خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

پشتيباني حزب توده ايران از مبارزات دليرانه زنان ايران

نویدنو:20/03/1385

پشتيباني حزب توده ايران از مبارزات دليرانه زنان ايران

حزب توده ايران بار ديگر همبستگي رزم جويانه خود را با زنان شجاع و آگاه ميهن مان اعلام می نماید و از همه زنان و مردان آزاديخواه دعوت مي کند که در تظاهرات مسالمت آميز 22خرداد هشتاد و پنج، براي لغو قوانين زن ستيز و ديگر قوانين ضد مردمي حضور وسيع و شرکت فعال داشته باشند.

فعالان جنبش زنان در ايران به مناسبت بيست و دو خرداد روز اعتراض به نقض قوانين زن ستيزانه در قانون اساسي، طي اعلاميه اي يکبار ديگر اعتراض و گردهمايي مسالمت آميز خود را در روز دوشنبه 22خرداد ماه سال جاري ( ساعت پنج تا شش بعد از ظهر در ميدان تير) اعلام داشته اند و از همه شهرونداني که به نقض حقوق زنان اعتراض دارند، خواسته اند تا به اين گردهمايي بپيوندند. دراين اعلاميه از جمله آمده است:
" «از زمان تدوين قوانين در انقلاب مشروطه طي صد سال گذشته ، تلاش زنان ايراني همواره متوجه دستيابي به حقوق برابر و انساني بوده است. اما با وجود تمامي اين تلاشها، در کليه قوانين از جمله قوانين مدني و جزايي، حقوق اوليه زنان همچنان ناديده گرفته شده و بن بست هاي قانوني بسياري را بر زندگي جامعه ايراني تحميل کرده است.ما زنان در22 خرداد گذشته يک دل و يک صدا اعتراض خود را به کليه قوانيني که حقوق زنان را نقض کرده اندر ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بي پاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيري قطعنامه22 خرداد گذشته دو باره گردهم خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را از جمله منع چند همسري، لغو حق طلاق يکطرفه، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدرو مادر بطور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و..) تغيير سن کيفري به هيجده سال، حق شهادت و ديه برابر و لغو قانون قراردادهاي موقت کار و ديگر قوانين تبعيض آميز اعلام ميداريم.
تلاش و مبارزات پيگير زنان کشور ما بار ديگر نشان دهنده توانمندي جنبش مستقل زنان ايران در شرايطي است که تاريک انديشان ولايت فقيه با استفاده از اهرمهاي مختلف سرکوب ، حتي استفاده از نمايندگان گوش به فرمان زن ، درصدد اجراي مقاصد و افکار قرون وسطايي خود هستند و رئيس "مرکز امور زنان و خانواده که نماينده ناب تفکر ارتجاعي ولايت فقيهي است اعلام ميدارد که"معاهدات بين المللي حرام است" و تا زنده است نمي گذارد ايران به پيمان هاي جهاني از جمله "کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان" به پيوندد و "تک همسري رايج در غرب" الگوي آنها نيست و براي حل مشکلات زنان از اجراي "طرح رحمت با کمک حوزه هاي علميه" خبر مي دهد، يا نمايندگان دست نشانده مجلس هفتم بجاي حل معضلات بيشمار اجتماعي به طرح هايي از قبيل" طرح توسعه حجاب و عفاف" مشغولند و ارتجاع حاکم با سياست هاي ضد مردمي خود، زنان و بويژه زنان زحمتکش و کارگر ميهن مان را در معرض فقر بيشتر و آسيب هاي مختلف اجتماعي قرار داده و قراردادهاي موقت کار به توده ها تحميل ميشود، سنديکاها و جنبش کارگري مورد هجوم قرار مي گيرند، دانشجويان مبارز دستگير و زنداني مي شوند و... در اين شرايط جنبش اعتراضي زنان صداي حق طلبانه خود را براي لغو قوانين زن ستيز در قانون اساسي و لغو قراردادهاي موقت کار، هر چه رساتر ساخته و فصل جديدي را در مبارزات دموکراتيک زنان ايران به نمايش مي گذارد. زنان مبارز با اعتراض به قوانين زن ستيز، در واقع مباني فکري ارتجاع ولايت فقيه را نشانه مي گيرند، مباني يي که سرکوب و تبعيض عليه زنان را امري طبيعي و" شرعي" تبليغ مي کند و زنان را شهرونداني درجه دو و در خدمت همسران مي خواهد و به هنگام انتخابات ابزاري براي راي دادن به ارتجاع ولايت فقيه! زنان مي دانند که مبارزات مستقل آنان در پيوند با مبارزات ديگر نيروهاي مردمي از قبيل کارگران، دانشجويان و زحمتکشان است که به بار مي نشيند ودر اين رابطه تلاش آنان در پيشبرد مبارزات مردمي براي دستيابي به آزادي، صلح و عدالت اجتماعي ستايش انگيز است. حزب توده ايران ضمن حمايت از مبارزات بر حق زنان ايران، اعتقاد عميق دارد که بدون آزادي و برابري براي زنان ميهن، آزادي و عدالت اجتماعي در کشور ميسر نيست. از اين رو حزب توده ايران بار ديگر همبستگي رزم جويانه خود را با زنان شجاع و آگاه ميهن مان اعلام و از همه زنان و مردان آزاديخواه، دعوت مي کند که در تظاهرات مسالمت آميز 22خرداد هشتاد و پنج، براي لغو قوانين زن ستيز و ديگر قوانين ضد مردمي حضور وسيع و شرکت فعال داشته باشند. پيروز باد مبارزات دليرانه زنان شجاع و آگاه ميهن مان براي دستيابي به برابري حقوق و رهايي از چنگال ستم طبقاتي و جنسي.

منبع : ای میل رسیده

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics