خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

پنج سال بعد از یازده سپتامبر: رسالت نا تمام

نویدنو:29/6/1385

پنج سال بعد از یازده سپتامبر: رسالت نا تمام

برگرداننده : هاتف رحمانی

وقتی جنگ در قاره ای دور  به نام ما رقم می خورد ومردمانی را که به زبانشان صحبت نمی کنیم ،که به مذهبشان رفتار نمی کنیم ومقرراتشان را درک نمیکنیم می رنجانیم ، صلاحیت ما برای همدلی کاهش یافته است  . هرچند همدلی نیرویی غیرمادی است ،(اما) ما بدون ان اخلاقا ضعیف هستیم .  

به محض پژمردن همدلی ، قوم پرستی وبیگانه ترسی رشد می کند.دیگری  – دراین مورد عراقی  -  به عنوان بیگانه ای تهدید امیزوکاملانا آشنا ،خارج از خانواده انسانی دیده می شود .یا اصلا در کل دیده نمی شود.او بی هویت پنهان مانده ای است در سایه ویرانی غیر منتظره عملیات نظامی . 
آن چه همدلی را بیشتر تضعیف می کند ، ناشی ازسم پراکنی رسانه های جمعی است. با ستایش آوازه گری ،احساساتی گری،مصرف کننده گرایی وخویش حق پنداری در پز تدارکانچی سیاسی به عنوان روزنامه نگار، هیپنوتیزم شده ایم . با شعارهای مبتذل ، با فرصت های پایان ناپذیر تدارک شده  برای خرید با یک کلیک فریفته شده ایم ،وبا دامن سه گوش وجذاب دولتمندی وسفید پوستی تحریک شده ایم.
ما اسامی ناتالی هالووی ،جون بنت رامسی و پاریس هیلتون را می شناسیم ، اما قادرنیستیم یک عراقی زخمی جنگ را، حتی اگر زندگی ما بسته به او باشد به نام بخوانیم .
هستی عراقی بسته به آن (به نام خوانده شدن )است. جنگ در عراق نمی تواند پایان گیرد مگراین که ما بردباری اخلاقی خودرا به دست آوریم وهمدلی خودرا بهبود بخشیم.جنگ نمی تواند خاتمه یابد مگر آن که ما اسامی روئسیو، خادم وهسام را همانطور که پاریس ، ناتالی و جون بنت را آموخته ایم بیاموزیم .جنگ نمی تواند تمام شود مگر آن که دلواپسی ما برای مردگان « آن ها» در بغداد به اندازه دلواپسی  برای مردگان «خودمان» در یازده سپتامبرباشد . 
آن چه ما با عراقی ها کرده ایم محرمانه نیست ، ما نمی توانیم ادعای جهالت کنیم .روزنامه نگاران واقعی امریکا ،مانند کتی کلی از « صداهای صحرا» گزارش از بیمارستان های عراقی را از زمان شروع « ضربه وهراس» در 19مارس 2003 شروع کرده اند .
کلی درباره روئسیو سالم ،دختر ده ساله اهل محلی که های ریسال نامیده می شود،با ما سخن گفت که در روز اول جنگ ، با سلاح های ما شدیدا زخمی شد .
او ازفاطمه 10ساله اهل رادونیا ، با ما حرف زد که وقتی  از بمب های ما می گریخت دراثرآوار شدن دیواری روی او متحمل چندین شکستگی (دربدن) شد. 
او از خادم 63ساله ای به ما گفت ،که وقتی که گلوله توپ روده اش را سوراخ کرد وپایش را مجروح نمود در حال خرید مواد غذایی بود.
او درباره هسام 13ساله ای سخن گفت که از شکم مجروح شده بود واکنون کیسه تخلیه همراه دارد.این کشتار ومعیوب سازی تحت  نظارت سه ونیم ساله ما ادامه یافته است .
درست  روزهای قبل از بر گزاری بزرگداشت پنجمین سال حمله به سازمان تجارت جهانی وپنتاگون ، سی ان ان .گزارش کرد که ما به مرحله مرگ باری در جنگ عراق رسیده ایم . تعداد کشته شدگان نظامی امریکا  از تعداد مردمی که در حمله یازده سپتامبرکشته شدند گذشت .البته ، ضایعات مرگ غیر نظامیان خیلی بیشتر است .اداره دفاع گزارش می کند که در مدت چهارماهه گذشته ، عراق به طور متوسط ماهی 3000کشته جنگی داشته است .
عراق تقریبا یک دهم جمعیت امریکا جمعیت دارد.فاجعه مشابه برای مردم ما می توانست مرگ 120000 امریکایی  بین می وسپتامبر( اردیبهشت تا شهریور) باشد.این رقم تقریبا دوبرابر تعداد سربازانی است که در جنگ ویتنام کشته شدند.این امتیاز سوم یازده سپتامبر است .
اگر امریکایی ها به میزانی که عراقی ها کشته می شوند، کشته می شدند ،ما هر ماه تقریبا 30000شهروند را از دست می دادیم ، یعنی 1000 نفربرای هر روز.
مردگان می توانستند هزاران مایل دورتر(ازما) در بغداد وفلوجه نباشد ، می توانستند مردمانی باشند که آن ها را از کلیسا ، مدرسه وزمین تمرین فوتبال می شناختیم .می توانستندسالمندان نیمکت نشین پارک ها باشند.معلولین وزخمی ها می توانستندبیمارستان ها وامکانات مراقبتی دراز مدت ما از ماین تا کالیفرنیا رااشغال کرده باشند.ما مجبور بودیم نام آن هارا بدانیم .
جنگ عراق می توانست هر گز اتفاق نیفتاده باشد.جنگ بدبختی ، فقر،رنج ومرگ برای مردمانی آورده است که سزاوار عشق وهمبستگی انسانی ما هستند .
اکنون ، همانطور که پنجمین سال بزرگداشت یازده سپتامبررا منعکس می کنیم ، و، چگونگی قربانی حمله ای جنایت باربودن را یاد می آوریم ،  به خاطر داشته باشیم که پیش از این رسالت جدی صلحی را(بر عهده )  داشتیم که به نحو رقت باری نا تمام مانده است .( اکنون ) زمانی است که پاریس هیلتون را فراموش کنیم وروئسیو سالم را به یاد بیاد آوریم .زمانی است که جنگ واشغال عراق را پایان دهیم .زمانی بهتر از امروزوجود نخواهد داشت . 

 

داوید هوارددر هیت مدیره شهروندان برای مقاصد صلح امیز خدمت می کند.می توانیذ به آدرس زیر با او تماس بگیرید.

DavidHoward@aol.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست  


Free Web Counters & Statistics