نویدنو:19/12/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

گزارش سازمان جهانی کار از وضعيت کار زنان در جهان

راديو آلمان
در سال گذشته
۲/ ۱ ميليارد از زنان با کار بيرون از خانه درآمد کسب کرده‌اند که در طول ۱۰ سال گذشته، ۱۸درصد رشد داشته است.

ژنو- طبق گزارش سازمان جهانی کار(
ILO) تعداد زنان بيکاردرسراسر جهان بيشتر از مردان است. بر اساس اين گزارش که روز جمعه در آستانه‌ی روزجهانی زن منتشر شد، شمار موقعيت‌های شغلی در شأن و منزلت انسان، برای زنان به مراتب کمتر از مردان است. علاوه براين تعداد زنان شاغل کمتر از مردان و درآمدشان نيز ۱۶ درصد کمتراز مردان است.

ژوان سوما‌‌وييا(
Juan Somavia) مديرکل سازمان جهانی کارگفت: ,روز به روز بر تعداد زنانی که وارد دنيای کار مي‌شوند، افزوده مي‌شود. ولی اين مسئله نبايد ما را از واقعيت وجود نابرابري‌هايی که زنان در مشاغل گوناگون با آن روبرو هستند، غافل کند.,

براساس گزارش کميته ويژه سازمان ملل در سال گذشته
۲/ ۱ ميليارد از زنان با کار بيرون از خانه درآمد کسب کرده‌اند که در طول ۱۰ سال گذشته، ۱۸درصد رشد داشته است. اما همزمان، شمار زنان بيکار از ۲/ ۷۰ به ۶/ ۸۰ ميليون افزايش يافته است. يعنی نرخ بيکاری در ميان مردان ۷/ ۵ و در ميان زنان ۴/ ۶ درصد بوده است. بيشترين تعداد زنان بيکار، درشمال آفريقا، خاورميانه، آمريکای جنوبی و کارائيب زندگی مي‌کنند.

به گفته‌ی کارشناسان، زنان معمولاً همانند گذشته، دربخشهای خدماتی وکم درآمد کارمي‌کنند که اين به معنای ريسک اقتصادی بالا با وجود امنيت اجتماعی و حقوقی پايين برای اين قشر از جامعه است.

درمناطق فقيرتر اين احتمال وجوددارد که از زنان بدون استخدام آنان، در فعاليت‌های اقتصادی خانواده بعنوان نيروی کمکی استفاده شود. درگزارش منتشر شده، آمده است، با نگاهی به ده سال گذشته، مي‌توان ديد که بيش از نيمی از زنان در سراسر دنيا دراين شرايط کار می کنند.

کاری که با شأن و منزلت انسان همخوانی دارد، کاری است با درآمدکافي، , تأمين اجتماعي، حق اطهارنطردرکار و رعايت هنجارهای کاری
.

بازگشت به صفحه نخست         

                             blog stats

Free Web Counters & Statistics