خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

دست ارتجاع و امپرياليسم از زندگی زنان ايران کوتاه

نویدنو:15/4/1385

دست ارتجاع و امپرياليسم از زندگی زنان ايران کوتاه
*ما برای گرفتن حق خود، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای رهائی به قيم نيازی نداريم.
کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان


به بهانه فاجعه 11 سپتامبر افغانستان را به آتش کشيدند.
به بهانه سلاح های کشتار جمعي، عراق را ويران کردند.
امروز بهانه فن آوری هسته ايست و ايران هدف حمله....

طالبان را خود پرورده بودند و به قدرت نشانده بودند.
صدام را خود حمايت و مسلح کرده بودند.
جمهوری اسلامی ايران نيز به برکت قراردادهای اقتصادی نظامی اش با غرب به زندگی جنايتبار خويش ادامه می دهد.

در افغانستان آزادسازی زنان توجيه بمباران و کشتار بود. ديديم که دست نشاندگان خود را از ميان متحجر ترين نيروها به مردم تحميل کردند و امروز زنان افغانستان در سايه نيروهای آيساف سنگسار می شوند.
در عراق مبارزه با ديکتاتوری صدام توجيه ويرانی و جنگ بود. ديديم که شکنجه گرانشان روی صدام را سفيد کردند و بنيادگرايانی که با پشتوانه تانک ها و پوتين های اشغالگران به قدرت رسيدند برای زنان عراق همان قوانينی را وضع کردند که به بهانه ملغا کردنشان به افغانستان حمله شد.

امروز جرج بوش و دولت آمريکا اعلام کرده اند که قصد تعيين تکليف با جمهوری اسلامی را دارند و در اين راه از هيچ امکانی رويگردان نيستند. از فن آوری هسته ای تا وضعيت زنان به هر بهانه ای برای توجيه اعمالشان متوسل می شوند. اما هدف استقرار هرچه بيشتر نظم نوين جهانی است: نظمی برای تشديد غارت و استثمار. وسيله هرچه باشد (از بمباران هسته ای تا انقلاب مخملی)، نتيجه ای جز ويرانی و فقر بيشتر برای مردم و به ويژه زنان نخواهد داشت.

ما زنان ايران از ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی درگير جنگی نابرابر با رژيم ضدمردمی و بنيادگرای حاکم بر ايران هستيم. جنگی که در آن سزای ابراز عقيده، زندان و شکنجه و اعدام است؛ سزای نشان دادن تار مو، تيغ و اسيد بر صورت. سزای عشق، سنگسار. ما اين نبرد را جنگيده ايم و امروز از جدی ترين دشمنان جمهوری اسلامی به حساب می آييم. ما برای گرفتن حق خود، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای رهائی به قيم نيازی نداريم.

نبايد بگذاريم که مبارزه ما برای برابری وسيله تطهير اهداف جنايتکارانه و حريصانه امپرياليسم آمريکا و متحدينش شود.
نبايد بگذاريم که مخالفت ما با دخالت های امپرياليستی توجيهی برای تعويق مبارزه با جلادان حاکم بر ايران شود.

جرج بوش می گويد اگر با ما نيستيد با آنهائيد. ما می گوئيم نه با شمائيم و نه با آنها. شما هر دو از خون ستمديدگان تغذيه می کنيد و با غارت مردم زنده ايد. شما ديروز يکی بوديد و در صورت لزوم فردا هم يکی خواهيد بود. ما همراه ستمديدگان جهانيم، همراه قربانيان اين نظم جهنمی.

ما از همه آزاديخواه و مردم آلمان می خواهيم که هرگونه دخالت امپرياليستی در ايران را محکوم کرده و در اين مبارزه خود را با مبارزات مردم ايران و بويژه زنان عليه جمهوری اسلامی همراه کنند.

ما تمامی آزاديخواهان را فرا می خوانيم تا در تظاهرات سراسری که بر عليه سفر بوش به آلمان سازمان داده شده شرکت کنند تا صدای مخالف خود را با دخالت بوش و متحدانش در سرنوشت مردم ايران به گوش جهانيان برسانيم.

نه به جمهوری اسلامی
نه به هرگونه دخالت امپرياليستی در ايران

کارزار لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان
4 جولای 2006

منبع : روشنگری

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics