خريد و فروش زنان در قرقيزستان

نویدنو18/1/1385

خريد و فروش زنان در قرقيزستان

 نقل از روشنگری

روزنامه "ويچرنی بيشكك" چاپ قرقيزستان روز چهارشنبه نوشت كه شهر" اوش" در جنوب اين كشور به مركز جلب و ترانزيت زنان به كشورهای خارجی تبديل شده است.
اين نشريه بااستناد به آمار شورای ملی مقابله با آدم فروشی وابسته به رياست جمهوری قرقيزستان افزود: زنان و دخترانی از كشورهای ازبكستان ، تاجيكستان و قرقيزستان از طريق فرودگاه بين‌المللی "اوش "به كشورهايی چون امارات متحده عربی ، تركيه ، چين و کره جنوبی منتقل می ‌شوند.
اين روزنامه همچنين از قول "صادق جان محموداف"رييس يك سازمان‌دفاع ازحقوق بشر درقرقيزستان نوشت : گروههای جنايی از شهرهای انديجان، فرغانه، نمنگان و سمرقند ازبكستان دختران جوان را به اوش آورده و باتهيه اسناد جعلی آنها رابرای بكارگيری در مراكز فساد و كارهای اجباری به كشورهای خارجی منتقل می ‌كنند.

به گفته محموداف يك باند سازمان يافته قاچاق دختران درشهر"اوش" فعاليت می كند كه افشا و بازداشت افراد وابسته به آن را مشكل مي‌كند.
"عبدالملك شريف اف" كارشناس سازمان غيردولتی "عدالت" نيز به اين روزنامه گفته است در ازبكستان مسافرت به خارج تحت كنترل شديد نهادهای امنيتى قرار دارد و به اين دليل گروههای جنايی مسير قرقيزستان را برای انجام اهداف شوم خود انتخاب می ‌كنند.
"ويچرنی بيشكك" اقدام اخير مجلس ملی قرقيزستان درباره تشديد مجازات قاچاق انسان و آدم‌فروشی را درجهت مقابله با اين پديده شوم در قرن ‪
۲۱موثر خواند.
طبق مفاد قانون جديد جزايی قرقيزستان برای قاچاقچيان انسان تا ‪
۱۰سال زندان پيش بينی شده است و پارلمان قرقيزستات قصددارد به منظور كنترل وضع معنوی جامعه "پوليس اخلاق" دراين كشور تشكيل دهد.

 كابل نيوز