خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

زنان کارگر روستایی

نویدنو:13/2/1385

زنان کارگر روستایی

زنان شمال کشور ، از زنان زحمتکش وتلاشگری هستند که همدوش مردان در عرصه تولیدات کشاورزی نقش به سزایی دارند. عده زیادی از آن ها ، در فصل بهار وتابستان ، که در شمال کشور فصل کاروتلاش کشاورزان می باشد، از سپیده صبح تا غروب افتاب در شالیزارها ومزارع دیگران به عنوان کارگران روز مزد به کار وتلاش مشغولندوپا به پای مردان در نشاء ، وجین ودیگر کارهای کشاورزی کار می کنند ، اما با حقوق نابرابر وکار مساوی با مردان .

این عدم برابری مزدرا باید به حساب بی عدالتی وتبعیض جنسیتی به حساب آورد.به راستی که این زنان برای گذران زندگی خود وخانواده شان خستگی را نمی شناسند اما نابرابری وبی عدالتی را به خوبی می شناسندواز این وضعیت شکایت دارند.

آن ها خواهانند که دربرابر کارمساوی حقوق مساوی داشته باشند. تبعیض فقط منحصر به فصل شالیکاری نیست ، زیرا آن ها در فصل پاییز وزمستان نیز در باغ مرکبات برای چیدن وجعبه کردن مرکبات در کنار مردان کار می کنند؛ اما با دستمزد نابرابر وهیچ یک از خقوق مندرج در قانون کار هم شامل آن ها نمی شود.این زنان زحمتکش علاوه بر این کارها ، مسئولیت بچه داری وخانه داری راهم بر دوش داشته ودر شرایط بسیار سختی در روستاهای شمال زندگی را می گذرانند.

نویسنده : خورشید

منبع : ای میل دریافتی

بازگشت به صفحه نخست