خانه - سیاست - اقتصاد-  کتاب -  زنان -صلح  - رحمان هاتفی فرهنگ وادب - درباره ما - پیوندها - تماس وهمکاری - ویژه نامه               

افسانه جهانی سازی  تئوری نئولیبرالیسم  برای حفظ سیستم سرمایداری

نویدنو:21/03/1385

افسانه جهانی سازی تئوری نئولیبرالیسم  برای حفظ سیستم سرمایداری   

مقاله رسیده                                

تکنیک دیجیتال امروز دنیا رابه یک دهکده تبدیل کرده است. این تکنیک بازاری آزاد و رقابت بی حیایی را بوجود آورده‌. جامعه صنعتی بازار بدون مرزو کنترل را می طلبد. چرا ؟ چون از طرفی بدنبال مواد اولیه ارزان ، نیروی کاربا حداقل حقوق درکشورهای درحال رشد وتوسعه را دراختیارداشته باشد. وازطرفی هم بازاریابی برای فروش کالاهای خود را داشته‌ باشد.

نئولیبرالسم خواهان آن است که جهانی بسازد برای ارضای کلان سرمایه داران وانحصارات، بانکها، بازار های بورس بازی. درآن جهان افسانه ای % 80  کل سرمایه جهان در دست %20 کل جمعیت کره‌ زمین است، و برعکس آن هم %20 کل سرمایه جهان در دست %80 مردم جهان است. اکثر مردم جهان زیر خط فقر زندگی می کنند. شرم آور نیست ؟!

این است جهان افسانه ای نئولیبرالیزم. دست درازی کردن به منابع ملی کشور های در حال رشد وتوسعه، برای به دست آوردن، مواد اولیه ارزان، و نیروی کار باحداقل حقوق، وازطرفی هم در اختیار داشتن بازار آزاد برای فروش کالاهای مصرفی غیر ضروری. چرا؟ چون سود سرمایه در این میباشد. چه بی حیا ! چه بیشرم!

تئوری سازان در خدمت این سیستم جهانی سازان، پایان تاریخ را اعلام می دارند، بعداز ازهم پاشی جبهه سوسیالیزم در بوق وکرنا دمیدند که جهانی بهتر از سیستم سرمایه داری نیست.جهان ایده ال  جهان نو و نظم نوین که میخواست بوجود آید همین است .

اپریالیسم صنعتی به سرکردگی امریکا و دولت بوش هر روز در نقطه ای در جهان بحران میسازد، دشمن دروغین میتراشد، تا جبهه سوسیا لیستی شوروی و متحدانش بودند، کمونیزم دشمن بود، میلیارد ها دلار خرج پروپاگاندای متد دیماگوگی یعنی عوام فریبی و شستشوی مغزی می کردند و می کنند، که کمونیست ها زندگی شمارا تهدید می کنند، شوروی خطری برای دنیای غرب است و غرب ، بخصوص امریکا مدافع آزادی و دمکراسی می باشد. امروز می خواهند تضاد میان سیستم سرمایه داری هار را، فاصله میان فقر و ثروت را ، تضاد میان شرق و غرب را حل نشده بگذارند ، و تضاد میان شمال/ جنوب را عمده کنند.   

به هر طریق و از هر متدی بهره می جویند که به مردم جهان القا کنند که دنیا همین است، که هست و شما نمی توانید دگرگونی بوجود بیاورید !این دروغ عوام فریبانه را آنقدر بی حیا،و بی شرمانه اعلام می دارند، که کودکان هم به شک و گمان می افتند. بانیان این جهان بی شرم واقعیت عینی را از طریق رسانه های عمومی " پابلیک سرویس" انکار می کنند. یا می خواهند همه چیز را وارونه نشان دهند.

به باور نگارنده وظیفه همه نیرو های سیاسی و اجتماعی ، روشن فکران و قلم در دستان ایجاب می نماید که از هر راهکاری بهره بگیریم و این جهان بینی کاذب،و پروژه ساخت این چنین جهان افسانه ای را افشا کنیم . روشنگری لازمه مبارزه ، دگر گون کردن ، و ساختن جهانی ،انسانی تر ، عادلانه  ودور از جنگ ، تشنج و بحران سازی  است ، در صلح و آزادی است که انسان خلاق و سازنده است . و زندگی کیفیت و معنای واقعی دارد.

رحمان سۆفی – سوئد         rahmansoffi@yahoo.com

 

بازگشت به صفحه نخست


Free Web Counters & Statistics