نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-06-29

نویدنو  07/04/1394 

 

ی ی ѐی ی ی - ی ͝ی ǘ ی ی ی

ٔ 㘝ی
: ی ی

ϐ ی ی ]ی [ ٔ ی-ی ǘ ٔ ی ی ی ی ی یی Ȑی ی یϡ ѐی .

ی یϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ٔ ی. ѡ ی یٔ ی ѐ ʐ ٔ ی ی ی ی (TPP) ی ѐی ی坐ی ی ی ی (TTIP) یی ݝی ی ј ی ٔ ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ј ی ی Ȑیϡ ی یٔ ٔ ј ی ی یӝی یی یی ٔ ی ی ی ی ی ی ی.
ٔ ی ی ѐ یی ѐی ی یی ییی یی ٔ ی-ی . ی یی ی ی ی ( ی) ǁѡ ییی ǁ ٔ ی с یی ی . ی ۴۰ ی ǁ ۲۸ ی ٔ ی ۹ ی یی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی . ǁ ٔ ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی یی ی ی ǡ ʎیی یی ی . ی ی ǁ یی یی ʝی ی ٔ یی ٔ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ʡ یی ی ǁ یی ی ʡ ی ی ͝یٔ ی ی ی یی ی ی ی ǁ ј .

یی ی یϿ
ی ی ی ی ی یی ǁ یی ی ی ی ʡ ی ی ǘ ی ی یǡ یϓ ی ی ی . ی یی ییی یӝی ȝی یی ی ȝی ی . ی ی ǁی ی ʝ یٔ ی ٔ ی ǁی ییی ʡ . یی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی . ی ی ی ۱۱ ǁی یӝی یϺ ی ی ی ٔ Ϻ ی یی ی ٔ . یی ی ی یی ۴۰ یی ی ٔ ی . ۲۰۲۰ [۱۳۹۹] ۶۰ ی یی ییی یی ی ٔ ی-ی ӡ ٔ ԓ یǡ ǐی . ی ی یϡ یی ی یϿ
ی ʡ  ی ی ی -ی (ASB) . ی  ی ی یٔ ی ȝی ی Ԙی ی ی ی . -ی ی ی ǘ یی یی یی ǘ ی ی Ӂ ی یی ی ʡ یʡ ی ی Ԙی .
ی یی -یǡ ٔ ییی ی ѐی ی . ی ییی یٔ ٔ یی ی ی ی ѐی ٔ ǘ [ی ی یٔ ی ی] ٔ ی [ی ی ی یٔ ی] . ی ٔ ی ȝی یی ی یی ی ǁ یǡ یی ییی یی ی ی ی ی ј ی ی یی ییی Ȑی ییی ی یی ی ѡ ی ی ی .
یی ی ی ی ʺ ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی- ی ѐی ٔ - ی.
 
ǘ ی
ی ی ی ی ی ǘی ʿ ی ی ی ی یی یی ی (ی) юی یی ی юی یϝی ی юی ی ڝ . ی ϐ ی ی ی ی ی . ی ǘ یی ی ی یϡ ی ǡ ی ޡ ی ی یی јی.
ی ی ѐ ی یٔ ʎیی ی یی ѐ ٔ یی . ی ی ʝј ی یʝی ی ی یی юی ( ) یی یی .


ی یȡ ی ǘ ی ی ϡ ی ʎیی . ی یی ی ٔ ی ی ی ѐی ی ٔ ǘ ی ٔ ҡ ی ی یی . ٔ ̝ٔ ی (ی ی ۲۰۰۰ [۱۳۷۹] ۲۰۰۵ [۱۳۸۴]) ی یٔ ʎیی ی ѐ ٔ یی . ی ʝј ی ی ی ی ی ی ۱۶۰ یی Ԙ ی ۵۰۰ یی Ԙ ( ۲۰۲۰ [۱۳۹۹]) ی ۱۰۰ ی ی . ی ϡ ی یی. ی ی ی یʝی ی ی ϡ ی ی ی ی یϡ ی ی ǐی ی ی ی ٔ ی ی ی. ǐэ ی ʎیی ی ی [۱۳۹۹] ی ی یٔ ی ی ϡ یی ی ی . ی ی ѐ یی ʎیی ی ǡ ی ی ی ǘی ی .
ی یی ی ی ٔ یی ی یی ی ϡ یی یی یȝی ی юی ٔ یی ی ی ی ی ی . ی ی یѝ ی ی ی ( ǘ) یی ی ی ی () یی јی یی . ی ѐ Șٔ ی ی ی ی ی ی јی ی ی.

ی ی ǘ-ی
ی ȝی ی ی ǘ . ی ی ٔ ی ی ی ٔ ی̝ ی ٔ ی ی یی јی ی ی . ی ی ی䐝ی ی ی ی ی یʝی ی ی . یی ی ی ۴۵٫۶ یی ی ͝ی یی юی ی ǘ . ی ͝ ی ٔ ی یԐ ʡ ٔ ی Șی ی ی ی . ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی坐ی ی ی . ی ی ͝ ی ی ی یی یڝ ی ی ی ی ی ٔ ی ی ی ѡ ی䐝ی.
ی ی ͝یی یی ی ی . ی ٔ ۳۰۰۰ یی ی ی Ǎی یϡ ѐی ی ی: ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی . ی ی ۲۰۰ ی ی ѐ . Ԙ ی ی ی ی ٔ ی ی یی ی ی. ј ی ی ی ی ی ی یی . یی یی ی ʘی ٔ ی . یی یǡ ی یǘی ی () ی ی . ٔ ی ی ییی ی ی یی ʘی . ی ی ۱۲ یی یی ی ϡ ی ی ی . ٔ ʝی ی ی ی یی ی ی. ی ی ۲۲ یی یی ی () . ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ۳۰ یی ۳۸ یی یی ی ی ی . ی ٔ ی یی یی 㝐ی ʡ یی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ٔ ʘیی ٔ ʝی یی ی ی (ESPO) ۲۰۰۹ [۱۳۸۸] ی ۱۵ یی ( ۳۰۰ Ԙ ) یی ی Ǎی ی ی ی. ۲۰۱۳ [ ۱۳۹۲] ی ی ی ی ی ٔ یی ی ی . ی یٔ ی ( ی ی) ی ی ی ی ی ی ی ییی ѡ یی ی . ی ی یی ی ی ی ی ٔ ی ی ی.

ی یی јی
ی ی یی јی ٔ یی ی ی . ј ی ۶۵ یی یٔ ی (ی) . ی ٔ یی јی ی ی ی ϡ ی ی ی ۴ ی. ی ی یی јی ۴۰ یی ی ی ی ی ѐی ی ی یی јی .
ی ی یی ٔ ی ϡ ی ی ۸۰ ی ی ( ۶٫۶ Ԙ ) ٔ ǘ Ȑ. ی ٔ یی ی ی ی ی ۱٫۶ یی Ԙ ی . ǐ ٔ ی یی јی ۴۰۰ Ԙ ٔ ی ی ی () ی ی ییی ی ٔ یی ی [ ی] ی ی ٔ ǘ ی ۵۰ ی (ی یٰ ) ی. ی ی . ی ی ی ј ی () ی یٔ ی یی ی (LNG) ی یȝی ییی ی یϡ یی .
ی ی ی ییی ی ی ی ٔ ͝یғ ی ییی . یی ی ј یی ی . ی ی ѐ ѐی ی ی ی [ی] ی ی.
ǘ ی یی ی یی ʎیی ٔ یی یی ی یی ی ی یی юیԡ ی ییی ی ی . ی یȡ ی ԝی یی ی ی ی ʡ ǐэ ٔ ییی یٔ юی ی یی ییی یǡ ی ϡ ی ی ی ϡ ی ٔ ی ی ی ی ی ύ ٔ ی . ٔ ی ٔ یی یی ی ی ی ی ی ی یی یی . ٔ ی ی ی ی ی یی ٔ ԓ ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی ی یǡ ی ی ٔ ͝یғ ی ی ی .
ǘ ی ی
ی یی ی ی ی ی ی . ی ϡ یʝی ی ی ی ی ی ј ی ی ی (TPP) ј . ی䡝 ی یѡ ی ی ی ٔ ی ی ( ی یی ی) ی ٔ ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی یی یэ یٔ یی ی ی ݘی ی 䝐یی .
ی ی ٔ ۱۸ ی ی ۲۰۱۲ [ ۱۳۹۱] ϡ ی ی ٔ ی ی : ϡ ی۲۰ ی ی (ٓSCO) یӓ ( ی ی ی یی ی). ј ی ی یی . ی ی ی ی یی یی-ی-ی ی ی یی јی ی ی : ǘ ی . ǐэ ј ی ی ʡ ی ی یٔ ی ی ی یی ی Ԙ . юی ی یی ј ی . ی ی ی ی ی ۲۰ ی ۵۰ ی یی ی . ی ی ٔ ی -ی (ی) ی ی.
ی ی ی یӓ یی ʝی ی ی۷ (یǡ ǡ ǁ ییǡ یی) ی ی ی - ی ϡ ی ٔ ی ی. یӓ ی یٔ یٔ ۱۰۰ یی ی坐ی یٔ ی ی ی ͝ی یی ی . ی ی坐ی یی ی  ( (AIIB ی ی یی ۵۰ یی ϡ یی ی ی .
ی ی ی Νیی یی ی ٔ ی-ی . ی ٔ ییی ی ی. ֡ ی ی ی юی ی یی юیԡ ی ی ی ی . ی ی ј Șٔ ی یی یی ی ی- ی ی یӓ- . ٔ ی یǡ ی ی ٔ یғ ی .

۹۷۵ ۲۵ ۱۳۹۴

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: