند من با اين همه اين روز، روز ماست. هزار سال ديگر كه نيستي. اين روز از همين حالا يادمان مغز پر تعفن توست كه به عطر ميموزيا از خاطره ها پاك اش مي كنيم. آسوده نخواب. خاموش مي كنيم صداي ات را در آواز زنانه مان. برابري حق ماست! انرژي هسته اي ات در جهان بي زندان و بي بمب به لعنت خدا هم نمي ارزد. در كار ساختن جهان ديگري هستيم. فردا خورشيد از حنجره هاي ما مي دمد.

الناز انصاری

وبلاگ زنانه ها

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics