نویدنو:02/04/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

 نویدنو

 

 

تقدیم به کارگران مبارزسندیکا های شرکت واحد اتوبوسرانی ونیشکر هفت تپه

 

 بیانیه کنگره نهم سیگتور [1]

ابتکار عمل جنوبی در باره جهانی شدن وحقوق اتحادیه کارگری (سیگتور)

عدالت اقتصادی جهانی برای کارگران جنوب جهان

 

 

 ما فعالین اتحادیه های کارگری از 24 کشور در 4قاره در جنوب جهان ، که اتحادیه های دموکراتیک ازکشورهای برزیل،آرژانتین،پاراگوئه،بولیوی،کلمبیا،آفریقای جنوبی، سنگال ، سری لانکا ،نیجریه، گینه،کنیا،جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا ، زامبیا ، آنگولا، اریتره، هند، تایلند، مالزی، اندونزی، تیمور شرقی، فیلیپین، کره جنوبی واسترالیا را نمایندگی می کنیم، در سائوپولوبرزیل، از19تا 23 آوریل 2010 گردآمدیم .در جنوب جهان کارگران در جاهای بسیاری آنچنان که امروز شاهدیم مورد حمله هستند. ما وضعیت خطرناک آنها را درک وهمبستگی دوباره خودرابا آن ها اعلام می داریم .

 یکصد وده نماینده تعمیق بحران اقتصاد جهانی متجلی در شکست سیستم های مالی ، بازسازی سرمایه دارانه اقتصاد جهانی وکار وبحران فاجعه آمیز بوم شناختی را مورد بحث وبررسی قرار دادند. نمایندگان تاثیرات این بحران ها بر طبقه کارگر جهان ، به ویژه طبقه کارگر کشورهای در حال توسعه وفقیر رامورد ملاحظه قرار دادند.  

ما در مبارزه  برای تامین عدالت اقتصادی جهانی همچنان که  با این بحران های چندگانه مواجه می شویم ، در می یابیم که نیروهای بسیج شده علیه ما ترسناک هستند: بازار آزاد سرمایه داری جهانی قدرت شرکت های چند ملیتی را تا حد بی سابقه ای یک پارچه کرده است.در هر بخش اقتصادی فقط 10شرکت کنترل بخش وسه شرکت برتر 40درصد کنترل کل بخش اقتصادی  رادر اختیار دارند. آنها بودجه های بزرگتری نسبت به بودجه بسیاری از دولت های ملی دارند. با این حال ، ما شاهدیم که خود این نیروها نیز در دام بحران های عمیق ناشی ازسفته بازی های مالی افراطی که مشروعیت سرمایه داری را بعنوان یک سیستم سلب وفرصت های جدیدی برای مبارزه فراهم می آورد گرفتار هستند.      

بحث های جمعی ودموکراتیک ما در بیانیه زیر، که اولویت متفاوتی را نسبت به منطق بازار سرمایه داری جهانی بازتاب می دهد  متبلور است – اولویت جامعه ، سلامت وامنیت کارگران وخانواده آنها، و محافظت از کره زمین، که هم  اکنون با ویرانی شکننده و اکولوژی درهم پیچیده اش مواجه است.

 اقتصاد جهان وعدالت اجتماعی هدف بنیادی جنبش دموکراتیک اتحادیه های جنوب جهان است. این امر در مشی استراتژیک اتحادیه کارگری بازتاب یافته است.

 مشی استراتژیک اتحادیه کارگری

 ما متحدانه با پشتیبانی ازبرنامه ای برای عدالت اقتصادی جهانی که نقطه اتکا مبارزات ، شبکه ها وهمکاری های ما بعنوان کارگران وفعالین جنوب است از این همایش بیرون می رویم.

 ارکان کلیدی برنامه های ما عبارتند از :

عدالت وتجارت منصفانه برای صنعتی شدن وتوسعه در جنوب 

 پایان دادن به سفته بازی مالی وتبعیت بازارهای مالی از نیازهای توسعه وبرابری اجتماعی

 ایجاد همبستگی طبقه کارگر برای مقابله با قدرت شرکت های چند ملیتی ودفاع از کارگران در برابر استثمار وسوء استفاده ازحقوق آنها وبرای  ارتقا کار شایسته برای همه.

 ایجاد آگاهی توده ای در باره بحران های زیست محیطی وتاثیرات ویرانگر تغییر آب وهوا بر کارگران وآینده سیاره ما به طور کلی .

 مبارزه برای برابری جنسیتی، بهداشت و ایمنی  وکارزار فعالانه در برابر بلای اچ ای وی وایدز در بسیاری از کشورهای ما.

 مبارزه برای دگر دیسی موثر اداره جهان ودموکراتیزه کردن روابط قدرت جهانی.

 تقویت پیشرفت ودفاع از حقوق اتحادیه های کارگری در تمام کشورها.

 ایجاد جهانی آزاد از تجاوز امپریالیستی، سلاح های هسته ای ، اشغال و محاصره های اقتصادی وتحریم های غیر عادلانه .

  این ها عناصر کلیدی برنامه جامع ما برای عدالت اقتصادی جهانی است که لنگر وکانون فعالیت های ماست. مابه افشاگری در باره  کلوب های غیر دموکراتیک و انحصاری کشورهای ثروتمند ومقتدر در تلاش های  بی فرجامشان  برای حفظ اقتصاد نئو لیبرال جهانی وحفظ کنترل کامل در راستای منافع خود، و به زیان نیازهای توسعه یابی کشورهای فقیر ادامه می دهیم.

  در این رابطه ، ما به فراخوان دموکراتیزه کردن روابط جهانی قدرت وحمایت موثر از فرایندها به سمت دگردیسی بیشتر نمایندگی سازمان های جهانی چند جانبه ،  به ویژه سازمان جهانی کار، آی ال او وسازمان ملل ادامه می دهیم. از این رو ما تلاش برای تعویض نقش انها از طریق سازمان های انحصاری که عرصه نمایندگی را تحلیل برده وواژگون می سازد ومشارکتی را که به فاسد کردن سیستم چند جانبه  خدمت می کند رد می کنیم. 

 سیگتور: جنبش کارگران در جنوب

 سیگتورصدای فعال وزنده کارگران در جنوب است که طیف های گوناگون وگسترده ای از اتحادیه های خواهان عدالت اقتصادی جهانی را نمایندگی می کند. سیگتوربرای تهییج کارگران عادی به جذب شدن وتقویت مبارزه طبقاتی علیه سیستم استثماری جهانی سازی نئو لیبرالی ومصایب فزاینده کارگران وجوامع در تمام کشورها می کوشد. اهداف سیگتوربرای تامین صدای کارگران جنوب و در واقع در سراسرجهان  به هیچ وجه سانسور یامتوقف  نشده است.

  ما تاکید می کنیم که ما نماینده وحامی اتحادیه های کارگری دموکراتیک ومبارزات بنیادی آنها برای عدالت اقتصادی درسطوح ملی، منطقه ای وجهانی هستیم. 

 ساختمان ظرفیت سازمانی سیگتور

 نمایندگان تایید کردند که اگر ما مجبور به مواجهه باچالش های هدف خوداز عدالت اقتصادی جهانی هستیم  باید ظرفیت اتحادیه های ملی را برای جهانی کردن مبارزات محلی آنها علیه شرکت های چند ملیتی ومشی های سیاسی واقتصادی که قدرت آنها را در جامعه وسیاست یکپارچه می کند تقویت کنیم.  

 کنگره بدین منظور وقتی را برای بررسی مکانیسم های عملی شبکه جهانی، پذیرش وتصویب یک برنامه اجرایی از طریق عضویت در تارنگاشت سیگتور وبا استفاده از ابزارهای کارزار "روشن کردن کارگر" ، یونیون بوک ، اسکایپ وتویتراختصاص داد.این ابزار ها باید در سازمان ومبارزه از طریق شبکه داخلی در داخل سیگتوردرعرصه همکاری های جهانی ، بخش دولتی ، جنسیت، آموزش سندیکایی وحمل ونقل وارتباطات واز طریق گسترش همکاری معین ، شبکه های هدفمند مبارزه هم چون ضرورتی برای واقعی کردن مبارزات معین مورد استفاده قرار گیرند. 

 کنگره تاکید نمود که سیگتور ساز وکاری برای متحد کردن وتقویت صدای کارگران در جنوب برای دست یابی به توسعه اقتصادی  متعادل ،مساوی وعادلانه در سراسر جهان است. در این رابطه سیگتورمحل اجتماعی (فورمی) مهم ، فضای دموکراتیکی ممتاز برای پارادایم اقتصاد مبتنی بر عدالت است.نتایج استراتژیک این مباحثات از طریق شبکه ای که پتانسیل جدیدی برای مقاومت ایجاد می کند فعال خواهد شد .  

در کنگره وحدت نظر وجود داشت که عملکرد های هماهنگ سیگتور باید آنچنان تقویت گردد که این هدف عدالت اقتصادی  بتواند قابل دسترس باشد.

 صلح وعدالت

 حضور نیرومند افریقا در این کنگره ارتباط بین عدالت اقتصادی وضرورت پایان دادن به خشونت وحشت انگیز تحمیل شده بر کارگران وجامعه در بسیاری از مناطق رادر صف مقدم توجه قرار داد. به ویژه ، درگیری در جمهوری دموکراتیک کنگو نقش شرکت های چند ملیتی را در به راه انداختن راهزنان مسلح  برای تضمین منافع معدن کاوی افشا می کند. ضرورتی برای  پایان دادن به اشکال مختلف خشونت ، سوء استفاده وتعقیب وآزار کارگران ، زنان وکودکان در بخش های زیادی از جنوب  وجود دارد که  همچون کارزاری به تعقیب افراد وشرکت های درگیرپیوند دارد.  چنین وحشیگری باید با احساس فوریت تام از سوی تمام جوامع جهانی مورد مخالفت قرار گیرد.  

 همایش جی بیست در کره جنوبی

 کنگره از برنامه فدراسیون اتحادیه های کارگری کره برای سازماندهی اعتراضات علیه سرکوب جنبش سندیکایی از سوی دولت کره جنوبی وعلیه کوتاهی جی 20در نشان دادن بحران مالی جهانی به خاطر سودجوامعی در جهان حمایت می کند.سرکوب  اتحادیه های کارگری از جانب دولت کره جنوبی آنها را از نقش رهبری در مسائل بین المللی محروم می کند. با توجه به همایش جی 20در کره جنوبی در ماه نوامبر، سیگتور اتحادیه های جنوب را به تلاش برای مشارکت  در این اعتراضات فرا می خواند.  

 بیایید خودرا برای مبارزات جدید آماده کنیم

 ما به خوبی از نقش شرکتهای جهانی که علیه آنها مبارزه می کنیم آگاهیم. با فرارفتن از سطح ما در می یابیم که این ها همان شرکت هایی هستند که اسلحه نیز تولید می کنند . بعنوان مثال تولید کننده  فرضا معصوم محصولات بی ضرر مثل وستینگهاووس ، بزرگترین تولید کننده اجاق گاز، ماشین ظرفشویی ولباسشویی همچنین تولید کننده سلاح های مرگبار نیز هست. 

 ما در میدان مبارزه  در برابر دولت های قدرتمندی هستیم که کاملا از این لشکر کشی ها حمایت می کنند وهم زمان برای محدود کردن حیطه فعالیت اتحادیه های کارگری قانون تولید می کنند.

 اگر چه ، ما نیز می دانیم که اکثریت بزرگ اتحادیه های کارگری در جنوب دنیا  بهترین محل برای هدایت  مبارزه  شدید علیه قدرت شرکت ها در تمام جوامع جهانی هستند به خاطر آن که این اتحادیه ها در آتش مبارزه علیه رژیم های استبدادی در جنوب که به شدت خودرا مسلح کرده بودند متولد شدند.  

ما در این مبارزه ها قدرت سازمان دموکراتیک وبسیج سلاح  اقدام خود را کشف کردیم، ما ظرفیت خود برای تشکیل اتحاد ها در جامعه مدنی در عمل خلاق توده ای برای تغییر را در یافتیم، ما شاهد بودیم که چگونه پس از یک دوران تشدید مبارزه قوی ترین رزیم ها مجبور به پذیرش شکست شدند – رژیم نژادپرست آپارتاید در آفریقای جنوبی  ورژیم های نظامی در کره جنوبی ، اندونزی، تیمور وبرزیل نتوانستند حکومت سرکوب گر خود را حفظ کنند.   

 خارج از این تاریخ ما باید برای مبارزه متحد علیه نیروهای نئو لیبرال هماهنگ شده جهانی در شرکت های چند ملیتی ، در بانک ها وبازارهای بورس جهان ودر صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی وحاکمیت نخبگان آنها که از استثمار وستم اکثریت بهره می برند به خوبی آماده شویم.

 ما قدم به قدم جنبش جهانی یک پارچه  کارگری را در جنوب ،در بنیادی ترین مبارزه دوران خود ایجاد خواهیم کرد. در این تلاش ما آمال و اشتیاق نسل های آینده را نمایندگی می کنیم ، امید برای عدالت اقتصادی جهانی  برای تامین امنیت برای همه جوامع ، امید برای سیاره ای که اکولوژی تنظیم شده آن قبل از هر چیز دیگری محافظت می شود و امید برای جامعه جهانی که سلاح ها وروش های ستیز را به زباله دان تاریخ ، جایی که آنها واقعا بدان تعلق دارند پرتاب می کند.  

 در هریک از این مبارزات ما هرگز از پیشرفت باز نخواهیم ایستاد، مادامی که نفس  در بدن داریم برای آنچه بهترین است وبرای آنچه جنبش مارا پیش می برد ملزم باقی خواهیم ماند : یک همبستگی جاودانی

سائوپولو، 23آوریل 2010

 

سرچشه :

http://www.sigtur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:declaration-9th-congress&catid=1:latest&Itemid=1
 


[1] - Southern Initiative on Globalisation and Trade Union Rights

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست