نویدنو:23/12/1385                                                                     صفحه قابل چاپ است

بیانیه فدراسيون جهانی سنديكاهای كارگری به مناسبت 8 مارس
 


آذین داد- هر زنی در آن واحد بايد يك كارگر، يك مادرو يك زن خانه دار باشد، در دوران جهانی سازی سرمايه داری، زنان اولين قربانيان كار نيمه وقت، كارهائی با نصف دستمزد و يا حتی بدون دستمزد هستند و از هيچگونه تامين اجتماعی نيز
برحوردار نمی باشند.

8 مارس : روز جهانی زن


هر ساله روز 8 مارس در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته می شود. اين روز فرصتی بدست می دهد تا از مبارزه زنان در سراسر جهان يادی بشود. پايه اين روز، تظاهرات زنان كارگر نساجي درشهر نيويورك عليه شرايط كاری خود در مارس 1857 است.
زنان نيمی از جمعيت دنيا را تشكيل داده و دو سوم كارها توسط آنها انجام می شود. آنان يك دهم درآمد جهانی را توليد می كنند و تنها صاحب 1% املاك جهانی هستند.
اكثريت 1.3 ميليارد فقير مطلق در جهان زنان هستند. دستمزد زنان برای كار مشابه بطور متوسط بين 30 تا 40% كمتر از مردان است. در هر نقطه از دنيا، زنان همچنان قربانی خشونت های گوناگون هستند كه بطور قابل توجهی باعث از كارافتادگی و مرگ و میر بين آنان ميشود.
ميليون ها زن از آموزش، كار آموزی و كمك تكنيكی محروم هستند. هر زنی در جهان در آن واحد بايد يك كارگر، يك مادرو يك زن خانه دار باشد. در دوران جهانی سازی سرمايه داری، زنان اولين قربانيان كار نيمه وقت، كارهائی با نصف دستمزد و يا حتی بدون دستمزد هستند و از هيچگونه تامين اجتماعی نيز برحوردار نمی باشند.
مهاجرت زنان پديده ديگری است كه در قرن بيست و يكم بدتر شده است. در اروپا، 8.000.000 زن برای حقوق مساوی در جامعه و ارگان های محلی هر روزه مبارزه می كنند.
مبارزه برای برابری جنسی، حقوق بشر، دستمزد عادلانه و محو هر شكلی از تبعيض عليه زنان و دختران بايد دوشادوش مبارزه عليه استثمار پيش برود.
در اين روز سمبليك، فدراسيون جهانی سنديكاهای كارگری از تمام سنديكاها می خواهد تا هم بستگی خود را با زنان كارگر در عراق، افغانستان، فلسطين، لبنان و هر جائی كه بربريت امپرياليستی شهروندان بی‌ گناه را به قتل می رساند، ابراز دارند.
فدراسيون كمك ها و همكاری خود را با جنبش زنان مبارز تقويت خواهد كرد. به تشويق حضور هر چه بشتر زنان در سنديكاهای كارگری ادامه خواهد داد. و از انتخاب زنان در رهبری و مديريت سازمان های فدراسيون جهانی سنديكاهای كارگری حمايت خواهد كرد. برنامه های مشخصی مانند برگزاری كنفرانس بين المللی در باره زنان در سپتامبر 2007
در دست تهيه است.
حق تقدم با زنان جوان، كارگران و دانشمندان جوان خواهد بود كه آينده جنبش طبقاتی جهانی را تشكيل می دهند.
فدراسيون جهانی سنديكاهای كارگری از تمام سنديكاها می خواهد تا با توجه به نيازهای اقتصادی و اجنماعی كنونی برای حقوق زنان كارگر تلاش كنند.

به نقل از سایت اینترنتی «فدراسيون جهانی سنديكاهای كارگری »

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics