نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-10-27

نویدنو  05/08/1396 

 

 اتحاد کلید است

برگردان : هاتف رحمانی

کارگر سازمان یافته در سراسر جهان مورد حمله است چون بحران اقتصادی ژرفتر نیش می زند و طبقه شرکتی در تعقیب سود هر چه بیشتر به حمله علیه کارگران و اتحادیه های آن ها ادامه می دهد. در استرالیا ، دولت شامل کمیسیون هیدون رویال ، کمیسیون بررسی بهره وری ، قانون ضد سندیکایی ، افزایش قدرت کمیسیون ساخت و ساز (ABCC) ، و نیز کارزار لکه دار کردن گسترده با هدف جنایتکار  و دیو آسا نمودن فعالیت قانونی سندیکایی و اتحادیه های رزمنده  حمله می کند.

اتحادیه ساختمان ، جنگل، معدن و انرژی (CFMEU) واتحادیه دریایی استرالیا (MUA) مورد توجه ویژه ای قرار گرفته بودند اما تهاجم تنها ناشی از انتهای بزرگ شهر یا دولت نیست . نیروهایی در داخل جنبش سندیکایی ، بیشتر ، اما نه منحصرا، از عوامل راست حزب کارگربه حمایت از ویرانی   CFMEU و  MUA بر خاسته اند .

بسیاری از حمله ها از داخل و خارج جنبش کارگری خواهان فاصله گرفتن حزب کارگر استرالیا از جنبش کارگری هستند. این (خواسته ) وضعیت را بد جلوه می دهد . این اتحادیه های کارگری هستند که در چنگ حزب کارگرند : برای کسب مقامی در بسیاری از اتحادیه های کارگری ، در ابتدا پیوستن به حزب کارگر ضروری است .

سد پایدار و فراگیر تبلیغات ضد سندیکایی ، توصیف مکرر سندیکاهای رزمنده بعنوان جانی ، جنایتکار و فاسد فشار شدیدی داشته است . اگر قرار است  جنبش سندیکایی از تهاجم جاری رهایی یابد پس مستلزم حداکثر اتحاد تمام سندیکاها و رابطه مستحکم و حمایت از سوی جامعه است . استقلال سندیکا ها بخش مهمی از این مبارزه – از سوی کسانی - است که در سمت طبقه کارگر قرار دارند .

حزب کمونیست استرالیا حقوق زیر را بعنوان مبنای قانون جدید روابط صنعتی پیشنهاد می کند که می تواند جایگاه زحمتکشان را بهبود بخشد :

حق تعلق

حق نامحدود کارگران برای پیوستن به سندیکا ها

حق نامحدود سندیکا ها برای جذب عضو های جدید ( حق سندیکا ها برای تعیین حوزه های پوشش )

داشتن حق دسترسی به نمایندگان سندیکا در هر زمان از جمله در طی ساعات کار

لغو قانون ABCC

حق تشکیلات 

حق موجودیت سندیکا ها و به رسمیت شناخته شدن بعنوان نمایندگان اعضا

داشتن دسترسی نامحدود به محل کار برای جذب نیرو و اهداف سازماندهی برای نمایندگان سندیکا ها

پرداخت حقوق همایش ها و آموزش اتحادیه های کارگری

حق قانون گذاری برای سندیکا و درگیر شدن کارگر در تمام موضوع های صنعتی و OH&S در محل کار

افسران OH&S منتخب سندیکا با قدرت متوقف کردن کار در یک کارگاه

 

حق محافظت

حق دستمزد مناسب زندگی و شرایط کاری خوب استخدام ، با افزایش بی درنگ در حداقل دستمزد

حق قرار داد های جمعی و مورد مذاکره  سندیکا درپهنه صنعت برای کارگران ، و پاداش های جامع که به یکسان برای عضو ها وغیر عضو های سندیکا اعمال شود .

لغو قرار داد های استخدام انفرادی یا اشکال دیگر "موافقت" که به کارفرما ها اجازه می دهد تا دستمزد ها یا شرایط مورد مذاکره ، از جمله قرار داد هایی را که تحت قانون عمومی منعقد می گردند خراب کنند.

هم ترازی دستمزد تضمین شده ، بعنوان حداقل ، مطابق با هزینه های زندگی به اضافه افزایش بهره وری بدون  جابه جا کردن شرایط

حق دائمی کار تمام وقت

هفته کار 35 ساعته بدون کسر پرداخت

مزد مساوی برای کار مساوی

مرخصی 12 ماهه زایمان

لغو قانون پیمان کاری ها به نحوی که افراد تحت پیمان کارها با حقوق و مزایای دیگر کارگران استخدام شوند.

عدم محدودیت بر شرایط قرار گرفته در  پاداش ها ، EBAs ،  صنعت  یا الگوی چانه زنی قرارداد ها  

حق اعتصاب

عدم مانع قانونی برای اعتصاب و دیگر اقدام قانونی بعنوان بنیان های قانون جدید

لغو تمام محدودیت ها و مقررات کیفری

قانونی شدن تحریم های ثانوی

تغییر تنهای دولت تغییرات مورد نیاز را تامین نخواهد کرد . قدرت جنبش کارگری در محل های کار ، در خیابان و در آموزش کارگران و درگیری گسترده تر جامعه است که برای تامین حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری را آن چنان که در بالا شمرده شد تعیین کننده خواهد بود.  

 

 برگرفته از : هفته نامه گاردین نشریه حزب کمونیست استرالیا

 

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: