نویدنو:26/05/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

فراکسيون کمونيستی، برگی زرين برای ثبت در تاريخ جنبش فدايیان(قسمت دوم)

فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

 

 مطلب رسیده
اگر رهبران سازمان، شورای مرکزی و هیئت سیاسی - اجرایی، فراکسیون کمونیستی سازمان را به رسمیت نمی شناسند میباستی دلایل حقوقی آن را راسماً اعلام کنند.

بنابر دلايل ياد شده در قسمت اول از اين مبحث تصميم گرفتيم اعلام کنیم:
برنامه و هدف ما مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت سرمایه و دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان ايران و برقراری سوسياليسم در ايران است و از آن روی فدايی خلق هستيم که با عشق به رهايی طبقه کارگر و برقراری سوسياليسم پا به ميدان مبارزه طبقاتی گذاشته ايم و سازمان فدائيان خلق را از آن روی برگزيده ايم که رهبرانی صادق، آگاه، جسور، انقلابی و کمونيست آنرا بنيان گذاشته اند و توانستند در طول مبارزات کمونيستی خود برگهای زرينی را در تاريخ جنبش کمونيستی خلقهای کشورمان به نيکی ثبت نمايند.

ما کمونيستهای سازمان از بنيانگذاران جنبش فدايی آموخته ايم که در زندگی مبارزاتی خود هيچگاه از اصول اخلاقی و انسانيمان در قبال مدافعين سرمايه و دشمنان کار کوتاه نيائيم و همراه با مردم خود صادق و در مقابل آنها پاسخگو باشيم.
لذا نقد سياسی و تشکيلاتی سازمان و رهبران را وظيفه دائمی خود ميدانيم و معتقد هستيم تنها با نقد بيرحمانه و صادقانه مواضع خود و اصلاح خطاها، ميتوان از انحراف دوری جست و سازمان را از يک کالبد مرده و نظاره گر حوادث به يک تشکل پويا و بالنده مردمی تبديل ساخت، بنابر اين هرگونه سهل انگاری در اين زمينه را خيانتی نابخشودنی به جنبش چپ و مبارزات خلقهای در بند ايران ميدانيم.

صادقانه بايد گفت هرچند رهبران سازمان در دهه شصت مرتکب اشتباهات فاحش سياسی و تشکيلاتی بسياری شده اند ولی خوشبختانه بخش وسيعی از اعضا و هواداران از اين خطاها و انحرافات مبرا بوده و در بسياری از اين تصميم گيريها و اشتتباهات همچون امروز نقشی نداشته و ندارند و در اکثر موارد خود اولين قربانيان تصميمات بغايت راست و غير دمکراتيک رهبران بوده اند. ما اعضا و هواداران سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت ) فراکسيون را هدف خود نمی دانيم و معتقديم اعلام موجوديت اين فراکسيون بخاطر وجود عدم دمکراسی درون سازمانی و حکايت، که چنين سازمانی از نظر سياسی، برنامه ايی و ساختاری بيمار است.

ما فراکسيون کمونيستی را بعنوان سنگری جهت دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان در تقابل با نظرات سياسی و تشکيلاتی رهبرانی که بر خلاف اهداف راهبردی سازمان که همان سوسياليسم علمی است، ميدانيم.
آری خود را مدافع فراکسيون کمونيستی درون سازمان ميدانيم، تا اين فراکسيون بتواند مرز بين مدافعان سوسياليسم با ديگر گرايشهای فکری و نظری منحرف، سازشکار و فرصت طلب را شفاف تر نمايد. از آن روی سايت ( ياران ما ) مربوط به اين فراکسيون را تاسيس نموديم تا بتوانيم خود را از حصار غير دمکراتيک و سانسور سازمانی رها کرده تا ديگر اعضا و هواداران کمونيستی که از نبود دمکراسی درون سازمانی رنج ميبرند بتوانند نظرات خود را در سطح سازمان و جنبش مبارزاتی مردم ايران مطرح نمايند.

آری آمده ايم تا بنابر وظايف کمونيستی خود در اين شرايط حساس که ميهن مان از طرف حاکميت ارتجاع اسلامی و امپرياليسم جهانی در معرض سرکوب و ويرانی قرار گرفته است در مقابل نادمين، خود باخته گان، مرعوب شدگان و فرصت طلبان بايستيم و نقاب از چهره سازشکاران و خائنين به جنبش چپ و انقلابی مردم ايران برداريم. تا سازمان ما در مسيری بالنده و انقلابی همراه ديگر نيروهای چپ و ملی در راه رهايی و برابری مردم ايران گام بردارد و در موقعيتی قرار گيرد که شايسته نام نيک فدائيان خلق ايران است.

بعنوان فراکسيون کمونيستی درون سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت )، برای حضور فعال و موثر سازمان در جنبش مبارزات خلقهای ايران و آشتی بخش وسيعی از جنبش فدايی و چپ ايران با سازمان و بهره مندی از توان نظری وعملی رفقای داخل کشور و خنثی نمودن اعمال انحلال طلبان و منحرفين سياسی و تشکيلاتی بخشی از اعضا، مسئولانه به رهبری سازمان هشدار ميدهيم در اين شرايط حساس تاريخی با توجه به تحولات وسيع و سريع که در ايران و منطقه خاورميانه در حال وقوع است هر چه سريعتر موارد ذکر شده در ذيل را مورد اجرا قرار دهد :

۱ ـ تنظيم و تصويب برنامه ای سوسياليستی مطابق منافع کارگران و زحمتکشان ايران.
۲ ـ تنظيم، تصويب و اجرای اساسنامه ای سازمانی متناسب با اصول دمکراتيک و دمکراسی تشکيلاتی.
۳ ـ تعريف جامع و مشخص از جبش چپ و سوسياليسم، نقش و جايگاه سازمان ما در اين جنبش.
۴ ـ تحليلی از اوضاع جهانی، منطقه خاورميانه و روند سياسی، اقتصادی و نظامی حاکم بر آن و تاثير سیاستهای نئوليبراليسم و ارتجاعی در منطقه.
۵ ـ تحليلی از اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان، موقعيت و وضعيت حاکميت جمهوری اسلامی، نيروهای سياسی اپوزيسيون، جنبشهای مردمی و وظايف ما در اين شرايط.
۶ ـ تلاش پيگير و مستمر برای اتحاد تشکيلاتی و جبهه ايی با نيروهای چپ و مدافع سوسياليسم با هدف تقويت نيروهای چپ و نقش آنها در مبارزات آتی و فردای پس از آن.
۷ ـ مرزبندی اصولی سازمانی بر اساس منافع طبقاتی و ملی با اصلاح طلبان حکومتی، مشروطه خواهان سلطنتی و جمهوری خواهان ليبرال.
۸ ـ سازمان بايد بجای تعريف رويدادها، ارائه گزارشهای سطحی و نصيحت حاکمان جنايتکار اسلامی به رعايت حقوق بشر، سعی نمايد علاوه بر حمايتهای شفاف از جنبشهای مختلف مردمی راهکارهای مناسبی را جهت پيشبرد مبارزات سياسی ارائه دهد.
۹ ـ سازمان بايد با رهبران و اعضای خاطی که در جهت تقابل با اهداف راهبردی سازمان فعاليت می نمايند برخوردهای شفاف، قاطع و سازنده ايی را صورت دهد تا بيش از اين سازمان ما مورد طمع و تهاجم فرصت طلبان، سياست سازان و سياست بازان پيرو شاه و شيخ و اربابانشان واقع نشود. طبيعی است که پرداختن به چنين مقوله هايی با مقاومت شديد مخالفين و منحرفين از سوسياليسم علمی واقع شود و چنين رويکردی خوشايند بخشی از رهبران سازمان ما و نيروهای سياسی نخواهد بود.

از نظر ما تنها راه عبور سازمان از بحران هويتی موجود و حضور موثر در مبارزات مردمی عليه ارتجاع حاکم و امپرياليسم، اجرای صحيح و اصولی موارد فوق الذکر ميباشد.

فراکسيون کمونيستی سازمان همچون گذشته نهايت تلاش و مبارزه خود را در جهت تحقق آرمانها و اهداف انسانی بکار خواهد بست و آنچنان که شايسته نام فدائيان خلق است در اين راه هيچگونه دريغی نخواهيم کرد.

 

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics